NVMP-STUDENTENACTIVITEITEN

KERNWAPENS ZIJN SLECHT VOOR DE GEZONDHEID !!

Artsen, maar ook andere werkers in de gezondheidszorg, hebben tot taak ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Oorlog veroorzaakt op grote schaal ziekte en verwonding, ontwrichting en vernietiging van leven.
De NVMP vindt daarom dat ook vanuit de gezondheidszorg aandacht moet worden gegeven aan oorlog, oorlogsvoorbereiding en bewapening. En dan in het bijzonder op welke wijze dit kan worden voorkomen of terug gedrongen.

Onderwerpen waar de NVMP zich mee bezighoudt zijn: het streven naar een kernwapenvrije wereld, kernenergie en het gevaar van proliferatie, clusterbommen , wapens met verarmd uranium, conflicthantering en onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken.

Voor meer informatie en activiteiten verwijzen wij graag naar onze studentenwebsite:

 http://ippnw-students.org/

 

Om studenten kennis te laten maken met de NVMP bieden wij hen een studentenlidmaatschap aan voor een symbolisch bedrag van € 1,- / jaar. Je ontvangt dan 4 x per jaar een nieuwsbrief en enkele ledenbrieven. Uiteraard kun je ook zelf actief worden als student. Target X acties en de tentoonstelling Hiroshima-Nagasaki waarschuwing voor de toekomst zijn slechts enkele voorbeelden. Meer info of aanmelden als student-lid, bel (06-42009559) of mail (office@nvmp.org) ons met je naam en adresgegevens.

 

IPPNW Bike Tour Japan 2012

       

  Stichting Studiefonds Medische Polemologie (SSMP)

Sinds 1985 bestaat een speciaal studiefonds medische polemologie. Dit fonds heeft tot doel wetenschappelijke studie naar gezondheidszorg en vredesvraagstukken te bevorde­ren.

De SSMP kent de ‘Dr.J.A.Verdoorn-prijs’ toe. Deze prijs is voor die persoon die zich bij­zonder heeft onderscheiden door medisch-polemologische activiteiten in brede zin.

Daarnaast bestaat er een jaarlijkse aanmoedigingsprijs (de W.J. Klein Haneveld-prijs) voor studenten geneeskunde of gezondheidswetenschappen. Deze prijs wordt toegekend aan de beste scriptie / het beste stageverslag op het gebied van gezondheidszorg en vredes­vraagstukken, in brede zin, en bestaat uit een bedrag van 500,00.

Kandidaten kunnen hun scriptie of stageverslag indienen voor 1 april.

De kandidaat dient aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te studeren (of recent te zijn afgestudeerd).Tijdens het jaarcongres van de NVMP zal de prijswinnaar in de gele­genheid gesteld worden een korte voordracht te geven over zijn/haar scriptie of verslag.

Voorbeelden van scripties uit het verleden zijn:

* Recognition and treatment of psychological disorders among soldiers;

* Sexual violence against women in armed conflicts: a comparison between the war in Afghanistan and the war in Bosnia-Herzegovina;

* Biologische wapens, tomorrows bomb?;

* Hippocrates versus de officierseed;

* Rampenplannen, rol van de arts.

==========================================================================================================

NVMP-Wetenschappelijk Netwerk

Een aantal NVMP-leden heeft contacten met medisch-humanitaire organisaties in zowel binnen- als buitenland (AZG, NRK, Cordaid etc.)

Zij bieden hun hulp aan voor studenten die op zoek zijn naar informatie, een stageplek of bezig zijn met een scriptie op het betreffende werkterrein.

 • Dekker, N.P. Dhr. - Werkgroep Congo-Nederland
 • Wempe, P.A. Mw. - Bestuurslid Med.Com. Ned-Vietnam
 • Meijman F.J., Dhr. - Universitair hoofdocent Med. Publiekscommunicatie - Bestuur JWS en AZG, UMC's , Beroepsverenigingen, Overheid
 • Kaandorp, M. Mw. - arts, psychiatrie - lichaamsgerichte psychotherapie, Pesso-therapeute (I.O)
 • Vosters J. - NVAG, JWS (Johannes Wier Stichting), NvTG
 • Laning-Boersema Mw. F.J. - arts/politicus in ruste (CDA)
 • Bergen, Leo van - medisch historicus - Wemos, MPW, CMH-Utrecht, AZG,NRK,MGD,JWS, Veteranenzorg
 • Luykx, E.L.M.Mw. - huisarts docent at HOVUmc - AzG, JWS
 • Koster, Karel - onderzoeker buitenlandbeleid en veiligheidsvraagstukken SP wetenschappelijk bureau
 • Briet Dr. J.W., Dhr.- Oud-tropenarts en Gynaecoloog-onderwijs coördinator
 • Steenbergen, Jim van - Bioterrorisme RIVM - netwerk medische microbiologen, ECDC,CDC, WHO, Eur. public health instituten, Min. VWS, Gezondheidsraad.
 • Mulder, Jannes H. - internist-oncoloog i.r., Bestuurlijke ervaring in Amnesty International, Ministerie van Volksgezondheid (VWS), terrein van ethische en sociale aspecten van gezondheidszorg

Als u relevante vragen heeft voor hulp of informatie aan een van deze mensen wilt u dan contact opnemen met het NVMP-bureau, Hans van Iterson, Tel. 06-42009559, hviterson@nvmp.org

==========================================================================================================

EINDRAPPORT TARGET EARTH

click here to go to the IPPNW European Student Conference 2008

 

Hieronder volgt een overzicht van de studentenactiviteiten ontplooid in het kader van NVMP of IPPNW projecten. De studenten zijn verenigd in de International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA).

 

Target X actie Rotterdam 4 nov. 2007

  Verslag van de Overriding Trident Tour (28-30 sept. 2007)

Target X Folder