Nieuwe voorzitter van de NVMP aan het woord

Wie is Herman Spanjaard? 41 jaar, gehuwd, drie kinderen onder de tien jaar. En wat motiveert hem?

Kennis opdoen, kennis verwerken en kennis doorgeven is de rode draad in mijn bestaan. Als bedrijfsarts probeer ik multidisciplinair bezig te zijn en werkgever en werknemer te adviseren. Als opleider van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen tracht ik naast kennisoverdracht ook attitudevorming te ontwikkelen. Bij trainingen voor managers als consultant speelt dat ook een rol, evenals organisatieontwikkeling. Mijn organisatie-adviezen komen terecht bij arbodiensten en uitvoerings-instellingen. Als docent ben ik verbonden aan gevarieerde opleidingen zoals de Hogere en Middelbare veiligheidskundige opleidingen, Bedrijfshulpverleningsopleidingen, Inter Collegiale Toetsing en Intervisie trajecten. Mediation is mij niet vreemd door het dagelijkse werk van conflictbemiddeling en ook via contacten in andere beroepsgroepen zoals die van juristen.

In het internationale circuit ben ik actief bij VN-organisaties op het gebied van Health and Safety issues. Als bestuurder ben ik actief in tal van beroepsgebonden of idealistische organisaties Voor de NVMP wil ik als voorzitter in mijn termijn de vereniging op krachtige wijze, gedragen door vele schouders, in de 21e eeuw een plaats geven in het nationale en internationale krachtenveld dat vrede tracht te bevorderen.

Het motto Health through Peace dat de internationale studenten-conferentie sierde, herbergt een duidelijke boodschap. Een boodschap die ook te vinden is in de Hague Agenda for Peace and Justice, het document dat is voortgekomen uit de Haagse Vredes-conferentie in mei dit jaar en dat recent als officieel VN-document in vijf talen is uitgebracht.

Samen met de WHO-aanbeveling op het gebied van educatie zullen de campagnes die hieruit voortvloeien de thema’s voor de komende jaren zijn. Een aantal daarvan stond al zeer lang op onze agenda en kreeg een nieuwe impuls: nuclear Abolition, de landmijnencampagne, educatie op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken. Onze werkgroepen zijn inmiddels actiever dan ooit met het concreet maken van haalbare doelstellingen. Een studentlid in iedere werkgroep zorgt voor contacten met en inbreng van onze studenten. De specialisten zorgen voor bewaking en overdracht van inhoudelijke kennis. Niet slechts eenmaal per jaar op de ledenvergadering maar ook tussentijds zullen de werkgroepen via onder andere de Nieuwsbrief informatie doorgeven en leden enthousiasmeren hun eigen inbreng te leveren.

Samenwerking met organisaties met een vergelijkbaar gedachtengoed: Johannes Wier Stichting, Artsen zonder Grenzen, Wemos, EVV en JVV zijn er enkele. Ook internationaal is het goed om van elkaar strategieen te leren op gebied van educatie, marketing en fondswerving: IPPNW en haar affiliates, maar ook IALANA en andere organisatoren van The Hague Appeal for Peace.

Een woord van dank gaat uit naar mijn mede (oud-)bestuursleden en naar de donateurs die ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan onze vereniging. Een vereniging die meer dan ooit, zoals recent bleek uit de oorlog waaraan wij deelnamen binnen de Europese grenzen, nodig is om de beroepsgroepen en het algemene publiek te doordringen van de noodzaak aktief vrede te bevorderen in de directe omgeving en via informatieverstrekking en lobby bij politici en het bedrijfsleven.

Terug naar inhoud nieuwsbrief