Duitse afdeling IPPNW doet verslag van HAP-activiteiten

Nakaarten over de HAP

Zopas verscheen bij de Duitse afdeling van IPPNW een verslag van de Hague Appeal for Peace (HAP). Het bevat een overzicht van de IPPNW-activiteiten in Den Haag van 11 tot 15 mei 1999, de teksten van de belangrijkste toespraken en de definitieve versie van de The Hague Agenda for Peace and Justice for the 21st Century. Enkele boeiende uiteenzettingen zijn de moeite van het (her)lezen beslist waard.

Research

Onder de titel The implications of an expanding US Biological Defense Program schetst Victor Sidel een hallucinant beeld van de mogelijke gevolgen van het Amerikaanse beleid inzake de biologische oorlogsvoering. Officieel is er enkel sprake van een defensieve research ter zake, aangezien ook de VS de Biological Weapons Convention ondertekenden. Hierin beloven de 140 aangesloten landen om af te zien van de ontwikkeling of opslag van biologische agentia voor militaire doeleinden. De researchprogramma’s van de VS zijn echter zo groots opgezet dat het voor een vijandig land onmogelijk is in te schatten of er geen bedreigingen (offensieve bedoelingen) van uitgaan.

Vaccinatie

Eén voorbeeld is anthrax (miltvuur) dat bij uitstek geschikt lijkt om een biologische aanval mee te lanceren, aangezien de sporen van deze bacterie bijzonder resistent zijn; de gevolgen van een inhalatiebesmetting zijn vaak zeer ernstig. Om zich tegen een mogelijke anthrax-aanval te beschermen overweegt Defensie een veralgemeende vaccinatie van alle 2,4 miljoen militairen in dienst. De enorme kosten (en mogelijk ongekende risico’s) hiervan stuiten op heel wat verzet van de gezondheidssector die het geld wel beter besteed wenst te zien. Het is voor iedereen duidelijk dat de overheid de gezondheidssector wil ingeschakeld zien in (of wil laten opdraaien voor) een reusachtig defensieplan tegen biologische aanvallen: er werd voor volgend jaar al een budget van 2,8 miljard dollar voorzien. Aangezien er naar schatting een 70-tal organismen (virussen, bacteriën en schimmels) in aanmerking komen voor biologische oorlogsvoering is een goede verdediging, op basis van vaccinaties of onmiddellijk beschikbare antibiotica, ondoenbaar en onbetaalbaar.

In een tekst die in november wordt voorgelegd aan de American Public Health Organisation pleit Sidel dan ook voor een grondige bezinning over het te voeren beleid, waarbij de hoofdzaak ligt op doeltreffende en verifieerbare maatregelen om biologische wapens wereldwijd te bannen. Er bestaat geen technische oplossing voor het probleem van de biologische wapens. Het behoeft een ethische, humane en morele oplossing.

Waltrant Wirtgen

De Duitser Waltrant Wirtgen neemt het op voor de slachtoffers van foltering en repressie die hun toevlucht zoeken in het Westen (‘Violence - Trauma - Flight: limited possibilities for assistance’). Wat is hun lot in de asielcentra? Weinig benijdenswaardig, zoals men weet. De geneeskunde kent de Post Traumatic Stress Disorder maar in het geval van een politiek vluchteling mag men het voorvoegsel ‘post-’ wel vergeten: het traumatiseringproces duurt immers voort, als gevolg van de onzekerheid over de asielaanvraag, het wantrouwen en de agressie die hij moet ondervinden en de vernederingen bij politie en justitie. Wirtgen houdt een emotioneel pleidooi voor een adequate en warme opvang van de getraumatiseerde vluchtelingen, met professionele medische en psychologische begeleiding.

Ulrich Gottstein

Ulrich Gottstein (Peaceful Resolution of the Kurdish Issue) protesteert met klem tegen de aanhoudende onderdrukking van het Koerdische volk door een Turkse overheid die militair en financieel gesteund wordt door de NAVO-partners. Vooral in het licht van de Kosovo-crisis is de houding van het Westen schrijnend. Intellectuelen en politici die vreedzaam ijveren voor een oplossing wordt het zwijgen opgelegd: zo werd de voorzitter van de Vereniging voor Mensenrechten, Akin Birdal, op 3 juni gearresteerd. Gottstein pleit voor een regionale autonomie met respect voor de Koerdische levensstijl, cultuur en geschiedenis. In afwachting mag het Turkse regime geen steun meer krijgen.

Tot slot

Tot slot bevat het verslag de intussen vaak geciteerde alarmkreet van Mary-Wynne Ashford (IPPNW) na haar bezoek aan Moskou tijdens de oorlog om Kosovo. De gevolgen van de NAVO-bombardementen op de houding van de Russen tegenover het Westen en het ontwapeningsproces worden door haar dramatisch verwoord. Zij zag ons zelfs on the brink of nuclear war, daar Rusland alleen nog over kernwapens beschikt om zich te verdedigen tegen de waargenomen Westerse agressie. Uiteindelijk is de soep niet zo heet gegeten, maar wie haar betoog leest begrijpt haar bijna panische gemoedstoestand.

De 50 actiepunten van de Agenda for Peace and Justice for the 21st Cen-tury zijn geen inhoudloze slogans, maar bevatten concrete doelstellingen waarvoor moet geijverd worden. Elke vredesorganisatie of actiegroep kan uit het uitgebreide menu een verteerbaar programma samenstellen. Met de realisatie ervan zijn we ongetwijfeld nog een hele eenentwintigste eeuw lang zoet.

IPPNW at the Hague Appeal for Peace, The Hague, May 11-15 1999 in de reeks ‘IPPNW-reader’, Berlijn, 1999, 78 pagina’s. Te verkrijgen via het NVMP-bureau, Utrecht. Op het web: http://www.haguepeace.org

Terug naar inhoud nieuwsbrief