Internationale activiteiten en Nederlandse politiek

Van groen naar geel, van oranje naar rood en dan... de dood. Dat is het lot van ieder blad wanneer het in de lente uit de knop komt. Terugreizend vanuit Parijs, kijkend naar de herfstkleuren, overpeins ik hoe ver wij verwijderd zijn van de nucleaire winter. Nog enkele maanden? Of zou onze lobby voor de-alerting zodanig werken dat inderdaad 4.000 tot 5.000 kernwapens die nu op hairtrigger alert staan een veiligheidsniveau lager gezet worden: dat willen zeggen dat het enige uren in plaats van enige minuten duurt voor ze gelanceerd worden.

Midden in twee maanden van intensieve NVMP/IPPNW-activiteiten rapporteer ik terug naar onze achterban. In Boston wordt door onze Amerikaanse zusterorganisatie Physicians for Social Responsibility (PSR) gevraagd of wij allen hun republikeinse senatoren actief wilden benaderen teneinde de stemming in de Senaat over de CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) tot een goed einde te brengen. Ook tijdens een zeer inspirerende sponsoravond in Boston memoreerden de vijf sprekers Naom Chomsky, John Kenneth Galbraith, Mary-Wynne Ashford, Ian Maddocks, en de Russische spreker Gratchev de toegenomen internationale spanning en de morele plicht van ieder weldenkend mens om daar hier en nu iets aan te doen. Met name de 91-jarige Galbraith was, ondanks of misschien dankzij zijn langdurige diplomatieke carrière, op politiek topniveau ondubbelzinnig helder ten opzichte van de 300 aanwezigen: op U komt het aan! Benader uw politici, schrijf waarin u kunt schrijven, organiseer bijeenkomsten en informeer. Deze oproep sloot goed aan bij de algemene tendens van de IPPNW-Board Meeting: naast bevestiging dat wij een wetenschappelijke vereniging zijn die op verantwoorde wijze goed gefundeerde adviezen aan decisionmakers dient te geven, hebben wij toch ook een belangrijke boodschap voor het grote publiek. Dat laatste dient veel meer tot uiting te komen.

Lobbyen

Tijdens een zeer intensieve reis naar de kernwapenhoofdsteden Londen en Parijs bleek hoezeer de sfeer die nodig is voor goede ontwapeningsbesprekingen beïnvloed is door het afwijzen van het CTBT-verdrag door de door republikeinen gedomineerde Amerikaanse Senaat. De NVMP heeft op de dag van de stemming over het CTBT faxen gestuurd naar die senatoren, die volgens PSR nog niet definitief hun stem kenbaar gemaakt hadden. Daarnaast schreven wij aan onze Premier en Minister van Buitenlandse Zaken, met een verzoek analoog aan dat aan Jospin, Blair en Schroeder, om een duidelijk signaal af te geven via diplomatieke kanalen.

China

In Londen werden wij door de ambassadeur van China ontvangen, daags nadat Jiang Zemin Londen verlaten had. Hier werd verder gewerkt als vervolg op een bezoek van de IPPNW aan Beijing in de week voorafgaand aan het bezoek van onze delegatie aan Londen. Arthur Mühl had een grote inbreng omdat hij regelmatig contact heeft met de Chinese ambassadeur in Zwitserland. Deze ambassadeur is expert op het gebied van kernwapens. Gesproken werd onder andere over de-alerting en een Nuclear weapons free-zone in Centraal-Azië.

Opinie

Op het Foreign Office in Londen was het verrassendste te horen dat onder de huidige regering de transparantie van het beleid mogelijk maakte dat wij als NGO als serieuze gesprekspartner gezien werden. Tevens is het besef bij degenen die belast zijn met nucleaire ontwapening aanwezig, dat kernwapens uiteindelijk allemaal de wereld uit moeten omdat een beperkte kernoorlog niet bestaat. De indruk bestaat dat politici deze gevaarlijke opvatting nog wel huldigen. Het beïnvloeden van de publieke opinie door middel van bewustmaken van zoveel mogelijk mensen zal een belangrijk onderdeel van onze strategie moeten uitmaken. Via onder andere de Hague Agenda for Peace and Justice is dit mogelijk.

Ook in Parijs kon deze agenda worden aangeboden en waren dezelfde geluiden waar te nemen als hierboven beschreven bij het Foreign Office. Prettig was dat wij in het gesprek met de Minister van Milieu (arts, lid van de Groenen) duidelijk bleek dat wij ons onder vrienden bevonden. Zij zal prominent spreker op het 14e IPPNW-wereldcongres zijn en raadde ons aan met Jospin zelf contact op te nemen. Wij waren de dag tevoren al te gast geweest op het Matignon, maar de premier was net op de Antillen en wij spraken met zijn adviseur op be en ontwapeningsgebied. In Frankrijk vallen deze taken, gerelateerd aan het Europese defensie-industrie beleid, onder dezelfde verantwoordelijke.

Kernwapenwedloop

Hoe snel de wereld reageert op de beslissing van de Amerikaanse Senaat werd duidelijk in het weekeinde van 3 november toen China duidelijk aangaf dat, gezien de senaatsbeslissing van de VS, en gezien het feit dat de wereld weet dat China eigenlijk over verouderde, niet direct functionele nucleaire wapens beschikt, het moment gekomen is dat China deze zal moeten gaan vernieuwen.

Aan de ene kant dus de positieve berichten die vanuit de delegatieskomen, aan de andere kant de duidelijk open signalen die meer de richting opgaan van een nieuwe wapenwedloop. Laten wij allen proberen in onze eigen omgeving mensen bewust te maken van deze ontwikkelingen. Voorlichting zal het begrip doen toenemen en daarmee wellicht beslissingen de juiste richting kunnen geven.

Om dit concreet te stimuleren heeft het bestuur het zinvol geacht u het volgende voorstel te doen:naast gewone voorlichting kunt u een nieuw lid aanbrengen (NVMP-bureau tel. 030-2722940). U ontvangt dan als tegenprestatie een exemplaar van Arts & Oorlog van dr. J.A. Verdoorn (mocht u dit al bezitten dan kunt u dit uiteraard weggeven).

Terug naar inhoud nieuwsbrief