NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen

telefoon 06 - 4200 9559

e-mail office@nvmp.org

internet www.nvmp.org

ING rekening NVMP 4395340

 

 

 

Aan:     Minister F.C.G.M. Timmermans

           Postbus 20061
           2500 EB Den Haag

 

 

Betreft: uw beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie

Geldermalsen, 28 oktober 2013

 

Geachte minister Timmermans,

 

De NVMP - de vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken en tevens de Nederlandse afdeling van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg - heeft met belangstelling uw ‘Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie’ gelezen.

U geeft hierin aan dat het Nederlandse beleid gericht is op het bereiken van een wereld zonder kernwapens, Global Zero. Uiteraard delen wij dit streven ten volle, alsmede de ervaring dat aan het bereiken van dit einddoel een langdurig proces vooraf gaat.

 

U stelt vast dat het overgrote merendeel van de kernwapens op deze wereld in het bezit is van de VS en Rusland. Het is goed te vernemen dat Nederland zich opwerpt als ‘aanjager’ en ‘bruggenbouwer’ om onderhandelingen tussen deze grootmachten zoveel mogelijk te ondersteunen. Deze onderhandelingen slepen zich immers al decennia lang voort en het einde is nog lang niet in zicht.

In uw beleidsbrief gaat u uitgebreid in op de wijze waarop ons land aan deze ondersteuning vorm geeft.

Zo neemt Nederland onder andere deel aan het Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI), is zij actief betrokken bij de totstandkoming van een Alomvattend Kernstopverdrag  en poogt zij de Conference on Disarmament (CD) uit haar al meer dan vijftien jaar durende impasse te halen.

Binnen de NAVO wordt de discussie over de reductie van Niet-Strategische Nucleaire Wapens (NSNW) helaas bemoeilijkt door het gebrek aan consensus hierover. Daar komt bij dat de NAVO in haar ‘Deterrence and Defence Posture Review’(DDPR) stelt dat de NAVO een nucleair bondgenootschap zal zijn zolang er kernwapens bestaan.

 

Nederland was ook vertegenwoordigd bij de in maart 2013 in Oslo gehouden ‘Conference on the Humaniatrian Impact of Nuclear Weapons’. Ook de NVMP was daar aanwezig tijdens het NGO-gedeelte. Deze conferentie was mede op aandringen van IPPNW georganiseerd om de verschrikkelijke gevolgen van een kernexplosie voor mens en milieu hernieuwd onder de aandacht te brengen. De humanitaire gevolgen zijn zo veelomvattend dat hulpverlening na een kernexplosie zo goed als onmogelijk is.

U geeft aan dat ons land niet wil dat de aandacht voor de humanitaire gevolgen van nucleaire wapens leidt tot een discussie over het eenvoudigweg verbieden en illegaal verklaren van deze wapens.

Als artsen zijn wij van mening dat deze gevolgen wel degelijk doorslaggevend zouden moeten zijn in de discussie over kernontwapening. De enige remedie hiertegen is namelijk preventie: afschaffing en een verbod op kernwapens. Ook het Nederlandse Rode Kruis onderstreept deze opvatting.

 

Als Nederland de rol van ‘aanjager’ en ‘bruggenbouwer’ wil spelen dan vraagt dat juist er om het voortouw te nemen en van de gebaande paden af te wijken.

Zo had Nederland niet mogen ontbreken bij de 125 VN-staten die afgelopen dinsdag opriepen dat kernwapens onder geen enkele omstandigheid ingezet mogen worden. En voorts kan veel actiever voortgebouwd worden op  de wens van een kamermeerderheid om de Amerikaanse kernwapens op Volkel niet te vernieuwen. Stuk voor stuk concrete stappen  waarmee ons land duidelijk kan maken dat zij serieus wil werken aan een kernwapenvrije wereld!

 

Wij kunnen dan ook moeilijk anders besluiten dan te verwijzen naar een uitspraak uit 2010: “De kernwapens in Nederland zijn net zo nuttig zijn als de tepels op een mannetjesvarken", was getekend het toenmalige kamerlid F. Timmermans.

 

 

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

 

 Herman O. Spanjaard

 

 

Peter C. Buijs

Duo-voorzitters NVMP

 

Klik hier voor het antwoord van minister Timmermans op deze brief

====================================================================================================================

  

 

 

Geldermalsen, 25 januari 2013

 

Geachte minister Timmermans,

 

De aanstaande Internationale Conferentie over de Humanitaire Consequenties van Nucleaire Wapens, van 2 tot 5 maart 2013 in Oslo biedt ngo’s en de regering een belangrijke mogelijkheid om opnieuw in gesprek te komen over nucleaire ontwapening. Wij zijn blij te horen dat Nederland deel zal nemen aan de Noorse conferentie zoals u aangaf tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken op 18 december. Wij begrijpen dat u een diplomatieke delegatie van inhoudelijke deskundigen op senior niveau af zult vaardigen.

 

Wij hopen dat de conferentie een platform zal bieden om op expertniveau de humanitaire effecten van een bedoelde of onbedoelde kernexplosie te bestuderen. Wij hopen dat afvaardigingen degelijk voorbereid naar Oslo zullen gaan zodat een goede inhoudelijke discussie mogelijk zal zijn.

 

Eén explosie van een kernwapen in een bevolkt gebied is genoeg om door de  hitte, de schokgolven en de stralingseffecten onmiddellijk honderdduizenden mensen te doden. De stralingseffecten van zo'n kernwapen zullen decennia na de explosie nog steeds burgers doden, gezondheidsproblemen veroorzaken alsook ernstige schade aan het milieu. In 2011 heeft de Red Cross Movement een resolutie aangenomen waarin wordt vastgesteld dat hulporganisaties, bij een eventuele kernwapenexplosie, hun humanitaire responscapaciteit niet adequaat kunnen inzetten.[1]

 

Schokkend is dat uit nieuw onderzoek van International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) blijkt dat  gebruik van slechts 0,1% van het wereldwijde nucleaire arsenaal tot wereldwijde hongersnood zou leiden doordat atmosferische effecten jarenlang een negatief effect hebben op de mogelijkheid landbouw te beoefenen in kwetsbare gebieden, ook als die ver van de explosie liggen.[2]

 

Het bestaan van kernwapens en daaraan inherent de mogelijkheid om ze te gebruiken, is dan ook een van de meest bedreigende humanitaire problemen van deze tijd.

 

Om de discussie in Oslo goed geïnformeerd te kunnen voeren zou Nederland moeten onderzoeken wat de te verwachten humanitaire effecten zouden zijn voor Nederland en welke capaciteit nodig is voor rampenbestrijding- en hulpverlenende organisaties om adequaat te kunnen reageren in een aantal mogelijke scenario’s:

·        De bedoelde of onbedoelde inzet door een andere mogendheid van een kernwapen  op een grote Nederlandse stad zoals Amsterdam, Rotterdam of Den Haag.

·        De bedoelde of onbedoelde inzet van een kernwapen in een ander land.

·        De onbedoelde detonatie van een kernwapen in Nederland door een ongeval tijdens transport of op de Luchtmachtbasis Volkel.

 

Wij roepen de Nederlandse regering op om ter voorbereiding op de Oslo-conferentie te overleggen met de leden van ICAN Nederland,, het Nederlandse Rode Kruis, andere rampenbestrijdingsorganisaties als ook medische organisaties. Dit zou kunnen plaatsvinden middels een consultatiebijeenkomst op het ministerie. Gedacht zou kunnen worden aan de tweede of de derde week van februari.

 

 

Wij roepen u daarnaast op om de resultaten van deze consultatie beschikbaar te stellen in Oslo. Het zou bijdragen aan een beter begrip van de potentiële effecten van een nucleaire explosie, van het aantal te verwachten dodelijke slachtoffers dat direct valt, de mogelijkheden om gewonden te redden en de langere termijn effecten op individuen en op de maatschappij alsmede de consequenties voor rampenbestrijding- en hulpverlenende organisaties.

 

 Kennis hebben van deze effecten is essentieel bij overwegingen over de legitimiteit van kernwapens, bij het plannen van een reactie bij de inzet van kernwapens en vooral bij het opstellen van gepaste internationale maatregelen die leiden tot een spoedige verwijdering van deze wapens.

 

Met vriendelijke groet,

 

·        Cees Breederveld  - het Nederlandse Rode Kruis

·        Krista van Velzen - IKV Pax Christi (lid van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) Nederland)

·        Herman Spanjaard en Peter Buijs - Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), (ICAN NL)

·        Bert Sweerts - 2020 Vision Campaigner in Nederland van Mayors for Peace (ICAN NL)

·        mr.Meindert Stelling - Tribunaal voor de Vrede  (ICAN NL)

·        Willemijn van der Werf - Akties tegen kernwapens (ICAN NL)

·        Thea Vermeiren - Vrouwen voor Vrede, Nederlandse afdeling van Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

·        Marie Weijler -Global Zero Nederland

·        Wendela de Vries - Campagne tegen Wapenhandel


 

[1]           http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/council-delegates-resolution-1-2011.htm

 

[2]           http://www.ippnw.org/pdf/nuclear-famine-ippnw-0412.pdf

===================================================================================================================

 

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen

telefoon (030) 272 29 40/ 06 - 4200 9559

e-mail office@nvmp.org

internet www.nvmp.org

ING rekening NVMP 4395340

 

Aan:    Minister-president Mark Rutte, minister van Algemene Zaken
           Postbus 20001
           2500 EA Den Haag

 

C.c.:    Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans

 

Betreft: Iraanse en Israëlische deelname aan Helsinki-conferentie

 

Utrecht, 2 november 2012

 

Geachte Minister-president Rutte,

 

De NVMP - vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, Nederlandse afdeling van IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War die winnaar was van de Nobelprijs voor de Vrede 1985) wil van de gelegenheid gebruik maken om via u de Europese Unie te feliciteren met de Nobelprijs voor de Vrede 2012.

 

De reden van ons schrijven is echter vooral u te willen vragen alle diplomatieke middelen aan te wenden om Israël en Iran deel te laten nemen aan de conferentie die tot doel heeft de realisering van een kernwapen- en  massavernietigingswapenvrije zone in het Midden-Oosten.

Deze conferentie zal rond half december 2012 in Helsinki plaatsvinden.

 

Zoals u weet wordt deze conferentie gezien als een belangrijke stap richting de uitvoering van de ‘Midden-Oostenresolutie’ zoals die in 1995 is aangenomen tijdens de herzieningsconferenties van het Non-proliferatieverdrag (NPV). Deze resolutie was een sleutelelement van het NPV-Actieplan zoals in 2010 aangenomen en werd bevestigd op de NPV-PrepCom in 2012.

Deze resolutie kwam voort uit een diep gekoesterde wens van de VN om alle landen in het Midden-Oosten vrij te maken van massavernietigingswapens.

 

Omdat de conferentie in een neutraal land als Finland wordt gehouden zijn wij van mening dat alle deelnemende landen, Israël en Iran inbegrepen, voldoende gelegenheid zullen hebben hun visie te geven op de noodzakelijke stappen die naar dit doel leiden.

Zonder deelname van Israël en Iran is het uitzicht op een positief resultaat echter minimaal.

 

Wij hopen dan ook dat Israël en Iran deze mogelijkheid tot het bevorderen van vrede en het voorkomen van oorlog in het Midden-Oosten aan zullen grijpen.

Wij vragen u het grote belang van deze conferentie aan beide landen kenbaar te maken.

 

Hoogachtend,

 

 

H.O. Spanjaard, bedrijfsarts

Voorzitter NVMP

 

=====================================

 

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht

telefoon (030) 272 29 40

e-mail office@nvmp.org

internet www.nvmp.org

postrekening NVMP (Utrecht) 4395340

 

 

Aan:    Minister-president Mark Rutte, Minister van Algemene Zaken
           Postbus 20001
           2500 EA Den Haag

  

Betreft: Duitsland sluit al haar kerncentrales in reactie op ramp Fukushima

 

 

Utrecht, 30-05-2011

 

 Geachte minister-president Rutte,

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, is zeer verheugd over het besluit van de Duitse regering om al haar 17 kerncentrales in de periode tot 2022 te sluiten en zo definitief te stoppen met kernenergie. Een moedige en consequente beslissing. Veiligheid bij kerncentrales valt immers niet te garanderen.

 

Eens zullen wij moeten besluiten over te stappen op echt duurzame bronnen van energie. Hoe eerder deze stap gezet wordt hoe beter.

Kernenergie vormt momenteel slechts een kleine bron van energie voor ons land, het is derhalve een kleine stap om ons te scharen achter het Duitse initiatief.

 

Wij roepen u daarom op niet verder te gaan op de weg van kernenergie, af te zien van de bouw van een tweede kerncentrale en de bestaande centrale in het Zeeuwse Borssele op zo kort mogelijke termijn te sluiten.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Herman O. Spanjaard, arts

Voorzitter NVMP

 

Klik hier voor de antwoorden op deze brief ===========================================

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht

Telefoon: (030) 272 29 40

e-mail: office@nvmp.org

internet: www.nvmp.org

ING bank: 4395340 NVMP (Utrecht)

 

Aan:    Minister-president Mark Rutte,
           Postbus 20001
           2500 EA Den Haag

 

Utrecht, 18-03-2011

Excellentie,

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken , is zeer bezorgd over de nucleaire ramp die zich in Japan aan het voltrekken is.

 

Al dagenlang worden we geconfronteerd met afschuwelijke berichten over de situatie in de kerncentrale van Fukushima. De kernreactoren kampen met een falend koelsysteem waardoor de splijtstofstaven droog komen te staan. De oververhitte reactoren worden gekoeld met zeewater, maar of dit succesvol is blijft onduidelijk. Ook de precieze toestand van de reactoren is onzeker evenals in hoeverre de kern is gesmolten.

Er stijgen grote radioactieve rookwolken op uit de centrale en er worden verhoogde stralingsniveaus gemeten. In de centrale is een straling van 1000 millisievert per uur gemeten, 1000 keer de maximaal toegestane dosis straling per jaar.

 

Veiligheid is bij een kerncentrale een relatief begrip. Wellicht is de kans inderdaad klein dat er iets mis gaat, maar als er iets mis gaat zijn er geen afdoende noodmaatregelen voorhanden en de gevolgen voor de volksgezondheid niet te overzien. Dit is, mét uiteraard de afvalproblematiek, een van de grote verschillen met duurzame energie. Hierbij blijven de gevolgen van ongelukken gering en door de afwezigheid van straling is er geen belang voor terroristische organisaties.

 

Daarnaast is kernenergie onlosmakelijk verbonden met de kernbewapeningproblematiek. Door veelvuldig en grootschaliger gebruik van kernenergie stijgt de kans op proliferatie van kernwapens.

 

Daarom zijn wij van mening dat afgezien moet worden van een tweede kerncentrale in Nederland.

De bestaande centrale in Borssele zou een ‘stresstest’ moeten ondergaan en stil worden gelegd totdat de resultaten hiervan bekend zijn.

Uw collega Merkel in Duitsland heeft zich reeds uitvoerig in de media uitgesproken en zeer concrete maatregelen genomen. Nederland heeft over het algemeen een vooruitgeschoven, innovatieve positie binnen de EU. Wij achten het opportuun dat ook nu Nederland zich uitspreekt in EU-verband met een duidelijk signaal dat tegemoetkomt aan de huidige situatie.

 

Hoogachtend,

 

Herman O. Spanjaard, voorzitter NVMP

 

C.c. Minister M.J.M. Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Klik hier voor het antwoord van Minister Verhagen op deze brief

 

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht

telefoon (030) 272 29 40

e-mail office@nvmp.org

internet www.nvmp.org

postrekening NVMP (Utrecht) 4395340

 

 

Aan:     De minister van Buitenlandse Zaken

             Dhr. U. Rosenthal

 

Betreft: Frans-Britse samenwerking bij het ontwikkelen en testen van kernwapens

 

Utrecht, 5 november 2010

Geachte minister Rosenthal,

 

 

Kon de NVMP – de Nederlandse vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, en als zodanig de Nederlandse tak van de IPPNW, de International Physicians for the Prevention of Nuclear War, aan wie in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede werd uitgereikt - U in onze vorige brief nog hartelijk feliciteren met uw benoeming tot minister van BuZa,  ons onderhavige schrijven heeft helaas een minder positieve aanleiding.

 

In het verlengde van de meest recente briefwisseling (d.d. 27-09-2010) met uw voorganger Verhagen over diens streven naar een kernwapenvrij Europa heeft de NVMP met verontrusting kennis genomen van de nieuwe Frans-Britse samenwerking bij het ontwikkelen en testen van kernwapens. Deze ontwikkeling is gezondheidsbedreigend en in flagrante tegenstelling met de geest en uitvoering van het Non-Proliferatie Verdrag.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de enige twee kernmogendheden van Europa, gaan samen het functioneren van hun kernarsenaal testen in een speciaal laboratorium bij Dijon. In het Britse Aldermaston zullen specialisten uit de twee landen onderzoek doen naar kernwapens.

 

Ook op niet-nucleair gebied is sprake van verregaande militaire samenwerking. Is hier sprake van een nieuwe alliantie die een tegenhanger van, of binnen, de NAVO wordt?

Wij vragen ons af hoe de Nederlandse regering zal reageren op deze vorm Frans-Britse samenwerking. In eerdere antwoorden op brieven heeft uw voorganger Verhagen immers laten weten een voorstander te zijn van handelen in gezamenlijk (NAVO)verband en geen voorstander te zijn van unilaterale/bilaterale acties van enkele NAVO-leden.

 

De NAVO komt deze maand in Lissabon bijeen om te overleggen over haar strategisch concept. Hierbij zal de kernwapentaak van de NAVO centraal staan. Een aantal landen, waaronder Nederland, staat kritisch tegenover deze kernwapentaak. Wij rekenen erop dat ons land zal volharden in deze houding, mede gezien de uitspraak van de Tweede Kamer  voor terugtrekking van de Amerikaanse niet-strategische kernwapens die op ons grondgebied gestationeerd zijn.

 

Kunt U ons - en vele andere Nederlanders - op dit punt geruststellen?

 

 In afwachting van uw reactie, hoogachtend,

 

Herman O. Spanjaard, voorzitter NVMP

 

 

Klik hier voor het antwoord van Minister Rosenthal op deze brief ============================================

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht

telefoon (030) 272 29 40

e-mail office@nvmp.org

internet www.nvmp.org

postrekening NVMP (Utrecht) 4395340

 

 

Aan:     De minister van Buitenlandse Zaken

             Dhr. U. Rosenthal

 

Betreft: United Nations General Assembly discusses nuclear disarmament

 

Utrecht, 22 oktober 2010

 

Geachte minister Rosenthal,

 

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, feliciteert u van harte met uw benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken.

Artsen, maar ook andere werkers in de gezondheidszorg, hebben tot taak ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Oorlog veroorzaakt op grote schaal ziekte en verwonding, ontwrichting en vernietiging van leven. Kernwapens vormen hierbij de ultieme bedreiging waarvoor geen medisch antwoord bestaat. Afschaffing van kernwapens is dan ook de enige preventie.

 

Van 4 oktober tot 1 november overlegt het First Committee (Disarmament and International Security) van de Verenigde Naties over nucleaire ontwapening. Vanaf 26 oktober wordt er over een aantal resoluties gestemd.

 

De belangrijkste zijn:

 

     Nuclear Weapons Convention – L.50

Official title: Follow-up to the International Court of Justice Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons

De aangepaste resolutie probeert een compromis te vinden tussen staten om tot afspraken te komen over een stapsgewijze afschaffing van kernwapens. Vorig jaar stemde Nederland nog tegen.

 

De-alerting– L.42

Official title: Decreasing the operational readiness of nuclear weapons systems

Er staan nog duizenden kernwapens op scherp, klaar om binnen minuten gelanceerd te worden. Als deze wapens niet meer op ‘hairtrigger alert’ staan is de kans op nucleaire ongelukken een stuk kleiner.

 

Relationship between disarmament and development - L.13

Ontwapening kan enorme besparingen opleveren die economische en sociale ontwikkeling ten goede zal komen. In het kader van de Millenniumdoelstellingen kunnen de verschillen tussen het Rijke Westen en de ontwikkelingslanden aanmerkelijk worden teruggebracht.

 

De NVMP hoopt dat de u in de geest van de door de Tweede Kamer aangenomen motie - Van Velzen/Azough (32 123-V, nr. 86) - over de wenselijkheid van terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa, zult handelen en Nederland het initiatief zal nemen tot concrete stappen naar nucleaire ontwapening.

 

In afwachting van uw reactie.

 

 

Hoogachtend,

 

Herman O. Spanjaard, voorzitter NVMP

 

===============================================

 

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht

telefoon (030) 272 29 40

e-mail office@nvmp.org

internet www.nvmp.org

postrekening NVMP (Utrecht) 4395340

 

 

Aan:    De minister van Buitenlandse Zaken

           Dhr. M.J.M. Verhagen

 

Betreft: NAVO strategisch concept

 

Utrecht, 27 september 2010

 

Geachte minister Verhagen,

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, kijkt met belangstelling uit naar de NAVO-bijeenkomst welke van 19-21 november in Lissabon zal plaatsvinden. Op deze bijeenkomst staat het NAVO strategisch concept ter discussie.

 

In een eerder schrijven (d.d. 27 april 2010) spraken wij onze hoop uit dat tijdens de vijfjaarlijkse toetsingsconferentie van het Non-proliferatie Verdrag (NPV) in New York een verregaande stap zou worden gezet op de weg naar een kernwapenvrije wereld.

Hoewel de NPV een slotverklaring opleverde was er van concrete stappen geen sprake.

In de maanden na de NPV werd immers duidelijk dat de VS nieuwe draagsystemen voor haar kernwapens en de daarbij behorende industriële infrastructuur blijft ontwikkelen en bovendien werkt aan de uitbouw van het raketschild tegen kernwapens.

 

Ook binnen het NAVO strategisch concept vrezen wij een soortgelijke starheid. Zo hebt u ons inziens tijdens de NPV onvoldoende uitvoering gegeven aan de motie-Van Velzen/Azough

(32 123-V, nr. 86) - over de wenselijkheid van terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa. Een motie die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Hoewel het terugtrekken van deze Amerikaanse kernwapens niet het einde betekent van de NAVO nucleaire strategie zou zij wel een duidelijke, symbolische stap vormen naar een kernwapenvrije wereld.

 

In Lissabon zal de discussie binnen de NAVO over haar kernwapentaak centraal staan. Op een eerdere NAVO-top in Tallinn heeft u aangegeven dat de noodzaak van niet-strategische kernwapens in Europa wat u betreft is weggevallen. Tegelijkertijd horen wij geluiden dat binnen de NAVO grote weerstand bestaat tegen het verwijderen van deze kernwapens.

Is het, uitgaande van de motie-Van Velzen/Azough, niet geboden om, samen met andere NAVO-partners zoals Duitsland, een krachtiger geluid te laten horen dat op een actieve manier kernontwapening dichterbij brengt?

 

 

Hoogachtend,

 

Herman O. Spanjaard, voorzitter NVMP

 

Klik hier voor het antwoord van Minister Verhagen op deze brief

In bovenstaande bijlage het antwoord op onze brief aan Minister Verhagen van 27 sept. 2010. Niet veel nieuws onder de zon. Opvallend; de vergenoegzaamheid van de minister die doet voorkomen of hij een enorme voorvechter is van een kernwapenvrije wereld, wederom het volharden in misvatting 'MotieVan Velzen-Azough is een ondersteuning van mijn beleid'. In schril contrast daarmee de 'porseleinkast-benadering' van het kernwapenprobleem:alles moet onderdeel zijn van de ontwapeningsonderhandelingen tussen VS en Rusland. Ons in de schoenen schuiven dat wij een unilaterale beslissingvan Nederlandse zijde voorstaan (onverstandig!) terwijl wij juist willen dat Nederland binnen de NAVO, in samenwerking met landen als Duitsland (Noorwegen, Luxemburg en Belgie) het NAVO Strategisch concept ter discussie gaat stellen. Hetgeen ook helder in onze brief verwoord staat.

 

===================================================================================================================

 

 

 

             

Johannes Wier Stichting

 

Aan:    de Minister van Buitenlandse Zaken

           Dhr. M.J.M. Verhagen

 

c.c. Leden vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken

 

Betreft: Israëlische aanval op hulpkonvooi

 

Utrecht, 03-06-2010

 

Geachte heer Verhagen,

 

Als organisaties voor mensenrechten en gezondheidszorg willen wij een krachtig protest laten horen tegen het hardhandig optreden van Israel op 31 mei jongstleden tegen het internationaal konvooi met hulpgoederen voor de bevolking van Gaza. Wij roepen u op bij te dragen tot een onafhankelijk onderzoek en wij menen dat deze aktie van Israel niet ongesanctioneerd gedoogd kan worden.

 

Zoals u weet wordt Gaza al drie jaar door Israel volledig geblokkeerd. Internationaal wordt de blokkade van Gaza als illegaal bestempeld. De Verenigde Naties en de EU hebben Israel vele malen opgeroepen de blokkade op te heffen, zonder dat hieraan gevolg is gegeven.

 

Door de Israëlische blokkade is er in Gaza een kritieke situatie gegroeid, met een groot gebrek aan onder meer medische zorg, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. De wederopbouw is onmogelijk en mensen moeten overleven zonder noodzakelijke middelen. Wij maken ons grote zorgen om de humanitaire en medische situatie in Gaza.

 

De Gaza Freedom Movement is een internationaal burgerinitiatief dat de blokkade van Gaza wil doorbreken met vreedzame middelen. De Vrijheidsvloot wilde onder meer medische hulpmiddelen afleveren. Nu Israël ook dit initiatief blokkeert vragen wij de Nederlandse regering, al of niet in EU

verband, duidelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat Israel de blokkade van Gaza opheft en de mensenrechten, waaronder die op medische zorg, zal eerbiedigen.

 

Met vriendelijke groet,

 

                                                                          

 

Mw. E.L.M. Luykx,huisarts,                                                Dhr. H.O. Spanjaard,  bedrijfsarts

vice-voorzitter Johannes Wier Stichting                               voorzitter NVMP

 

Klik hier voor het antwoord van Minister Verhagen op deze brief =======================================================================================================

 

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht

telefoon (030) 272 29 40

fax (030) 272 31 73

e-mail office@nvmp.org

internet www.nvmp.org

postrekening NVMP (Utrecht) 4395340

 

 

Aan:    De minister van Buitenlandse Zaken

           Dhr. M.J.M. Verhagen

 

Betreft: NPT-Review Conference en NAVO strategisch concept

 

Utrecht, 27 april 2010

 

Geachte minister Verhagen,

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, is verheugd dat u samen met uw Duitse ambtgenoot Westerwelle het voortouw hebt genomen om het aantal kernwapens in Europa te reduceren.

U heeft samen met België, Luxemburg en Noorwegen tijdens de NAVO-top in Tallinn de rol van de kernwapens binnen het Strategisch Concept van de NAVO aangekaart.  

 

In Tallinn heeft Minister Hilary Clinton echter duidelijk aangegeven dat de US er weinig voor voelt eenzijdig US kernwapens uit Europa te verwijderen. Aangezien militair gezien kernwapens niet toepasbaar zijn voor de veiligheidsdreiging zoals die nu bestaat in Europa en Rusland bovendien een bondgenoot is, vormen de kernwapens op ons grondgebied slechts een bedreiging voor de volksgezondheid.

De Tweede Kamer nam eergisteren een motie aan waarin het kabinet wordt verzocht aan Washington over te brengen dat Nederland niet langer hecht aan bescherming van Europa met de in Europese landen opgeslagen kernwapens. Terugtrekking daarvan zou betrokken moeten worden bij onderhandelingen over ontwapening tussen de VS en Rusland.

 

Hoewel wij uiteindelijk dezelfde doelen nastreven verschilt ons tijdpad er naar toe. Wij vragen u dan ook met klem, samen met uw onderhandelaars, het uiterste te betrachten om een volgende vergaande stap in nucleaire ontwapening te bewerkstelligen. De NPT in New York wordt hierbij door ons gezien als een uitermate belangrijke bijeenkomst, hetgeen u zelf ook onderschrijft.

 

Wij hopen vanuit ons perspectief een bijdrage te hebben geleverd aan de gedachtevorming en hopen dat New York een ommekeer zal brengen waarin Nederland een rol zal kunnen spelen. Vanuit onze organisatie wereldwijd (IPPNW) zullen 70 deelnemers geaccrediteerd worden om deel te nemen. Ook daar zullen wij waar mogelijk een bijdrage leveren, vanuit medisch perspectief, ter behoud van onze mensheid.

 

Hoogachtend,

Herman O. Spanjaard, voorzitter NVMP

 

 

 

 

Klik hier voor het antwoord van Minister Verhagen op deze brief

================================================================

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht

telefoon (030) 272 29 40

fax (030) 272 31 73

e-mail office@nvmp.org

internet www.nvmp.org

postrekening NVMP (Utrecht) 4395340

 

 

 

Aan:    De minister van Buitenlandse Zaken

           Dhr. M.J.M. Verhagen

 

c.c. Leden vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken en Defensie

 

Betreft: Amerikaanse kernwapens op Volkel

 

Utrecht, 05-11-2009

 

Geachte minister Verhagen,

 

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, is verheugd dat met de Nobelprijs voor de Vrede voor president Obama het onderwerp ‘nucleaire wapens’ weer op de voorgrond is gekomen.

Vorige week werd bekend dat de Duitse CDU/CSU en de FDP coalitie onder leiding van Angela Merkel met de Verenigde Staten en andere NAVO-landen wil gaan praten over het verwijderen van de laatste kernwapens van Duits grondgebied. Merkel zei dat Berlijn niet op eigen houtje wil handelen om Duitsland vrij te maken van kernwapens.

Op 2 november verklaarden U na afloop van besprekingen in Den Haag met uw Duitse ambtgenoot Westerwelle "Nederland is een groot voorstander van het betrekken van de NAVO-kernwapentaak in Europa bij de onderhandelingen die plaats vinden tussen Rusland en de Verenigde Staten," aldus minister Verhagen (Buitenlandse Zaken). "Dat is de beste manier om het grootst mogelijke aantal kernwapens de wereld uit te krijgen."

 

Nederland kan een bijdrage leveren aan de kernwapendiscussie door in navolging van Duitsland werk te maken van het verwijderen van de naar schatting 20 Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel.

* In hoeverre is de Nederlandse regering bereid het Duitse standpunt ‘verwijdering van kernwapens’ te volgen?

* Wat gaat er naar uw mening met de nucleaire doctrine van de NAVO gebeuren, nu u samen met Duitsland de kernwapentaak ter discussie wilt stellen?

 

 

Hoogachtend,

 

 

Herman O. Spanjaard, voorzitter NVMP

 

 

 

 

 

 

Aan: minister van VROM

Mw. Dr. J.M. Cramer

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

 

Betreft :            Uw brief van 17 december 2008

Inzake hoogverrijkt uranium (VAED 2008112154)

Amsterdam, 9 februari 2009

Excellentie,

Dank voor uw brief van 17 december 2008 waarin u verklaart dat u het verbieden van het gebruik van hoogverrijkt uranium (HEU) ten behoeve van de productie van radionucliden voor medische doeleinden in Petten (Mallinckrodt/NRG) thans niet opportuun acht. De reden daarvoor licht u nader toe met de volgende zienswijze: Nederland voldoet aan de beveiligingsnormen van het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) die gelden voor nucleair materiaal en nucleaire installaties (INFIRC225). Het gebruik van HEU vindt plaats in voor terroristen onaantrekkelijke hoeveelheden. In het kader van de uitvoering van het non-proliferatieverdrag (NPV) wordt Nederland door inspecteurs van de IAEA en Euratom gecontroleerd. Het gebruik van HEU is voorlopig noodzakelijk, omdat er nog geen ervaring is met grootschalige commerciële productie van molybdeen-99 (Mo-99), de belangrijkste radio-isotoop, uit laagverrijkt uranium (LEU).

In de eerste plaats maken ondergetekenden bezwaar tegen uw verklaring dat het gebruik van HEU plaatsvindt in voor terroristen onaantrekkelijke hoeveelheden. Het recent rapport verschenen rapport Medische Isotoop Productie zonder Hoogverrijkt Uranium van een door het Amerikaanse Congres gemandateerde commissie1 meldt dat op jaarbasis 40 tot 50 kg HEU wordt gebruikt voor isotoopproductie, inclusief jaarlijkse exporten van circa 15,5 kg HEU naar Canada.2 Het overgrote deel van die hoeveelheid wordt gebruikt door de vier grootste producenten van Mo-99 in Canada, België, Nederland en Zuid-Afrika, respectievelijk MDS Nordion (40%), IRE (20%), Mallinckrodt (25%) en NTP (10%).3 Op NTP na maken deze producenten gebruik van HEU (93% U-235) uit de Verenigde Staten. Daaruit kan worden afgeleid dat Mallinckrodt/NRG per jaar minimaal 8,9 kg HEU gebruikt voor isotoopproductie. Voor het ontwerp van een 1 kiloton explosief heeft men bij toegang tot hoogwaardige technologie 2,5 kg HEU nodig en bij toegang tot laagwaardige technologie 8 kg HEU.4 De hoeveelheid HEU die in Petten wordt gebruikt is dus wel degelijk aantrekkelijk voor terroristen. Bovendien meldt de commissie dat 97% van het oorspronkelijke HEU eindigt als afval: “Wereldwijd hoopt zich jaarlijks tientallen kilogrammen HEU-afval op als gevolg van Mo-99 productie. Dit hoogverrijkt uranium zou kunnen worden herwonnen voor hergebruikt, maar geen enkele producent heeft daadwerkelijke plannen om dat te doen [..].”5 Dat betekent dat er mogelijk voldoende splijtstof in Petten aanwezig is voor één of meerdere 20 kt kernbommen.4 De Ottawa Citizen meldt recent dat het in Chalk River, Ontario, waarschijnlijk gaat om een hoeveelheid van 100 kg HEU.14 Als die berichtgeving klopt zou het in Petten gaan om een hoeveelheid van meer dan 50 kg.


 

In de tweede plaats zijn wij niet overtuigd van de noodzaak om voorlopig het gebruik van HEU voor isotoopproductie te blijven toestaan. De hierboven vermelde Amerikaanse commissie verwacht niet dat op LEU gebaseerde productie substantiële veranderingen vereist in de huidige uitrusting van de faciliteiten. Ook ziet de commissie geen technische barrières om deze op LEU gebaseerde productie op grote schaal toe te passen. De aanvullende investeringen die nodig worden geacht in faciliteiten en personeel, geschat op minder dan 10% bovenop de huidige totaalkosten, kunnen niet als een belemmering worden gezien om tot een HEU-vrije productie te komen.6 De commissie komt tot die bevindingen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in Argentinië. Daar wordt een op LEU gebaseerde techniek al sinds 2002 toegepast. Een vertegenwoordiger van de organisatie verklaart tegenover de commissie dat de zuiverheid van het geproduceerde Mo-99 hoger is dan bij de op HEU gebaseerde productie. Binnenkort zal ook Australië gebruik gaan maken van de Argentijnse technologie. Tot 2007, toen de Australische HFR (HIFAR) uit bedrijf moest worden

genomen, werd daar al 25 jaar lang Mo-99 geproduceerd uit LEU.7

U geeft in uw brief aan dat bij Mallinckrodt/NRG de tijd nog niet rijp is om HEU te vervangen door LEU. Uit het rapport van de Amerikaanse commissie valt op te maken dat die omschakeling al lang had kunnen plaatsvinden: “Voor zover de commissie weet doet geen van de belangrijkste producenten veel onderzoek naar ontwikkeling van LEU targets [...] De commissie beschouwt dit als een gemiste kans.”8 Op grond van de informatie die door de producenten werd overhandigd zag de commissie geen enkele aanduiding waarom dergelijk onderzoek en ontwikkeling niet werd uitgevoerd.”9 En last but not least: “De commissie oordeelt dat de overschakeling [naar LEU] binnen de bestaande inrichtingen in een tijdsbestek van een paar maanden tot twee jaar zouden kunnen worden uitgevoerd.”10 Pas eind 2007 kondigden NRG en Mallinckrodt aan dat ze zouden beginnen met een onderzoek naar de mogelijkheid om over te schakelen op LEU. Daarbij richten ze zich op het gebruik van LEU targets in de te bouwen Pallas-reactor, die volgens de huidige planning in 2016 de huidige HFR moet vervangen.11 Aangezien de bouw van kernreactoren altijd gepaard gaan met vertragingen betekent dit dat het nog minstens zeven jaar gaat duren voordat LEU kan worden toegepast. NRG noemt zelf het streefjaar 2016 ‘optimistisch’.12 Het is dus aannemelijk dat het nog acht tot tien jaar gaat duren voordat Mallinckrodt/NRG wensen over te schakelen op LEU, terwijl de door het Amerikaanse Congres ingestelde commissie verklaart dat dit proces al lang achter de rug had kunnen zijn.

De commissie doet een reeks aanbevelingen aan alle partijen die betrokken zijn of belangen hebben in de productie molybdeen-99. Eén daarvan is van belang voor de Nederlandse situatie, namelijk de aanbeveling aan de Department of State: “Intensiveer de diplomatieke druk op landen die nog steeds HEU (brandstof of targets) gebruiken om hen te bewegen tot overschakeling op LEU. In het bijzonder de landen die partners zijn binnen de GTRI (waaronder Nederland) en die de verplichting op zich hebben genomen om het gebruik van HEU zo laag mogelijk te houden.”13 Uit de bevindingen van de commissie blijkt zonneklaar dat Nederland geen gram HEU nodig heeft. Nederland doet er dus verstandig aan om diplomatieke druk vanuit de VS voor te zijn en met onmiddellijke ingang een begin te maken met de overschakeling naar op LEU-gebaseerde productie van Mo-99.

In Canada, de grootste producent van Mo-99, wordt de roep steeds luider om helemaal een eind te maken aan het gebruik van kernreactoren en over te stappen naar een technologie die gebruik maakt van lichtstralenbundels in combinatie met deeltjesversnellers. Een methode die veel veiliger is, veel minder geld kost en veel minder afval oplevert.

Hoogachtend,

Stichting Laka                                                                       Ing. Henk van de Keur

Ned. Ver. Voor Medische Polemologie                         Herman O. Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter

 

===================================================================================================================

 

NVMP-standpunt over het gebruik van Witte Fosfor door Israëlische troepen in de Gazastrook, december 2008/januari 2009

 

Aan: de Minister van Buitenlandse Zaken

           Dhr. M.J.M. Verhagen

 

C.c. Tweede Kamer commissie Buitenlandse Zaken

 

 

Utrecht, 02-02-2009

 

 

Excellentie,

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, is verontrust over het gebruik van witte fosfor door Israëlische troepen tijdens het gewapende ingrijpen in de Gazastrook (december 2008/januari 2009).

Als artsen streven wij naar vermindering van lijden door oorlogsgeweld. Witte fosfor zorgt niet alleen voor groot lichamelijk leed; gebruik ervan gebeurt zonder onderscheid des persoons waardoor vele burgers slachtoffer worden. Daarom veroordeelt de NVMP het gebruik ervan onder alle omstandigheden.

 

Witte fosfor is een zelfontbrandbare stof die niet is te blussen omdat het reageert met water. Bij contact met de huid reageert de stof met het water in de huid, het resultaat zijn diepe chemische brandwonden tot op het bot. Deze wonden helen niet of hooguit zeer langzaam. Ingeslikte of ingeademde druppels witte fosfor veroorzaken ernstige inwendige en vaak fatale verbrandingen.

 

Witte fosfor wordt gebruikt in brandbommen, rookbommen en als doelwitmarkering.

Het is al vaak in oorlogen gebruikt, meest recentelijk door de Amerikaanse troepen in Fallujah in Irak, door de Russische troepen in Tsjetsjenië en nu dus door Israëlische troepen in Gaza.

 

Het gebruik van witte fosfor is volgens sommige autoriteiten niet verboden omdat het niet als chemisch wapen zou gelden. Maar zelfontbrandende substanties vallen alleen buiten de ‘Chemical Weapons Convention (CWC)’ als ze op een onschadelijke manier worden gebruikt zoals bij het creëren van rookgordijnen en het verlichten van doelen. Zij vallen echter wel degelijk onder de CWC  als ze, net als andere verboden chemische middelen, worden gebruikt om te verwonden en te doden zonder onderscheid des persoons.

 

De NVMP roept daarom op tot een totaal verbod op het gebruik van witte fosfor in gewapende conflicten. In het bijzonder moet het gebruik tegen doelen in dichtbewoonde urbane gebieden worden veroordeeld, vanwege de ernstige gevolgen voor burgers.

Wij zijn van mening dat de negatieve medische gevolgen van witte fosfor zo ernstig  zijn dat het gebruik ervan onder geen enkele omstandigheid is te rechtvaardigen. Gebruik ervan zou moeten worden gezien als een misdaad tegen de menselijkheid.

 

Wij vragen de Nederlandse regering het gebruik van witte fosfor te veroordelen en te streven naar een internationaal verbod op het gebruik ervan.

 

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

 

Hoogachtend,

 

Herman O. Spanjaard, bedrijfsarts

Voorzitter NVMP

 

Klik hier voor het antwoord van het ministerie

======================================================================

 

 

 Reactie van Minister Verhagen op bloedvergieten in de Gazastrook

22 januari 2009

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Minister Verhagen heeft uw e-mail, waarin u uw zorgen uit over de huidige situatie in de Gazastrook, in goede orde ontvangen.

 

De minister deelt uw zorgen over de situatie in het Midden-Oosten. Er is sprake van een ernstige crisis, verschrikkelijk humanitair leed en een forse terugslag voor het vredesproces. Het geweld in en rondom de Gazastrook de afgelopen weken heeft onschuldigen aan beide kanten getroffen.

 

Internationale bemiddeling heeft ertoe geleid dat beide partijen inzien dat geweld en escalatie geen uitzicht bieden op een duurzame regeling. Nederland heeft de diplomatieke inspanningen actief ondersteund en is verheugd dat deze hebben geleid tot een staakt-het-vuren, juist ook met het oog op het voorkomen van meer burgerslachtoffers en humanitair leed. Dit is waar de partijen, en vooral de burgers in Israël en Gaza, nu het meest aan hebben.

 

Nederland is sterk voorstander van een duurzaam bestand. Alvorens een staakt-het-vuren duurzaam kan zijn is het noodzakelijk dat de raketaanvallen vanuit Gaza op Israël definitief stoppen. Daartoe is het noodzakelijk te komen tot beëindiging van wapensmokkel door tunnels of anderszins. Toegang voor humanitaire hulp tot het gebied is essentieel. Internationaal grenstoezicht kan hierbij een belangrijke rol spelen.

 

Nederland heeft hiertoe, in samenwerking met Denemarken, een voorstel gedaan aan het EU-voorzitterschap. Kern van dit voorstel is dat de EU zich bereid zou moeten verklaren effectief grenstoezicht tot stand te brengen, bij voorkeur met deelname van Arabische landen, te beginnen op de Gazaans-Egyptische grens. Dit toezicht zal de invoer van humanitaire hulp en de hervatting van de normale import en export mogelijk moeten maken, en tegelijkertijd moeten voorkomen dat Hamas zich via die grens herbewapent. Nederland is bereid te bezien op welke wijze het kan bijdragen aan internationaal grenstoezicht.

 

De humanitaire situatie in Gaza is zeer zorgelijk. Daarom heeft de Nederlandse regering € 3 mln. beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan Gaza, naast de € 8 mln. die in 2008 besteed werd aan humanitaire hulp in de Palestijnse gebieden. Tevens draagt Nederland jaarlijks € 15 mln. bij aan UNRWA, de VN-organisatie die zich inzet voor humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen in het Midden Oosten. In totaal bedroeg de Nederlandse bijdrage aan de Palestijnse gebieden in 2008 € 72 mln.

 

Voorts verwacht Nederland van Israël dat het de zo dringend nodige humanitaire hulp toelaat. De regering spreekt Israël daar ook op aan. In dit verband vindt Nederland het belangrijk dat vertegenwoordigers van VN-organisaties en het Internationale Rode Kruis direct toegang krijgen tot het gebied. Ook acht Nederland het van belang dat objectieve verslaggeving van de gebeurtenissen en situatie in de Gazastrook plaats kan vinden, reden waarom Nederland toegang van internationale mediavertegenwoordigers tot het gebied heeft bepleit bij Israël.

 

De regering is geschokt over militaire acties waarbij verschillende VN-doelen zijn geraakt en betuigt haar oprechte deelneming aan de slachtoffers. Nederland heeft zijn zorgen aan Israël kenbaar gemaakt en onmiddellijk aangedrongen op spoedige opheldering. Nederland verwacht dat Israël, zoals het heeft verklaard, al het mogelijke doet om te voorkomen dat burgers slachtoffer worden van militaire acties, conform het humanitaire oorlogsrecht. Dit geldt evenzeer ten aanzien van Hamas.

 

Met het oog op de proportionaliteit van het Israëlische offensief dient een afweging te worden gemaakt tussen enerzijds het verwachte, tastbare en rechtstreekse militaire voordeel en anderzijds het te verwachten bijkomend verlies van mensenlevens, verwonding onder burgers, schade aan burgerobjecten of een combinatie daarvan. Een beoordeling van de complexe situatie van de afgelopen weken vergt gedetailleerde kennis van alle relevante factoren. De hiertoe benodigde informatie staat niet tot onze beschikking. Bij twijfel over de juiste toepassing van geweld kan Nederland geen oordeel vellen. De Nederlandse regering vindt daarom dat er onderzoek moet worden ingesteld naar beweerde schendingen van oorlogsrecht en mensenrechten, in de eerste plaats door de betrokken partijen zelf. Indien er twijfel bestaat over schending van het humanitaire oorlogsrecht steunt Nederland het instellen van nader onderzoek. Zo steunt Nederland bijvoorbeeld het VN-onderzoek naar de Israëlische aanval op een UNWRA-school in het vluchtelingenkamp Jabaliya. Nederland zal bovendien in VN-verband onafhankelijk onderzoek bepleiten naar alle gevallen waarin internationale hulporganisaties twijfelen of het gebruikte geweld past binnen de verplichtingen en randvoorwaarden die het internationale recht aan gebruik van geweld stelt.

 

Het vredesproces mag niet verzwakt uit deze strijd komen. Israëli's en Palestijnen zijn nog nooit zo rechtstreeks en intensief met elkaar in onderhandeling geweest als het afgelopen jaar in het Annapolis-proces. Die winst mag niet verloren gaan. Deze Israëlisch-Palestijnse inspanningen verdienen onze voortdurende steun. Het doel blijft een levensvatbare Palestijnse staat en veilige en erkende grenzen voor Israël.

 

Indien u meer informatie wenst over de Nederlandse positie ten aanzien van de situatie in Gaza, verwijs ik u graag naar de recent verschenen Kamerbrieven en drie sets beantwoorde Kamervragen[1] over dit onderwerp op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Ik vertrouw erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

 

De Minister,

Voor deze,

 

Drs. G. Heijkoop

Plv. directeur Directie Noord Afrika en Midden-Oosten

Ministerie van Buitenlandse Zaken


 

 

 

 

Aan: Premier Balkenende Minister Verhagen Tweede Kamer-cie Buza

IPPNW-statement on the Violence in Gaza and the conflict between Israel and Palestine.

Utrecht, 08-01-2009

Excellentie,

Het bestuur van de Ned. Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP) onderschrijft bijgaand Statement van International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) en vraagt de Nederlandse regering zo snel mogelijk actie te ondernemen om verder bloedvergieten in Gaza te voorkomen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

H.O. Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter NVMP

 

 IPPNW-standpunt over het geweld in Gaza en het conflict tussen Israel en Palestina

Stop het bloedvergieten!

Wij, artsen en gezondheidswerkers, hebben de taak het leven te beschermen en gezondheid te bevorderen. Daarom kunnen we het huidige lijden en bloedvergieten in Gaza niet accepteren.

Wij vragen aan alle betrokken partijen onmiddellijk alle noodzakelijke stappen te nemen naar een direct, volledig en stabiel staakt -het -vuren in de Gazastrook en het zuiden van Israel, evenals het verlenen van afdoende medische hulp aan alle ernstige gewonde slachtoffers.

We vragen u ook om het bevorderen van hernieuwde onderhandelingen te bevorderen voor een alomvattend en duurzaam vredesverdrag tussen Israel en Palestina, gebaseerd op het wederzijdse recht op vrijheid en veiligheid. IPPNW gelooft dat vrede in Israel en Palestina en Israel niet mogelijk is tenzij er een eind komt aan de illegale bezetting van land en het gebruik van geweld, met; erkenning van de wettelijke grenzen,; en een oprecht streven naar geweldloze conflict resolutieoplossing. Als artsen wereldwijd kunnen we op geen enkele wijze het huidige buitenproportionele geweld tegen burgers goedkeuren.

We moedigen daarom alle partijen aan steun te verlenen aan de Verenigde Naties in haar poging tussenbeide te komen en deze humanitaire catastrofe te stoppen, die zelfs tot een regionale oorlog zou kunnen oplaaien.

International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), won in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede en is een onpartijdige, wereldwijde federatie met nationale afdelingen in meer dan 60 landen, waaronder Israel en Palestina.

IPPNW richt zich op onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van oorlogspreventie. Vanuit dit doel stimuleert IPPNW geweldloze conflict resolutie oplossing en het minimaliseren van de gevolgen van oorlog.

IPPNW is een voorstander van een vreedzame en rechtvaardige oplossing van het Israelische-Palestijnse conflict en heeft hiertoe een ‘Medical Roadmap for peace in the Middle East’gemaakt. Voor meer informatie zie: http://www.ippnw.org/Events/Past/Regional/Ant2002.html.

Helsinki, Moscow, and en Stockholm 6 januari, 2009

 Vappu Taipale

 Sergey Kolesnikov

Ime John

Co-presidenten of van IPPNW

=================================================================================================================

 

Decreasing the operational readiness of nuclear weapons systems

en het belang van een Nuclear Weapons Convention  

 

 

 

Aan:   Dhr. H. C. van der Kwast

Hoofd afdeling Nucleaire Aangelegenheden en Non-Proliferatie

 

Utrecht, 14-11-2008

 

 

Geachte heer van der Kwast,

 

Hartelijk dank voor uw antwoord op ons schrijven betreffende de India/NSG overeenkomst d.d. 3 oktober jl. (DBV-NN/430-08). Hierin benadrukt u dat Nederland een actieve speler is op het gebied van non-proliferatie en ontwapening en van mening is dat het Non-Proliferatieverdrag de hoeksteen is en zal blijven van het mondiale non-proliferatieregime.

 

Onze organisatie NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, vraagt in dit kader uw aandacht voor twee zaken:

 

- In de UN General Assembly is resolutie L.5 Decreasing the operational readiness of nuclear weapons systems (zie bijlage) op de agenda gezet. Deze resolutie pleit tegen de high alert status van duizenden nucleaire wapens. Het off alert plaatsen van deze wapens zou de kans op een per ongeluk afgevuurde kernraket sterk reduceren. Nederland heeft zich bij deze resolutie onthouden van stemming (kernmogendheden stemden tegen). Wij zien dit als een positieve opstelling. Kunt u vertellen wat de beweegredenen van Nederland waren om zich te onthouden van stemming?

- Deze week gaf VN-secretaris generaal Ban Ki Moon vijf sleutelstappen naar ontwapening, een daarvan luidde: "I urge all NPT parties, in particular the nuclear-weapon-states, to fulfil their obligation under the treaty to undertake negotiations on effective measures leading to nuclear disarmament. They could pursue this goal by agreement on a framework of separate, mutually reinforcing instruments. Or they could consider negotiating a nuclear-weapons convention, backed by a strong system of verification, as has long been proposed [at the UN]…  I have circulated to all UN member states a draft of such a convention, which offers a good point of departure."

Vorige maand deed de organisatie International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede 1985 (de NVMP is de Nederlandse afdeling van IPPNW) eenzelfde oproep aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de hoogste prioriteit te geven aan onderhandelingen voor een Nuclear Weapons Convention (NWC). Een kopie van onze brief aan minister Verhagen d.d. 02-10-2008 hierover vindt u in de bijlage.

 

Ook wij onderschrijven het belang van een Nuclear Weapons Convention als een concreet stappenplan naar wereldwijde nucleaire ontwapening.

In Brussel sprak ik 12-11 jl. met burgemeester Akiba, voorzitter van Mayors for Peace, hierover. Deze organisatie is ook in Nederland actiever geworden als gevolg van de inzet van IKV/Pax Christi. Ook de VNG heeft haar betrokkenheid vergroot.

De komende dagen zal ik als lid van een IPPNW delegatie in Moskou overleg voeren met MoD, MoFA, Duma en Rosatom.

 

Graag zou ik met u over deze zaken van gedachten wisselen zoals we al eerder deden op 18 april van dit jaar.

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

 

H.O. Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter NVMP

 ====================================================================================================================

 

Gebruik van hoogverrijkt uranium (Highly Enriched Uranium, HEU)

bij de productie van medische isotopen

 

Gezamenlijke brief NVMP en Stichting LAKA

          

Minister van VROM

Dr. J.M. Cramer

Postbus   20951

2500 EZ Den Haag

Amsterdam, 12 november 2008

Excellentie,

 

Onze organisaties, Ned. Ver. voor Medische Polemologie (NVMP, gezondheidszorg en vredesvraagstukken) en Stichting Laka (documentatie en onderzoekscentrum kernenergie) zouden graag zien dat er een einde komt aan het gebruik van hoogverrijkt uranium (Highly Enriched Uranium, HEU) bij de productie van medische isotopen zoals dat bij de Nuclear Research Group (NRG) in Petten gebeurd.

Het ministerie van VROM verleent de vergunningen aan de NRG.

De NVMP is de Nederlandse afdeling van IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. IPPNW voert een wereldwijde campagne om de gebruikte hoeveelheden HEU te minimaliseren (zie bijlage).

 

Gebruik van HEU herbergt het gevaar van nucleaire proliferatie in zich en in handen van kwaadwillenden kan er een atoombom van gemaakt worden.

Voor de kwaliteit van de medische isotopen is het niet noodzakelijk HEU te gebruiken. Technisch is het mogelijk met laagverrijkt uranium (LEU) eenzelfde resultaat te bereiken.

 

Over onze bezwaren tegen het niet noodzakelijke gebruik van HEU schreven wij d.d  9 sept. een brief aan de Nuclear Research Group  in Petten (zie bijlage). Het antwoord op dat schrijven d.d. 13 oktober jl. is eveneens bijgesloten.

Ofschoon de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten al jaren geleden is overgeschakeld van HEU naar LEU, geeft de exploitant van de HFR, de Nuclear Research Group, toe dat er nog altijd ‘enkele kilo’s’ HEU op jaarbasis gebruikt worden voor de productie van medische isotopen.

 

Bovenstaande in ogenschouw nemend hebben wij de volgende vragen:

1) Bent u het met ons eens dat conversie van HEU naar LEU om veiligheidsredenen (nucleaire proliferatie en terrorisme) wenselijk is?

2) Bent u bereid om op korte termijn uw beleid hierover te wijzigen, i.c. het gebruik van HEU niet langer toe te staan?

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Stichting Laka                                                     Ing. Henk van de Keur

 Ned. Ver. Voor Medische Polemologie              Herman O. Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter 

 

Klik hier voor het antwoord van Minister Cramer

 

===========================================================================================

Stemming over  NWC in de UNGA

Aan:     de minister van buitenlandse zaken

M.J.M. Verhagen

 

Utrecht, 02-10-2008

 

 

Excellentie,

 

Met instemming hebben wij kennis genomen van uw toespraak tijdens de 63-e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op 24-09-08 in New York.

Onze organisatie de NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, deelt uw mening dat de proliferatie van kernwapens een van de grootste bedreigingen op aarde vormt.

De NPT en CTBT zijn verdragen die in de strijd tegen kernwapens van essentieel belang zijn.

Zoals u in uw toespraak zegt, gaat het hierbij niet alleen om verhindering van verdere verspreiding van kernwapens maar ook om de wereldwijde afschaffing ervan.

 

In dit kader vragen wij uw aandacht voor bijgaande oproep van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), winnaars Nobelprijs voor de Vrede 1985. Onze organisatie is de Nederlandse afdeling van IPPNW.

IPPNW roept de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op voor haar 63-ste zitting de hoogste prioriteit te geven aan onderhandelingen voor een Nuclear Weapons Convention (NWC).

Wij onderschrijven het belang van een Nuclear Weapons Convention als een concreet stappenplan naar wereldwijde nucleaire ontwapening.

 

In afwachting van uw reactie.

 

 

Hoogachtend,

 

H.O. Spanjaard, bedrijfsarts

Voorzitter NVMP

Klik hier voor antwoord van Minister Verhagen op deze brief (in PDF)

==========================================================================================================

India/Nuclear Suppliers Group overeenkomst

 

 

 

AAN:de minister van buitenlandse zaken

M.J.M. Verhagen

Utrecht, 26-09-2008

 

 

 

Excellentie,

 

Proliferatie is een groot gevaar voor de Volksgezondheid.

Nederland is op de jongste vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) akkoord gegaan met een uitzonderingsbepaling voor het verbod op nucleair materiaal/technologie naar India.[i] India is – zij het niet in formele zin – een kernwapenstaat en heeft net als Pakistan en Israël het Non-proliferatieverdrag (NPV) niet ondertekent. Het bijzondere van deze overeenkomst is dat een niet-onderass=MsoNormal> 

Om dit formeel mogelijk te maken is India (zelf geen lid van de NSG) akkoord gegaan met de ‘Statement on Civil Nuclear Cooperation with India’[ii], de door de NSG overeengekomen uitzonderingsbepaling die de ontheffing regelen van de verplichtingen waaraan nucleaire leveranciers moeten voldoen. Daarmee is de kern van het Non-proliferatieverdrag, waarvan Nederland wel ondertekenaar is, aangetast.

In paragraaf 3 van het document wordt opgesomd welke regels buiten werking worden gesteld voor de export van nucleair materiaal naar India. Belangrijkste elementen daaruit zijn het wederzijds informeren van de NSG lidstaten van toegestane exporten naar India (3c) en een regeling om bij elkaar te komen als ‘omstandigheden‘ zich voordoen die consultatie nodig maken (3e). Maar hiervoor bestond al een voorziening in de reglementen van de NSG.

De wens van de kritische landen (waaronder Nederland) was oorspronkelijk dat in de verklaring zou worden vastgelegd wat de gevolgen van overtreding zouden zijn: ontbinding van de bepaling bij een Indiase kernproef. Dat is nu geen automatisme. Andere eisen waren stopzetting van de productie van splijtsof geschikt om kernwapens te bouwen en toetreding tot het kernteststopverdrag. Men wilde dezelfde beperkingen opleggen als vastgelegd in de Amerikaanse exportwetgeving, de Hyde Act van 2006.

Deze eisen werden door de betrokken landen (onder andere Nederland, Noorwegen, Zwitserland) ingetrokken na een verklaring van de Indiase afvaardiging[iii] waarin deze beloofde dat India zijn kernproef moratorium zou handhaven, geen gevoelige nucleaire brandstof en technologie zouden exporteren en algemene steun gaf aan nucleaire ontwapening

 

De Indiase regering kan nu haar eigen interpretatie geven aan de overeenkomst, iets dat ze al gedaan heeft in verklaringen naar het eigen parlement. Ze verklaart daar immers aan de oppositie dat de Indiase soevereiniteit is gehandhaafd en niet afhankelijk gesteld van de internationale overeenkomsten over de nucleaire leveranties.

 

Het meest vergaande gevolg is dat de uitbouw van het kernwapenarsenaal kan worden voortgezet: het militaire deel van het complex is immers gescheiden van het civiele. De eigen Indiase voorraad uranium kan volledig worden benut voor de productie van splijtstof voor gebruik in kernkoppen. Er is geen beperking op de productie daarvan vastgelegd in de aangenomen regeling of in de Indiase toezegging: alleen een belofte om onderhandelingen voor een internationaal verdrag daarover, te steunen. Dit betekent dat het kernwapenarsenaal kan worden uitgebreid zonder de overeenkomst te overtreden. Verder is de kennis en technologie (bijv. over verrijking van uranium) die volgens de overeenkomst mag worden geleverd aan de civiele sector, kopieerbaar naar de militaire sector.

 

De status van India als kernwapenstaat wordt dus versterkt, niet verzwakt. Dit heeft vergaande politieke gevolgen: de ondertekenaars van het Non-Proliferatieverdrag zijn akkoord gegaan met de regels van dat verdrag (geen import van nucleaire technologie voor militair gebruik) in ruil voor het recht op de uitbouw van de eigen civiele industrie door nucleaire technologie te importeren. Een verdrag dat universele pretenties heeft, moet dat ook zijn.

 

Door het toestaan van de export van nucleaire technologie naar een niet-ondertekenaar, bovendien onder een reeks afgezwakte voorwaarden, wordt het signaal afgegeven dat je geen lid van het NPV hoeft te zijn en kernwapenstaat kan worden, of dat er twee soorten staten bestaan: degenen die een uitzonderlijke behandeling krijgen en diegenen die daar geen recht op hebben. Deze ontwikkeling tast de NPV aan in haar kern en moedigt staten aan om dit pad te volgen.

 

In Zuid-Azië zijn verder de kiemen gelegd van een versnelling van een regionale kernwapenwedloo p, die al bestond tussen India en Pakistan en nu voortgezet zal worden. Pakistan zal immers een soortgelijke regeling opeisen voor de import van nucleaire technologie. Het Chinese akkoord met de India regeling wijst erop dat ze dit als precedent zullen gebruiken met betrekking tot Pakistan.

 

De overeenkomst maakt nu nucleaire handel met India mogelijk, met alle gevolgen van dien. Ondanks de genoemde stappen willen we er bij u op aandringen om geen nucleaire technologie naar India te exporteren, zolang dat land het teststopverdrag niet heeft ondertekent en er bij andere landen op aan te dringen om dat ook niet te doen. Daarmee zou u handelen in overeenstemming met uw oorspronkelijke wensen en natuurlijk in de lijn van uw toespraak voor de Atlantische Commissie afgelopen maart, waarin u steun betuigde aan nucleaire ontwapening.

 

Hoogachtend,

 

 

H.O. Spanjaard, bedrijfsarts,voorzitter NVMP

 

Klik hier voor antwoord op deze brief (in PDF)

===========================================================================================================================

 

Aan:      Minister President J.P.Balkenende

             Postbus 20018

             2500 EA DEN HAAG

 

Utrecht, 26-06-2008

 

 

Betreft: Verdrag Clusterwapens

 

 

 

 

Geachte heer Balkenende,

 

De NVMP, vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, feliciteert u met het behaalde verdrag tegen clusterwapens. Wij zijn erg blij dat Nederland, in navolging van andere landen, de stap gezet heeft naar een verdrag waarbij alle clustermunitie, zonder uitzonderingen, wordt verboden.

Wij feliciteren de regering met deze kordate stap, waaruit blijkt dat multilateraal overleg tot inzichten kan leiden waarop voorhand slechts werd gehoopt.

 

Uiteraard hopen wij dat het gebruik van clusterbommen, net als landmijnen, nu echt tot het verleden behoort en dat Nederland ook bij operaties in NAVO-verband zal pleiten voor een permanent verbod op clusterwapens.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

H.O. Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter NVMP

 

Klik hier voor antwoord premier Balkenende op deze brief (in PDF)

 

==================================================================================================================

STANDPUNT NEDERLAND INZAKE VERARMD URANIUM

 

 

 

Aan:    Drs. J.G. de Vries

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

27 mei 2008

Excellentie drs. J.G. de Vries,

 

Met veel belangstelling hebben IKV Pax Christi, de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie, de International Coalition to Ban Uranium Weapons en het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie stichting Laka kennisgenomen van uw brief van 28 april jongstleden aan de Tweede Kamer inzake verarmd uranium (DU).

Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat Nederland door het VN Ontwapeningskantoor (UNODA) gevraagd is een standpunt in te nemen inzake DU. Onze organisaties maken zich ernstige zorgen over het te nemen Nederlandse standpunt. In uw antwoorden aan de Kamer missen wij de meest relevante en recente onderzoeken. Hierin wordt vastgesteld dat DU langdurig in het lichaam aanwezig blijft en dat blootstelling aan DU in verband wordt gebracht met het ontstaan van kanker. Het eerste is vastgesteld onder oud-werknemers en omwonenden van een munitiefabriek in de VS (2007) waar tot 1980 DU-munitie werd geproduceerd. De slecht oplosbare verbrande uraniumdeeltjes blijken niet - zoals altijd is beweerd – na één jaar het lichaam te

verlaten, maar decennialang in het lichaam te blijven.1 Het tweede betreft nieuwe relevante wetenschappelijke inzichten over de effecten van DU op lichaamscellen en proefdieren: twintig publicaties in de peer-reviewed literatuur.2 U verwijst naar de rapporten van de Royal Society (maart 2002)3 om aan te tonen dat de kans op ernstige ziektes als gevolg van inwendige besmetting met DU nihil is. De publicaties die wij hier aan de orde stellen dateren echter van na maart 2002. Deze studies tonen aan dat cellen die blootstaan aan DU ontregeld raken en kunnen transformeren tot tumorproducerende cellen. De teweeggebrachte chromosomale afwijkingen vertonen veel overeenkomsten met de uitwerking een carcinogeen. Deze wetenschap is van groot belang voor

het vormen van een standpunt. Opvallend is dat de meeste studies uit onverwachte hoek komen: ze zijn verricht door onderzoekers van het Armed Forces Radiobiology Research Institute (AFRRI), een onderzoeksinstituut van het Pentagon.

U meldt dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van DU. Dat veronderstelt dat er ook epidemiologisch onderzoek is verricht. Dat is nu juist datgene wat nog ontbreekt. U merkt het zelf op in de passage over het rapport van de Italiaanse Senaatscommissie: “In het rapport wordt herhaaldelijk het ontbreken van betrouwbare epidemiologische gegevens als belangrijkste knelpunt aangeduid.” Het is hierbij van belang te benadrukken dat de Italiaanse onderzoekscommissie het gebrek aan bewijs meer dáár aan wijt, dan dat ze twijfelt aan de gezondheidsrisico’s van DU. Ofschoon door gebrek aan epidemiologische gegevens nog geen oorzakelijk verband tussen blootstelling aan DU en kanker is aan te tonen, is volgens prof. dr. Keith Baverstock (rondetafeloverleg van de vaste Kamercommissie Defensie over DU, 14 februari jongstleden) glashelder dat de aanwijzingen dat DU kanker kan er oorzaken overtuigend zijn.

Een groot deel van de hierboven genoemde studies vergelijkt de effecten van DU met die van nikkel, dat wel een erkend carcinogeen is. Net als DU is nikkel een zwaar metaal, maar niet radioactief.

Heeft u kennisgenomen van genoemde onderzoeken? Stemt u in met de resultaten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

U verklaart: “Als de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of processen die het optreden van ziekte kunnen verklaren vaststaat, wordt een causaal verband aangenomen.” Wij zijn van mening dat op basis van de publicaties van de wetenschappers van het Pentagon een causaal verband aannemelijk is. Wij verzoeken de regering de aanname van een causaal verband en het belang van nader epidemiologisch onderzoek te erkennen. Tevens verzoeken wij de regering in EU- en NAVO-verband de noodzaak van een moratorium op het gebruik van DU-wapens te bepleiten totdat nader epidemiologisch onderzoek uitsluitsel heeft geboden over de gezondheidseffecten.Daarbij merken wij op dat Nederland human security hoog in het vaandel heeft staan en daar hoort ook bij dat de levens van burgers in (post) conflictgebieden en / of soldaten die vredesmissies uitvoeren niet door DU in gevaar gebracht mogen worden. Ons verzoek sluit aan op een recente resolutie in het Europees Parlement die oproept tot een moratorium op het gebruik van DU-wapens binnen de EU en de NAVO en die met een overweldigende meerderheid van stemmen werd aangenomen. Nederland is door de VN gevraagd een standpunt in te nemen inzake DU. Die vraag kwam voort uit de Nederlandse stemhouding in de Eerste Commissie van de VN naar aanleiding van een resolutie waarin wordt opgeroepen de risico’s van DU nader te onderzoeken. Samen met vier andere landen stemde Nederland tegen deze resolutie.6 De verontwaardiging hierover was bijna Kamerbreed. Het drong tot de hele Kamer door dat het regeringsbeleid nader onderzoek blokkeert. Het zou ons dan ook zeer bevreemden als in die analyse de resultaten van de in deze brief genoemde publicaties onvermeld blijven. Dat zou betekenen dat Nederland zelfs de behoefte aan nader onderzoek saboteert. Het gaat nog niet eens om maatregelen, maar om onderzoek waar betrokken wetenschappers al jarenlang om roepen. Als door wetenschappers is vastgesteld dat DU duidelijke kenmerken bezit van een carcinogeen, is er alle reden om in navolging van Italië een causaal verband aan te nemen en de bewijslast om te draaien op grond van het waarschijnlijkheidscriterium en het belang van nader epidemiologisch onderzoek in internationaal

verband aan te kaarten.

Tot slot: u meldt dat in 2004 op de Vliehors saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd om DU-houdende munitie die voor 1993 door NAVO-partners daar is gebruikt te verwijderen. Kunt uaangeven hoe die operatie is uitgevoerd of het rapport van deze opruimingswerkzaamheden overleggen?

 

Hoogachtend,

 

Jan Gruiters, directeur IKV Pax Christi

Herman Spanjaard, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP)

Ria Verjauw, secretaris International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW)

Henk van der Keur, DU campagneleider documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie – stichting Laka

Afschaffing van alle kernwapens in de wereld

 

 

Aan:    De minister van Buitenlandse Zaken

           Dhr. M.J.M. Verhagen

 

Utrecht, 31-03-2008

 

Geachte minister Verhagen,

In de NRC van 27 maart lazen wij dat u, tijdens een discussiebijeenkomst in Den Haag over het Non-proliferatieverdrag, de afschaffing van alle kernwapens in de wereld hebt bepleit. Ook moeten de landen die al kernwapens hebben „serieuze stappen nemen in de richting van ontwapening en non-proliferatie”. Binnen de NAVO zou ook meer over nucleaire ontwapening en non-proliferatie moeten worden gesproken. U ziet ‘hoopvolle tekenen’ van een nieuw momentum voor kernontwapening. Dit komt voort uit ‘het groeiende besef dat kernwapens voor de landen die ze bezitten meer een blok aan het been zijn dan een nuttig bezit’. Voor het wereldwijde doel, afschaffing van kernwapens, hebben Amerika en Rusland de sleutel in handen. Zij moeten ernst maken met hun verplichting onder het verdrag om te werken aan de eliminatie van kernwapens.

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, (Nederlandse afdeling van International Physicians for the Prevention of Nuclear War, winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede 1985) is bijzonder verheugd met uw heldere woorden. Wij hopen dan ook dat u deze met kracht naar voren wilt brengen tijdens de aanstaande NAVO-top in Boekarest (2-4 april). Daarbij zou ook het stilzwijgen rond de Amerikaanse kernwapens in Europa kunnen worden doorbroken. Zoals minister de Crem in België al liet weten liggen er op diverse plaatsen in NAVO-lidstaten, waaronder Nederland opgeslagen. Binnen de NAVO is afgesproken daarover geen mededelingen te doen. Ons inziens is het echter hoog tijd voor transparantie. Voor de kernwapens op Volkel geldt immers evenzo dat ze ‘meer een blok aan het been zijn dan een nuttig bezit’. Er bestaat feitelijk geen enkel bezwaar om deze Amerikaanse kernwapens terug te zenden naar het land van herkomst zoals Griekenland al in 2001 deed. Dergelijk kleine stappen kunnen van grote symbolische betekenis zijn voor het bereiken van ons einddoel; een wereld zonder kernwapens.

Hoogachtend,

 

H. O. Spanjaard, bedrijfsarts

Voorzitter NVMP

 

'Model Nuclear Weapons Convention (MNWC)'

 

 

4 december, 2007

  

Aan:    De minister van Buitenlandse Zaken

M.J.M. Verhagen

           Postbus 20061

2500 EB Den Haag

 

Excellentie,

 

Deze week zullen Costa Rica en Maleisië tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de 'Model Nuclear Weapons Convention (MNWC)' ter tafel brengen. Wij vragen u of Nederland deze MNWC mede wil ondersteunen.

 

De tekst van de MNWC , voor het eerst opgesteld in 1997 door deskundigen op het terrein van internationaal recht, wetenschap, diplomatie, en ontwapeningsbeleid, is bijgewerkt en herzien. De 2007-versie is door Maleisië en Costa Rica,  tijdens de herzieningsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) in mei dit jaar, gepresenteerd.

De MNWC toont aan dat nucleaire ontwapening , een vereiste voor het naleven van artikel VI van het NPV, technisch en politiek haalbaar is en biedt daarbij een praktisch stappenplan voor implementatie.

Het MNWC concurreert niet met het NPV, ze vormt slechts de logische en noodzakelijk invulling van de ontwapenings en non-proliferatie doelstellingen zoals vastgelegd in het NPV.

 

Het voorleggen van de MNWC aan de VN zou het stuk ter beschikking stellen aan alle landen voor bestudering en discussie. Het zou een belangrijke stimulans vormen voor onderhandelingen over wereldwijde nucleaire ontwapening.

 

Wij vragen u met klem Nederlandse steun aan dit initiatief in overweging te nemen.

 

Hoogachtend,

 

 

 

Herman O. Spanjaard, bedrijfsarts

Voorzitter NVMP

========================================================================

 

VN-kernwapenresoluties

 

 

Aan:    De minister van Buitenlandse Zaken

M.J.M. Verhagen

           Postbus 20061

2500 EB Den Haag

 

Utrecht, 12 november 2007

 

 Excellentie,

  

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, ontving informatie over de wijze waarop de Nederlandse afvaardiging heeft gestemd over de verschillende ontwerpresoluties die enige tijd geleden werden behandeld in de Ontwapeningscommissie van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties.

 

De NVMP is de Nederlandse afdeling van IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, de internationale artsenorganisatie die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede ontving voor haar werk. Tevens is de NVMP de Nederlandse steunorganisatie voor 'Mayors for Peace', het wereldwijde netwerk van burgemeesters onder leiding van Tadatoshi Akiba, burgemeester van Hiroshima, voorvechter van een wereld zonder kernwapens.

 

Wij stellen met tevredenheid vast dat een aantal belangrijke VN-ontwerpresoluties door de Nederlandse afvaardiging worden gesteund. Deze betreffen ondermeer het belang van kernwapenvrije zones, het vasthouden aan het algemeen teststopverdrag en het vermijden van de militarisering van de ruimte.

 

Wij zijn echter teleurgesteld over de Nederlandse tegenstemmen en onthoudingen bij de stemming over een aantal andere resoluties, die trachten het probleem van de kernwapens in onze wereld aan te pakken.

 

De voordracht, d.d. 18 oktober 2007,  van de Nederlandse ambassadeur voor ontwapening, wapencontrole en non-proliferatie, Mr. Johannes C. Landman, spreekt zich positief uit over het artikel van George Schultz, William Perry, Henry Kissinger en Sam Nunn in de Wall Street Journal eerder dit jaar en het daarin genoemde nieuwe elan dat moet leiden tot een kernwapenvrije wereld. Het belang van bestaande verdragen zoals de 'Non-Proliferation Treaty' en de 'Comprehensive Test Ban Treaty' alsmede de lopende onderhandelingen binnen de 'Conference on Disarmament' worden benadrukt.

Vanuit die intentie verbaast het ons dat Nederland ontwerpresolutie A/C.1/62/L.8 heeft afgewezen. Deze resolutie roept op tot hernieuwde inspanningen om artikel VI van het NPV te implementeren, inbegrepen verdere pogingen van de kernmachten om unilateraal hun kernwapenvoorraden af te bouwen.

Ook verbaast het ons dat ontwerpresolutie A/C.1/62/L.36 is afgewezen. Deze grijpt terug naar het unanieme advies van het Internationaal Gerechtshof in 1996 waarin alle staten opgeroepen worden om onmiddellijk hun verplichtingen na te komen door het opstarten van multilaterale onderhandelingen over een kernwapenverdrag.

Verder zijn wij van mening dat steun voor ontwerpresolutie A/C.1/62/L.21 een teken zou zijn van de goede Nederlandse intenties daar waar het kernontwapening betreft. Deze belangrijke resolutie immers draagt de Algemene Vergadering op om de vijf Kernwapenstaten (onder het NPV) aan te manen hun kernwapens te “de-alerten” en te “de-targetten”. De lidstaten worden opgeroepen om de nodige maatregelen te nemen om de proliferatie van kernwapens te voorkomen en algehele ontwapening na te streven.

Tenslotte achten wij steun voor resolutie A/C.1/62/L.18/Rev.1 op zijn plaats. Hierin vraagt de secretaris-generaal om op de volgende zitting van de AV een rapport te brengen over de mogelijk schadelijke gevolgen op mens en omgeving van het gebruik van wapens en munitie die verarmd uranium bevatten.

 

Binnenkort vindt de stemming in de General Assembly plaats.

Wilt u overwegen om de Nederlandse stem zoals die is uitgebracht in de First Committee in bovengenoemde resoluties te veranderen in de door ons bepleitte richting?

Uiteraard zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet. Er is behoefte aan een nieuw elan in het streven naar een kernwapenvrije wereld. Graag zouden wij de mogelijkheden hiertoe in een brede dialoog met u willen bediscussiëren. Burgemeester Akiba en ambassadeur Mr De Hond, voerden op 4 juli 2006 nog overleg over deze materie.

In het verleden was de NVMP medeorganisator van een drietal seminars in de Tweede Kamer ('Conference on Disarmament and Non-proliferation'(april 2000), 'Non-proliferation and NATO Nuclear Policy'(nov. 2000) en 'NMD: the end of deterrence?'(juni 2001)). Wellicht zijn er in de aanloop naar de NPT-Prepcom mogelijkheden voor een soortgelijk seminar? Wij hopen hier nog nader op terug te komen in een gesprek met het ministerie.

 

 In afwachting van uw antwoord verblijven wij, hoogachtend,

  

Herman O. Spanjaard, bedrijfsarts

Voorzitter NVMP

 

De volgende resoluties werden door de Nederlandse afgevaardigde goedgekeurd:

 

A/C.1/62/L.2: die Israël oproept om toe te treden tot het NPV, kernwapens af te zweren en zijn nucleaire installaties onder IAEA-controle te plaatsen.

 

A/C.1/62/L.30: herbevestigt het streven om kernwapens uit de wereld te bannen.

 

A/C.1/62/L.34: die alle staten, in het bijzonder deze in het bezit van ruimtetechnologie, oproept tot een vreedzaam gebruik van de ruimte en het voorkomen van een wapenwedloop in de ruimte.

 

A/C.1/62/L.28: een oproep tot het tekenen en ratificeren, zonder uitstel en zonder voorwaarden, van een algemeen teststopverdrag. Roept de AV op om alle kernmachten aan te sporen het moratorium op kernproeven aan te houden.

 

A/C.1/62/L.9: roept alle ondertekenaars van het NPV op om zich aan de verplichtingen van het verdrag te houden en maant de kernmachten aan om de stappen in de richting van ontwapening (die waren beloofd op de Herzieningsconferentie van 2000) te versnellen.

 

A/C.1/62/L.27 en A/C.1/62/L.19/Rev.1 : benadrukken het belang van kernwapenvrije zones als instrument voor de non-proliferatie en streven naar een uitbreiding van deze zones, die een stap is naar de totale verbanning van alle kernwapens.

 

Bij de stemming over volgende resoluties ONTHIELD de Nederlandse afgevaardigde zich:

 

A/C.1/62/L.44: deze resolutie vraagt effectieve bescherming van niet-kernwapenstaten tegen een aanval of dreiging met kernwapens.

 

A/C.1/62/L.29: ook deze resolutie roept op om stappen te zetten om de inzetbaarheid van kernwapens te verminderen, door vele duizenden kernwapens die vuur-klaar staan van high-alert status af te brengen.

 

Bij stemming over de volgende resoluties stemde de Nederlandse afgevaardigde TEGEN:

 

A/C.1/62/L.40: een ontwerpresolutie die ondermeer de kernwapenstaten oproept om effectieve ontwapeningsstappen te zetten met het oog op de afschaffing van kernwapens. Zij herbevestigt dat nucleaire ontwapening en non-proliferatie hand in hand gaan.

 

A/C.1/62/L.8: roept op tot hernieuwde inspanningen om artikel VI van het NPV te implementeren, inbegrepen verdere pogingen van de kernmachten om unilateraal hun kernwapenvoorraden af te bouwen, verhoogde transparantie wat de kernvoorraden betreft en vooruitgang in de ontwapening.

 

A/C.1/62/L.18/Rev.1: vraagt de secretaris-generaal om op de volgende zitting van de AV een rapport te brengen over de mogelijk schadelijke gevolgen op mens en omgeving van het gebruik van wapens en munitie die verarmd uranium bevatten.

 

A/C.1/62/L.23: betreft het gebruik van of het dreigen met kernwapens en verwijst naar de uitspraak van 1995 van het Internationaal Gerechtshof en naar een algemeen verbod op kernwapens als uiteindelijk doel.

 

A/C.1/62/L.36: grijpt terug naar het unanieme advies van het Internationaal Gerechtshof en roept alle staten op onmiddellijk hun verplichtingen na te komen door het opstarten van multilaterale onderhandelingen over een kernwapenverdrag.

 

A/C.1/62/L.21: deze belangrijke resolutie draagt de Algemene Vergadering op om de vijf Kernwapenstaten (onder het NPV) aan te manen hun kernwapens te “de-alerten” en te “de-targetten”. De lidstaten worden opgeroepen om de nodige maatregelen te nemen om de proliferatie van kernwapens te voorkomen en algehele ontwapening na te streven.

 

===============================================================================

Standpunt Nederland inzake 'Clusterbommen'

 

Aan:    Minister-PresidentJ.P.Balkenende

           Postbus 20018

           2500 EA DEN HAAG

 

Utrecht, 11-12-2006

Betreft: Standpunt Nederland inzake 'Clusterbommen'

 

Geachte minister-president Balkenende,

 

De NVMP, vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, is erg blij met het initiatief van Noorwegen  aangaande een verdrag ten aanzien van clusterbommen. 'Noorwegen organiseert in februari een internationale conferentie voor het uitbannen van clusterbommen. De Noren pakten de koe bij de horens, nadat een VN conferentie hierover gisteren geen overeenstemming kon bereiken. ‘De tijd is rijp voor een gezamenlijke inspanning om dit onmenselijke oorlogstuig te verbieden’, aldus de Noorse minister van buitenlandse zaken, Jonas Støre.'(bron: www.destentor.nl)

 

Nederland is hierbij geen mede-initiatiefnemer. Sterker nog: Nederland heeft zelfs het concept verdrag tegen clusterbommen niet ondertekend. Deze afzijdige rol heeft ons verbaasd gezien de vooraanstaande rol die Nederland bij het landmijnen verdrag gespeeld heeft.

De Nederlandse regering heeft de afgelopen periode een dubbele houding ten aanzien van  clusterbommen getoond. Aan de ene kant heeft de regering zich meerdere malen uitgesproken tegen een verbod op clustermunitie. Anderzijds investeert Nederland in het opruimen van clusterbommen in conflictgebieden vanwege de risico’s ervan voor de burgerbevolking. Ons is onduidelijk waarom de regering tot nu toe niet is overtuigd door argumenten om het gebruik van clusterbommen af te zweren.

 

Wij roepen Nederland op het gebruik, de opslag, de productie en het transport van clustermunitie te stoppen. Daarnaast moet ons land zich sterk maken voor een algeheel verbod op het gebruik van clusterbommen. De eigen voorraad clustermunitie moet worden vernietigd en de hulp aan landen en individuen die het slachtoffer zijn van deze bommen moet worden vergroot. Degenen die clusterbommen gebruiken moeten de bommen opruimen, zorgen voor een goed werkend waarschuwingssysteem en hulp bieden aan de slachtoffers.

 

Ons inziens betreft het hier een belangrijk onderwerp, gericht op vredesbevorderende activiteiten zonder troepen in te zetten. Wij vragen u dan ook hierover bij de kabinetsformatie afspraken te maken.

 

Met vriendelijke groet.

 

H.O. Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter NVMP

 

 

 

=================================================================

 

Aan:              Minister-president J.P.Balkenende

 

Betreft: Het standpunt van de Franse President Chirac inzake inzet kernwapens.

 

C.C. Minister van Defensie H.G.J. Kamp

Utrecht, 26 januari 2006

 

Excellentie,

De Franse president Jacques Chirac heeft 19 januari jl. gedreigd kernwapens in te zetten tegen staten die hun toevlucht nemen tot terrorisme of die van plan zijn massavernietigingswapens te gebruiken.

Het is voor het eerst dat Frankrijk het gebruik van zijn ‘force de frappe’ in verband brengt met terrorisme. Chirac deed dat in het kader van een herdefinitie van de „vitale belangen” die Frankrijk door nucleaire afschrikking wenst te beschermen

 

Onze vereniging de NVMP, gezondheidszorg en vredesvraagstukken, heeft in een brief aan de Franse president inmiddels haar ontstemming kenbaar gemaakt over deze uitspraken.

In de (inter)nationale media worden de woorden van Chirac eveneens van vraagtekens voorzien. Het gebruik van kernwapens moet onbespreekbaar blijven. 'Een passende nucleaire tegenaanval',  zorgt voor een doemscenario waar wij als gezondheidswerkers niet aan moeten denken. De enig werkzame preventie tegen kernwapens is het afschaffen van deze gevaarlijke wapens.

 

Wij vragen ons af in hoeverre de Nederlandse regering de uitspraken van president Chirac afwijst dan wel veroordeeld. Frankrijk is per slot van rekening een NAVO-lidstaat. Vallen Chirac's uitspraken binnen de grenzen van het NAVO-kernwapenbeleid of zijn zij daarmee strijdig?

 

Gaarne zouden wij een reactie van u ontvangen op deze verontrustende uitspraken.

 

Hoogachtend,

 

 

H.O. Spanjaard

Voorzitter NVMP

 ==========================================================

 

Aan:    Minister-President J.P. Balkenende

 

Utrecht, 15-03-2005

 

Excellentie,

 

De besturen van de NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, en de Johannes Wier Stichting, gezondheidszorg en mensenrechten, maken zich ernstig zorgen over de mogelijk aanstaande inzet van Nederlandse commando's in Afghanistan. Het is de eerste keer dat Nederlandse militairen ingezet worden bij directe oorlogshandelingen. Tot nu toe namen zij alleen deel aan internationale vredesoperaties.

De commando's worden ingezet bij 'Operation Enduring Freedom'. Die missie is een direct gevolg van de aanslagen in de VS op 11 september 2001. De NAVO heeft die aanvallen betiteld als een aanval op alle lidstaten en de Nederlandse bijdrage in Afghanistan is hier een consequentie van, zo luidt de verklaring.

 

Gaarne willen wij u de volgende vragen voorleggen:

1) Eén van de hoofdtaken van de Nederlandse militairen wordt  het opsporen van 'terroristen' en deze doorleveren ('rendention') aan Amerikanen. Indien gevangenen naar Guantanamo Bay worden gestuurd, op welke wijze kan de Nederlandse regering garanderen dat de Geneefse Conventies zullen worden nageleefd?

2) Welk verband is er tussen terroristische bedreigingen voor en binnen Nederland en het uitzenden van troepen naar Afghanistan? Werken terroristen 'daar' en 'hier' samen in een aantoonbaar netwerk?

 

Onze verenigingen, die geen politieke kleur hebben, ondersteunen de inhoudelijke argumenten die in de Tweede kamer naar voren zijn gebracht en die aansluiten op de doelen van onze verenigingen waarbij vanuit medisch perspectief in ieder geval het internationale humanitaire recht geen geweld wordt aangedaan en waarbij de positie van krijgsgevangenen onder de Geneefse conventies gerespecteerd dient te worden.

 

Hoogachtend,

 

H.O. Spanjaard,

Voorzitter NVMP

 

D. Tavenier,

Voorzitter Johannes Wier Stichting

 

C.c. Kamercommissies Defensie en Buitenlandse Zaken

  ==============================================

 

Aan:    Minister-president J.P. Balkenende

 

 

Utrecht, 3-12-2004

 

Betreft:          Zorgwekkend niveau Irakese gezondheidszorg

 

 

Excellentie,

 

Graag brengen we onder uw aandacht de volgende kwestie, die ons grote zorgen baart. Volgens een drietal recente rapporten bevindt de gezondheid van de Irakese bevolking zich in een dalende lijn.

Een groot aantal Irakese burgers zijn gedood door oorlogshandelingen; de medische infrastructuur is deels verwoest en nog niet herbouwd; en het kindersterfte cijfer blijft onrustbarend hoog.

Het rapport on the Lancet 'Mortality before and after the 2003 invasion in Iraq' constateert met behulp van een cluster-onderzoek een zorgwekkend hoog aantal burgerslachtoffers ten gevolge van het geweld in Irak.

Het rapport 'Enduring effects of war' van onze Engelse zusterorganisatie Medact, schets een beeld van verstrekkende chaos en instorting van de gezondheidszorg als zodanig.

 

Als medische organisatie die zich inzet voor vrede en gezondheidszorg willen wij er bij u op aandringen stappen te ondernemen om de Irakese burgerbevolking te helpen.

Het ligt wellicht voor de hand om dat zo mogelijk te doen in uw huidige functie als voorzitter van de EU.

Gezien de noodsituatie verzoeken wij u dringend maatregelen te treffen die tot een zinvolle hulpverlening aan de Irakese bevolking kunnen leiden.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

H.O. Spanjaard

voorzitter NVMP

  =========================================================

Aan:    Minister-president J.P. Balkenende

           Postbus 20001

           2500 EA Den Haag

 

         Minister van Defensie  Dhr. H.G.J. Kamp

 

 

Betreft: Schending mensenrechten Irakese gevangenen

Utrecht, 28 mei 2004

Excellentie,

Bij deze willen onze verenigingen, de  NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken , en de Johannes Wier Stichting, mensenrechten en gezondheidszorg, hun grote verontrusting uitspreken over de mishandeling van gevangenen in Irak.

De door middel van talrijke foto's aan het licht gekomen grootschalige mishandeling en vernedering van Irakezen in de Abu Ghraib gevangenis heeft internationaal grote afschuw gewekt.

Verontrustend zijn verklaringen van  betrokken soldaten als  Lyndie England dat deze misstanden geen incidenten betroffen maar er sprake was van 'beleidsmatig' handelen in opdracht van superieuren.

In de New Yorker van 24 mei jl. wordt evenzo gesteld dat de mishandelingen niet te wijten waren aan misstappen van enkele soldaten maar aan een vorig jaar door   minister van defensie  Donald Rumsfeld goedgekeurd beleid dat fysieke dwangmiddelen en seksuele vernederingen toelaat om informatie van Al  Kaida leden en,  blijkens dit geval, Irakese gevangenen los te krijgen.

Wij beschouwen het respecteren van mensenrechten en de integriteit van individuen als essentiële voorwaarden voor fysieke en geestelijke gezondheid.  Het gedrag van de betrokken militairen is een schending van het internationale recht (Conventies van  Geneve) en van internationaal erkende basale mensenrechten zoals het recht op lichamelijk integriteit.

Dit gedrag moet aangemerkt worden als een oorlogsmisdaad. Naar onze mening dient de Nederlandse regering krachtig stelling te nemen tegen deze acties alsmede af te zien van handelingen die tot steun aan deze acties zouden kunnen leiden.

Graag zouden wij enige helderheid van u willen ontvangen inzake het Nederlandse standpunt en beleid in deze kwestie:

- Wat is uw verklaring voor deze misstanden en op welke wijze en wanneer zult u de handelwijze van   

de Amerikaanse en Engelse militairen publiekelijk en scherp veroordelen?

- Op welke wijze en door wie worden de Nederlandse militairen begeleid en getoetst op de handhaving van het oorlogsrecht en het humanitaire recht met betrekking tot de behandeling van gevangenen?

- Hoe wordt gerapporteerd en aan wie wanneer schendingen van deze rechten, ten aanzien van door hen aan Amerikanen of Britten overgedragen gevangenen, worden gesignaleerd?

Wij zien uw reactie op ons schrijven belangstellend tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

H.O. Spanjaard, voorzitter NVMP

D. Tavenier, voorzitter Johannes Wier Stichting

 

  ================================================================

 

 

Aan:    de Minister van Defensie de heer H.G.J. Kamp

           Ministerie van Defensie

           Postbus 20701, 2500 ES DEN HAAG

 

c.c. Minister van Buitenlandse Zaken dhr. B. Bot

 

                                                                           Utrecht, 22-04-2004

 

Excellentie,

 

In een eerder schrijven d.d. 18 maart 2004 sprak onze vereniging de NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, en Nederlandse afdeling van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW, winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede in 1985) haar zorg uit over de gezondheidssituatie in Irak. Helaas ontvingen wij nog geen antwoord op de daarin gestelde vragen. Een kopie van die brief sluit ik bij.

Inmiddels zijn er zorgwekkende ontwikkelingen gaande in Irak. De gewelddadigheden rond met name Fallujah hebben honderden burgerslachtoffers geëist.

Inzake de algemene gezondheidssituatie sluiten wij een rapport bij van Dr. Geert Van Moorter, de Vlaamse arts die tijdens de oorlog in Bagdad verbleef en berichtte over het lijden van het Irakese volk. Van Moorter is in maart 2004 teruggekeerd naar Bagdad en Basra en schetst een uiterst zorgwekkende situatie.

Ook met betrekking tot de aanwezigheid van verarmd uranium is er sprake van een toenemend probleem. Met betrekking tot de Nederlandse troepen in Al Muthanna stelt de gezaghebbende organisatie RISQ (http://www.risq.org) dat ook onze militairen vrijwel zeker in contact zijn gekomen met verarmd uranium.

Met betrekking tot bovenstaande zaken willen wij u, aanvullend op ons schrijven van 18-03-04, nadere informatie vragen:

- Zijn er positieve effecten van de humanitaire en wederopbouwactiviteiten door de Nederlandse militairen in de provincie Al Muthanna op het gezondheidsniveau van de bevolking in Al Muthanna? Of onderschrijft u in grote lijnen de zorgwekkende situatie zoals die door dr. Van Moorter is beschreven?

-  In een brief aan de Stichting Laka (G/2003004583 ) heeft uw ministerie laten weten 'De kans dat militair personeel in Irak wordt blootgesteld aan een dosis verarmd uranium, die zou kunnen leiden tot gezondheidsschade, wordt als minimaal beoordeeld'. Blijft u in het licht van de huidige omstandigheden bij deze mening?

- Worden Nederlandse militairen gecontroleerd op een verhoogd niveau van verarmd uranium in hun lichaam? Zo ja wat zijn daarvan de resultaten?

 

 

Wij zouden uw reactie op deze vragen zeer op prijs stellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

  

H.O. Spanjaard, Voorzitter NVMP

 

c.c. Minister van Buitenlandse zaken dhr. B. Bot

   ================================================================

 

Aan:    de Minister van Defensie de heer H.G.J. Kamp

           Ministerie van Defensie

           Postbus 20701, 2500 ES DEN HAAG

 

                                                                           Utrecht, 18-03-2004

Excellentie,

 

Vorig jaar voorafgaande en tijdens de 'preventieve oorlog' tegen Irak heeft onze vereniging de NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, en Nederlandse afdeling van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW, winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede in 1985) haar grote zorg uitgesproken over de rampzalige humanitaire gevolgen van een dergelijk ingrijpen.

Nu een jaar later bereiken ons wederom zorgwekkende berichten over de gezondheidssituatie in Irak.

Omdat de Nederlandse militairen in de provincie Al Muthanna zich juist bezighouden met humanitaire en wederopbouwactiviteiten willen wij u daaromtrent nadere informatie vragen.

- Hoe is het gesteld met het gezondheidsniveau van de bevolking in Al Muthanna en wat is de huidige toestand van basisvoorzieningen als drinkwater, rioleringen en medische zorg (ziekenhuizen)?

- Inmiddels is de voedselvoorziening door middel van het 'Oil for food' programma overgedragen aan de Coalition Provisional Authority (CPA).  Heeft dat consequenties gehad op voeding en gezondheidsniveau?

- Hoe wordt bevorderd dat bij het herstel van de gezondheidszorg alle Irakese burgers toegang krijgen tot een basisniveau van medische zorg?

- Er blijkt munitie met verarmd uranium in Al Muthanna te zijn gebruikt. Is bekend in welke gebieden het verarmd uranium ligt en wordt de locale bevolking aldaar gecontroleerd op schadelijke gevolgen?

 

Wij zouden uw reactie op deze vragen zeer op prijs stellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

H.O. Spanjaard, Voorzitter NVMP

 

c.c. Kamercommissies Buitenlandse zaken en Defensie

 

==============================================================

 

Aan:    de heer J.P. Balkenende, CDA

           de heer W. Bos, PvdA

 

Onderwerp:    Vraagtekens bij een Oorlog tegen Irak

 

Utrecht, 27-01-2003

Geachte heer Bos,

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, feliciteert u van harte met de verkiezingsresultaten van uw partij op 22 januari.

De komende formatieperiode zal veel van uw aandacht vragen. Helaas zijn er zaken die van zoveel belang zijn dat zij niet kunnen wachten totdat een nieuw kabinet is gevormd.

De dreigende oorlog tegen Irak is hiervan een voorbeeld.

Onze vereniging maakt zich ernstig zorgen over de, medische, gevolgen van zo'n oorlog .

Het gaat immers niet alleen om het 'opruimen' van massavernietigingswapens (waarvoor op dit moment nog geen overtuigend bewijs is gevonden) of het omverwerpen van het regime van Saddam Hoessein maar ook om een humanitaire ramp voor de Irakese bevolking.

 

De volgende zaken spelen:

A) de Irakese bevolking lijdt al meer dan tien jaar onder sancties die de VN tegen het regime heeft ingesteld. Al meer dan 1 miljoen Irakese burgers , vooral kinderen, werden hiervan het slachtoffer. Het land is afgegleden naar de status van een ontwikkelingsland. Dit volk is voor haar overleven  aangewezen op door de VN gecontroleerde humanitaire hulp. Deze hulp zal door een oorlog ernstig in gevaar worden gebracht (Bron: UNDP 'The Humanitarian Programme in Iraq', 19 sept. 2002).

B) Een uitgelekt VN-rapport ('Likely Humanitarian Scenarios') gedateerd 10 december 2002, spreekt van  vele duizenden burgerslachtoffers, een crisis op het gebied van de voedselvoorziening en het uitbreken van epidemieën met pandemische omvang. Het hoofd van de VN vluchtelingenorganisatie Ruud Lubbers sprak op grond van dit rapport ook zijn zorg uit over de gevolgen van een oorlog.

C) Een studie naar de aanwezigheid van verarmd uranium in Afghanistan ('Uranium Contamination in Afghanistan' van het Uranium Medical Research Centre) heeft verontrustende resultaten opgeleverd. Verarmd uranium wordt gebruikt in granaten en veroorzaakt als uraniumstof ernstige gezondheidsschade, ook vele jaren nadat de vrede is getekend. Het is hoogst waarschijnlijk dat tegen Irak ook wapens met verarmd uranium worden ingezet.

D) De VS heeft het gebruik van kernwapens als aanvalswapen tegen Irak niet uitgesloten. Het afgelopen jaar heeft de Amerikaanse regering bevestigd dat ze deze mogelijkheid openhoudt.

 

Wij vragen ons af hoe zwaar u deze desastreuze gevolgen meeweegt in het Nederlandse standpunt inzake een oorlog tegen Irak?

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

 

Hoogachtend,          

 

 

H.O. Spanjaard, arts.

Voorzitter NVMP

 


 

Aan:    de minister van Buitenlandse Zaken

           Mr. J.G. de Hoop Scheffer

 

 

 

Utrecht, 12-09-2002

 

 

Excellentie,

 

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de Nederlandse steun aan de, militaire, plannen van de Verenigde Staten inzake Irak.

De VS moeten als 'ultimum remedium' een oorlog tegen Irak kunnen beginnen, indien Irak blijft weigeren de VN-wapeninspecteurs onvoorwaardelijk toe te laten. Toestemming van de VN-veiligheidsraad voor militair ingrijpen is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Hiermee kiest ons land de zijde van de Amerikanen en Britten en keert ze zich tegen andere Europese partners als Frankrijk en Duitsland.

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, en Nederlandse afdeling van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW),  is van mening dat militaire interventie niet de juiste manier is om het probleem van massavernietigingswapens in Irak op te lossen.

Gezien de spanningen in het Midden-Oosten kan een aanval tot een volledige destabilisatie in de regio leiden alsook de polarisatie tussen het Westen en de Islamitische wereld verder aanwakkeren.

Gezwegen wordt over de gevolgen van een nieuwe aanval voor het Irakese volk dat al meer dan tien jaar lijdt onder sancties en oorlog.

In de eerste Golfoorlog werden tussen de 2.500-3.500 burgers gedood als gevolg van de bombardement tezamen met tussen de  50.000-100.000 Irakese soldaten.

Nog eens 111.000 burgers stierven in de nasleep door gezondheidseffecten veroorzaakt door de destructie van infrastructuur en elektriciteitscentrales hetgeen leidde tot het in elkaar storten van waterzuiveringssystemen en rioleringen. Hierdoor  braken epidemieën uit als cholera, tyfus , malaria, polio, en hepatitis.  Onder de slachtoffers bevonden zich 70.000 kinderen jonger dan 15 jaar.

UNICEF heeft gerapporteerd dat de  gecombineerde effecten van Golfoorlog en tien jaar van economische sancties geresulteerd hebben in de dood van 500.000  kinderen ten gevolge van ondervoeding, diarree en andere te voorkomen ziekten. Aan Amerikaanse en geallieerde zijde sneuvelden 350 militairen en werden naar schatting 25.000 veteranen getroffen door het 'Golfoorlog syndroom'.

Wij vragen  Amerika en de landen, zoals Nederland, die hen steunen rekening te houden met het onmetelijke menselijke leed dat zij zullen veroorzaken door een nieuwe oorlog.

 

Bovenstaande argumenten in ogenschouw nemend zijn wij van mening dat voor een niet-militaire oplossing van het probleem van massavernietigings-wapens in Irak dient te worden gekozen.

 

 

Hoogachtend,