Nieuwe kernwapenwedloop?

In mei vindt de herziening van het Non Proliferatieverdrag plaats. In dat verdrag hebben kernwapenstaten afspraken gemaakt over het maken, verhandelen en gebruiken van kernwapens. Het verdrag wordt de laatste

jaren niet nageleefd en bovendien zijn er kernmachten die het verdrag niet hebben ondertekend. De onderhandelingen zijn dit jaar cruciaal!

Indien het niet lukt tot goede afspraken te komen zullen steeds meer kernwapens geproduceerd worden en zullen ze ook gebruikt gaan worden.

Doemscenario? Geenszins. De US heeft aangegeven "kleine" kernwapens te willen maken die daadwerkelijk gebruikt kunnen gaan worden op toekomstige strijdtonelen. Het eerste en laatste gebruik van

kernwapens was in 1945. Daar vielen toen 200.000 slachtoffers als gevolg van de ontploffingen en nog eens 200.000 in de jaren erna. De burgerbevolking werd onevenredig hard getroffen. Dat nu wil

burgemeester Akiba van Hiroshima voor altijd voorkomen. Hij is een Campagne gestart die wereldwijd gesteund wordt, ook in Nederland. De Campagne heeft als doel meer bekendheid te geven aan bevolking en

politici over de gevaren van kernwapens en de huidige kernwapenwedloop en spoort mensen aan hiertegen in actie te komen.

 

Donderdag 28 april werd de tweede tentoonstelling hierover in Nederland geopend, ditmaal in Utrecht. Burgemeester Brouwer, net onderscheiden als Officier Oranje Nassau, vertelde over de tijd dat

zij met haar kleine kinderen meeliep in de grote vredesdemonstratie in Den Haag. Ook zij had, net als burgemeester Wallage van Groningen, het idee dat met het eindigen van de Koude Oorlog, de kernwapens wel

geleidelijk zouden zijn afgebouwd. Herman Spanjaard, voorzitter van de NVMP (artsen voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken) gaf een korte toelichting op de tentoonstelling: verleden en heden en benadrukte het

gevaar dat bestaat wanneer zo weinigen besef hebben van het huidige dreigende gevaar, dat groter is dan ten tijde van de Koude Oorlog.

Dank werd uitgesproken dat de gemeente Utrecht het stadhuis ter beschikking stelde. Burgemeester Brouwer gaf aan dat de locatie, dichtbij de Raadszaal, voor veel toeloop zal zorgen, zodat ook in de wandelgangen de discussies kunnen losbarsten. De door de gemeente verzorgde receptie zorgde voor nieuwe netwerkcontacten, waarbij samenwerking het uiteindelijke doel: een stabiele en veilige wereld, dichterbij zal kunnen brengen.