De SSMP is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Dat betekent dat giften aan de SSMP volledig van de belasting aftrekbaar zijn.

 

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum  moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De SSMP geeft hieronder (in blauw) graag invulling aan die voorwaarden.

 

De naam van de instelling
Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen:

 

Stichting Studiefonds Medische Polemologie

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 815693618

 

Het post- of bezoekadres van de instelling

Postadres: Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen

Bezoekadres: Schoolstraat 22, 1165 HC Halfweg

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Stichting Studiefonds Medische Polemologie (SSMP)

 

Sinds 1985 bestaat een speciaal studiefonds medische polemologie. Dit fonds heeft tot

doel wetenschappelijke studie naar gezondheidszorg en vredesvraagstukken te bevorderen.

Meer concreet: de bevordering van de wetenschappelijke studie van het verschijnsel oorlog, naar oorzaak, wezen en gevolgen, en van de voorwaarden voor vrede, met name de medische aspecten hiervan, en de rol van artsen en andere gezondheidswerkers hierin.

 

 

 

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

 

De SSMP kent de ‘Dr. J.A.Verdoorn-prijs’ toe. Deze prijs ( € 1.500,-) is voor die persoon die zich bijzonder heeft onderscheiden door medisch-polemologische activiteiten in brede zin.

 

Daarnaast bestaat er een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs (de W.J. Klein Haneveld-prijs) voor studenten geneeskunde of gezondheidswetenschappen. Deze prijs wordt toegekend aan de beste scriptie / het beste stageverslag op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken, in brede zin, en bestaat uit een bedrag van 500, 00.

 

Kandidaten kunnen hun scriptie of stageverslag indienen voor 1 april.

De kandidaat dient aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te studeren (of recent te zijn afgestudeerd).Tijdens het jaarcongres van de NVMP zal de prijswinnaar in de gelegenheid gesteld worden een korte voordracht te geven over zijn/haar scriptie of verslag.

Voorbeelden van scripties uit het verleden zijn:

* Recognition and treatment of psychological disorders among soldiers;

* Sexual violence against women in armed conflicts: a comparison between the war in

Afghanistan and the war in Bosnia-Herzegovina;

* Biologische wapens, tomorrows bomb?;

* Hippocrates versus de officierseed;

* Rampenplannen, rol van de arts.

 

Inzendingen worden beoordeeld door een wetenschappelijke commissie.

De functie van de bestuurders
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

De namen van de bestuurders

H.O. Spanjaard, voorzitter

H.J. Groenewegen, secretaris

A.W.F. Rutgers, penningmeester

het beloningsbeleid
Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

een financiële verantwoording

Bestuurders doen hun werk pro deo, zij kunnen slechts reiskosten naar vergaderingen en congressen (dit laatste ten dele) declareren.

 

Er is geen  arbeidskracht in dienst.

 

Meest recente activiteit: toekenning van de W.J. Klein Haneveld scriptieprijs in 2013 aan:

 Hamid Jalalzadeh voor de scriptie:

Gezondheidszorg in de Gazastrook

Een studie naar de invloeden van de Israëlische blokkade en operatie Cast Lead

 

De folder van de SSMP vindt u hier: