Activiteiten van Burger Vredes Teams Nederland

Er komt schot in het werk van de Stichting Burger Vredes Teams Nederland (BVTN). Na veel onderling overleg over vorm en inhoud, na inventarisatie van wat in Nederland al gebeurt aan conflicthantering en na oriëntatie omtrent en uitwisseling met overeenkomstige initiatieven in het buitenland is een beleidslijn uitgestippeld.

Het eerste dat BVTN aanpakt is de opzet van een vakopleiding op post-HBO niveau. Ampele afweging van de mogelijkheden leidde tot de conclusie dat d rmee begonnen moet worden.
Bij het opzetten van de opleiding tot vredeswerker, tot "vredesteamlid", wordt gebruik gemaakt van de informaties en ervaringen in het buitenland. Onder andere is kennis genomen van het opleidingsprogramma van het Forum Ziviler Friedesdienst in Duitsland, dat enkele weken geleden zijn eerste cursus-proefproject afsloot. Ook wordt gekeken naar de opzet van ervaringen in Zweden en wordt gebruik gemaakt van in Nederland aanwezige kennis.
Ondertussen wordt deelgenomen aan een internationaal netwerk-in-opbouw met verwante groepen in het buitenland.
De tijd is kennelijk rijp voor het inzicht dat de mensen die zich in benarde omstandigheden willen inzetten voor vredestaken niet zo maar "in het diepe geworpen mogen worden". Ze kunnen en mogen slechts met een taak belast worden en pas effectief werken als ze optimaal op hun taak en werkterrein worden voorbereid. Kortom: ze moeten een degelijke opleiding krijgen en als team - minimaal een duo - opgeleid en ingezet worden. Uiteraard dienen goede werving en selectie daaraan vooraf te gaan. En na hun inzet dient er goede nazorg plaats te vinden. Dan horen ook hun ervaringen geanalyseerd en productief gemaakt te worden.


Geweldloos

Voor wie is de opleiding bedoeld? Voor vrouwen en mannen ouder dan 23 jaar, die kunnen functioneren op HBO-niveau en die bereid en in staat zijn hun werk te verrichten vanuit een vastgelegde omschrijving van geweldloosheid. Deze luidt: men streeft er oprecht naar op een vreedzame wijze met elkaar en met de omringenden om te gaan. Psychisch, structureel en fysiek geweld wil men niet gebruiken.
Bij het ontwerpen van een eerste opleidingsplan krijgt de "Werkgroep Opleiding van de BVTN" deskundige hulp van het IVLOS (Interfacultaire Vakgroep Lerarenopleiding Onderwijsontwikkeling Studievaardigheden) in Utrecht.
Dit najaar wordt door het bestuur BVTN onderzocht bij welke HBO-opleiding de cursus kan worden aangehaakt. De schatting is dat als alles goed loopt en ook de financiering rond komt, aan het begin van het studiejaar 1999-2000 de eerste cursus `beroepsopleiding voor vredeswerkers' van start gaat. De fulltime cursusduur zal één jaar zijn.

Opvolging

Terwijl dit alles op stoom komt heeft het bestuur BVTN problemen op te lossen, waar alle participerende vredesbewegingen bij betrokken zijn.
Allereerst moeten we melden dat voorzitter Beate Oesterreicher na eerst wegens ziekte haar functie te hebben neergelegd, eind september overleden is. Bij de herdenkingsplechtigheid werden haar uitzonderlijke integriteit, bekwaamheid en inzet belicht. Vice-voorzitter Karl Derksen werd door het bestuur op haar plaats benoemd.
Gezocht wordt nu naar een (vrouwelijke) vice-voorzitter, maar ook naar een secretaris en een penningmeester, daar deze zich niet herkiesbaar stellen.
Ook de voorzitter van de werkgroep opleiding BVTN ziet zich genoodzaakt wegens gezondheidsredenen op termijn terug te treden. Voor deze functie heeft Mans van Zandbergen (NVMP-lid) zich beschikbaar gesteld.

Vanuit de NVMP-Werkgroep Conflicthantering neemt Ton Postmes deel aan de Werkgroep Opleiding en aan de Raad van Advies. Als zodanig doen wij een beroep op het bestuur en de leden van NVMP om mee te denken over en mee te werken aan de invulling van deze noden. Wie denkt zelf aan een van deze klussen te kunnen meewerken, of wie iemand kent die daartoe bereid en in staat zou zijn, die kan contact opnemen met de BVTN voorzitter Karl Derksen (Brigittenstraat 15, 3512 KJ Utrecht, tel. 030 233 36 88).


Bijdragen

Al het werk voor de BVTN wordt bekostigd uit bijdragen van particulieren. In feite van mensen uit en rond de vredesbewegingen. Er is reeds een minimaal startkapitaal bij elkaar gebracht. Er wordt heel zuinig gewerkt. Maar geld dat gebruikt wordt, moet tenminste worden aangevuld. Daarom doen wij in dit korte verslag een dringend beroep op ieders portemonnaie en op ieders kennis van subsidiebronnen.


Metha Nachtegaal, voorzitter Werkgroep Opleiding
en Ton Postmes, lid Werkgroep Opleiding (vanuit de NVMP)

Het gironummer voor giften / steunbijdragen is 732 77 05 t.n.v. St. BVTN te Hilversum. Het adres voor suggesties: Wijnand Thoomes, penningmeester BVTN. Spieghellaan 2, 1217 RL Hilversum.Terug naar de inhoud Nieuwsbrief