ENQUÊTE ARTS & OORLOG

  

Geachte bezoeker,

Het bestuur van de NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, wil met een korte vragenlijst nagaan welke ideeën er onder de bezoekers van de site leven en welke waardering zij hebben voor de door de NVMP gevolgde koers.

Wij hopen op uw welwillende medewerking.

 
Naam: U kunt de enquête uiteraard ook anoniem invullen
Voorletters:
Straat:
Nummer:
Postcode: Plaats:
E-mail:

                 

 1) In welke leeftijdscategorie valt u? (aankruisen X wat van toepassing is)

  jonger dan 30 jaar
        31 tot 40 jaar
        41 tot 55 jaar
        ouder dan 55 jaar

  

2)  Wat is/was uw beroep?

 3) Bent u NVMP-lid? Ja, (sinds wanneer) of nee?

 4) De NVMP houdt zich met een aantal thema's bezig Nucleaire wapens, Medische risico's van Kernenergie, Oorlog en noodhulp, Schending recht op gezondheid.

 Wilt u ten eerste (a) met 1, 2, 3 en 4 aangeven welk thema u het meest interessant vindt en wilt u, ten tweede (b), achter elk thema aankruisen in welke mate de NVMP zich hiermee bezig dient te houden?

                                                                1, 2, 3 of 4 (1 meest, 2, 3  minder en 4 minst interessante thema)           

a)        Nucleaire wapens                         

           Med. risico's Kernenergie   

           Oorlog en noodhulp           

           Schending recht op gezondheid    
 

 b)  Moet de NVMP zich met deze thema’s bezig houden ?

U kunt kiezen uit:      'zeer zeker'       'zeker'       'enigszins'       'weinig'

 * Nucleaire wapens              

  * Med. risico's Kernenergie  

 * Oorlog en noodhulp            


* Schending recht op gezondheid    

 5)  Zijn er andere thema's waarmee de NVMP zich naar uw mening bezig dient te houden?

   nee

   ja, namelijk

 6)  Zoudt u bereid zijn om deel te nemen aan activiteiten van NVMP-commissies rond een of meer thema's genoemd in vraag 4 ?

    nee

   ja, te weten (de) thema('s)
 

7)  Van welk belang vindt u samenwerking tussen NVMP en andere organisaties?

 U kunt kiezen uit:     'van groot belang'     ' enig belang'    ' weinig belang'

 

 Samenwerking met artsenorganisaties       
  (KNMG, Rode Kruis, Joh.Wier Stichting,  Artsen zonder Grenzen ed.)

  Samenwerking met andere beroepsgroepen  voor de vrede (economen, juristen ed.)

  Samenwerking met vredesorganisaties         
  in het algemeen (Pax Christi, IKV ed.)

  

De meest directe informatie-uitwisseling van de vereniging met haar leden verloopt via de Nieuwsbrief. De volgende vragen gaan hierover.

 

8)  De NVMP-Nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar, vindt u dit voldoende?(aankruisen X wat van toepassing is)

  ja, dat is precies genoeg

   nee, dat is te weinig

   het mag wel minder


 9) Leest u de NVMP-Nieuwsbrief?(aankruisen X wat van toepassing is)

   ja, altijd

 ja, maar niet helemaal

  soms een enkel stuk

  nee, zo goed als niet

  10) Wat is uw oordeel over de inhoud van de Nieuwsbrief? Graag uw antwoord in eigen bewoordingen en met toelichting


11)  Zijn er onderwerpen waaraan de Nieuwsbrief meer aandacht zou moeten besteden?

   nee, het is goed zo

   ja, meer aandacht moet besteed worden aan