De Europese Abolition-2000-werkgroep

In de vorige Nieuwsbrief (febr. `98) werd reeds een schets gegeven van de start en ontwikkeling van het Abolition- 2000-netwerk. Momenteel hebben ca. 1000 organisaties en steden het Abolition-2000 statement ondertekend. Deze worden op de hoogte gehouden via een permanente email-caucus (letterlijk: vergadering van opponenten). In 1997 werden enkele werkconferenties georganiseerd, o.a. te Burg Schlaining (Oostenrijk), onder auspiciën van het International Network of Engineers and Scientist against Proliferation, en in Brno (Tsjechië), onder auspiciën van de IPPNW-Europa. Na afloop van deze laatste conferentie werd een oproep gedaan aan het Europese Parlement, medeondertekend door het bestuur van de NVMP, om te komen tot een kernwapenvrije zone in Europa.

De Non-Proliferatie-Treaty-Prepcom te Geneve

20-22 februari 1998Een 40-tal deelnemers uit Europa, V.S. en Japan waren naar Geneve gekomen. Vooral de Zweedse IPPNW-afdeling en het Swedish Peace-Council was goed vertegenwoordigd met een delegatie van in totaal 5 deelnemers. Naast vertegenwoordigers van de IPPNW (Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitserland), het International Peace Bureau en Womens International League for Peace and Freedom, waren er vertegenwoordigers van o.a. de World Conference on Religion and Peace, de NGO Committe on Peace Vienna, het Peace Research Institute Frankfurt, en Pugwash/Cern.

Bezoek aan het Palais des Nations

Mr. P. Goosen, minister van de permanente afvaardiging van de republiek Zuid-Afrika aan de Conference on Disarmement, en voorzitter van de niet-gebonden landen, schetste het voorstel om het International Atoom-bureau te belasten met het toezicht op de kernwapenvoorraden van de VS en Rusland. Vooral van de zijde van de VS werd tegenstand en vertraging verwacht. Landen welke geen kernwapens bezitten zouden actiever aan de discussie deel dienen te nemen. Mr. Abdelkader Bensmail, hoofd van de Geneefse afdeling voor ontwapeningsaangelegenheden gaf aan welke taken er voor de Verenigde Naties liggen op het gebied van ondersteuning van multilaterale en regionale bewegingen om te komen tot ontwapening, het vervolg van het Verdrag van Ottawa en de voorbereiding van een conventie betreffende conventionele wapens. Inbreng van Non-Gouvernementele Organisaties werd als een steeds belangrijker factor gesignaleerd. Mr. P. Herby van het Internationale Rode Kruis leverde een bijdrage over de toenemende gevolgen voor met name de burgerbevolking van nieuwe wapens, zoals laser-, geluids-, en hoogvermogen-microgolfwapens. De term `onnodig lijden en/of overmatige schade' werd aangegeven in de mate van letaliteit en tijdelijke dan wel blijvende handicaps, in een poging de staten te bewegen om de ontwikkeling van nieuwe wapens onder te brengen onder de internationale wetgeving.
Helaas zou dit ook kunnen leiden tot aanvaarding van een zekere schade. In dit kader kon afgewerkt uranium als een voorbeeld genoemd worden. Genoteerd werd dat naarmate de begane wreedheden groter werden, de oplossingen des te moeilijker gevonden konden worden.

Tenslotte werd het werk van het United Nations Disarmement Institute (UNIDIR) belicht. Dit legt zich steeds meer toe op de beheersing van de ammunitievoorraden voor kleine wapens. Met name in Mali heeft dit geleid tot een zekere beheersing van het gewapende conflict aldaar. Voor de toekomst lijken de taken van UNIDIR veelbelovend, maar een probleem is om hier voldoende middelen voor te vinden

Meeting van de deelnemers aan de NGO-bijeenkomst

Een 13-tal thema's onder verantwoording van evenveel `convenors' werden opgesteld, zoals ethische en legislatieve aspecten, nucleair neokolonialisme, het kernwapenstandpunt van de NAVO, gevolgen van straling voor de gezondheid, alternatieve energiebronnen, veiligheid zonder nucleaire afschrikking, het bevorderen van conventies betreffende afschaffing van (kern)wapens, kernwapenvrije zones, en de invloed van NGO's. Tevens werd besloten de caucusbeweging per land te organiseren. Door de veelheid van berichtgeving en door veel oneigenlijke berichten was de huidige email-caucus alleen nog voor doorzetters leesbaar. Chairman: Serge Wolgraft.

De toekomst van het netwerk

Het Abolition-2000-netwerk kan een nuttige impuls geven aan de vernieuwing van de vredesbeweging, indien de middelen onderlinge informering en ondersteuning goed en beheerst worden toegepast. Het email-netwerk biedt daartoe mogelijkheden, maar ook de komende Hague Appeal for Peace-conferentie te Den Haag kan eventueel nuttig gebruik maken van de mogelijkheden van het netwerk. De NVMP zal derhalve de ontwikkelingen hiervan blijven volgen en ondersteunen.


Terug naar inhoud Nieuwsbrief