De WMA heeft het onderstaande unaniem goedgekeurd:

’Verklaring over Kernwapens’

vertaling Hugo D'aes

De World Medical Association (WMA) heeft op haar 50ste Algemene Vergadering, gehouden te Ottawa van 14 tot 18 oktober 1998, de hiernavolgende "Verklaring over Kernwapens" unaniem goedgekeurd.

Deze tekst kan een belangrijk instrument zijn om de nationale medische verenigingen te betrekken bij de strijd voor de afschaffing van de kernwapens.

"In oktober 1990 stemde de WMA in met een Verklaring omtrent Chemische en Biologische Wapens. Daarin worden deze wapens veroordeeld en wordt aan alle regeringen gevraagd om van het gebruik en de productie af te zien.

De WMA spoorde de nationale medische organisaties ertoe aan deze verklaring te onderschrijven. In deze Verklaring erkende de WMA de gevaren voor de gezondheid van deze wapens, waaronder de langdurige gevolgen voor de burgerbevolking en het milieu. Ze voerde aan dat de bestaande gezondheidsvoorzieningen, technologie en mankracht niet in staat zouden zijn het lijden veroorzaakt door deze wapens te verlichten.

De gevolgen van kernwapens zouden nog rampzaliger kunnen zijn, met nog minder onderscheid en nog langduriger van aard dan die van chemische en biologische wapens. Deze effecten zijn al uitvoerig gedocumenteerd in studies bij getroffen bevolkingsgroepen en in studies over de gevolgen van radio-actieve fall-out door atmosferische kernproeven. Minstens 40% van de inwoners van Hiroshima en 26% van de inwoners van Nagasaki werden gedood bij de atoomaanvallen op deze steden. Moderne kernwapens zijn veel doeltreffender en het aantal slachtoffers zou vandaag nog veel hoger liggen. Naast de onmiddellijke dodelijke gevolgen van de explosie, de hitte en de straling zouden veel van de "overlevenden" sterven aan de laattijdige gevolgen van ioniserende straling (leukemie, kanker en genetische afwijkingen) en aan besmettelijke ziekten zoals cholera, tuberculose en dysenterie, door de vernietiging van de gezondheidsvoorzieningen.

Kleine partikels die het zonlicht absorberen, ontstaan door de branden bij een grootschalige nucleaire aanval op verschillende plaatsen, zouden het zonlicht op het aardoppervlak zodanig beperken dat de eigenschappen van de atmosfeer worden veranderd met langdurige perioden van duisternis en verwoestende effecten op de landbouwproductie tot gevolg.

De bommen op Hiroshima en Nagasaki doodden vele gezondheidswerkers, verwoestten alle hospitalen en infrastructuur zoals elektriciteit en watervoorziening en maakten het de medische diensten onmogelijk te functioneren op het moment dat ze er het meeste nodig waren.

Het Internationaal Gerechtshof deed onlangs een uitspraak over de wettelijkheid van kernwapens en verklaarde dat het dreigen met of het gebruiken van kernwapens in tegenspraak is met het Charter van de Verenigde Naties en met de internationale wetgeving rond gewapende conflicten, meer in het bijzonder met de principes en wetten van de menselijkheid. Het Internationaal Gerechtshof kon echter, gezien de huidige internationale wetgeving, niet definitief besluiten of de dreiging met of het gebruik van kernwapens wettelijk of onwettelijk zou zijn in het extreme geval van zelfverdediging waarbij het voortbestaan van een staat in het geding zou zijn.

De WMA-verklaringen van Geneve (Document 17.A), van Helsinki (Document 17.C) en van Tokio (Document 17.F) stellen duidelijk dat de geneesheren de plicht, de verantwoordelijkheid en de roeping hebben om de gezondheid van de patiënt te beveiligen en zich ten dienste testellen van de mensheid.

 

Aanbevelingen

De WMA oordeelt dat ze, gezien haar unieke positie met grote invloed in de samenleving, de plicht heeft te werken voor de afschaffing van de kernwapens.

De WMA:

1) veroordeelt het ontwikkelen, testen, produceren, opstellen, dreigen met en gebruiken van kernwapens;

2) vraagt alle regeringen om af te zien van het ontwikkelen, testen, produceren, opstellen, dreigen met en gebruiken van kernwapens en om te goeder trouw te ijveren voor de afschaffing ervan;

3) vraagt alle nationale medische organisaties om zich bij deze Verklaring aan te sluiten en hun regeringen met aandrang te vragen om te werken aan de afschaffing van kernwapens."

Terug naar inhoud nieuwsbrief