De NVMP bij de NAVO

Jan Gevers Leuven en Henk Mülder
Op 8 april j.l. organiseerde de NVMP een bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Christien Mudde (Afd. R'dam) nam het initiatief. De 15 deelnemers kregen een uitgekiend stuk PR, een gesubsidieerde lunch en een royale hoeveelheid tijd voor discussie.
De NAVO, Noord Atlantische Verdrags Organisatie, is opgericht in 1949, op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. In dit artikel staat dat een soevereine staat zich mag verdedigen in een collectief verband, in een Bondgenootschap. De NAVO staat het Noord Atlantisch Bondgenootschap ten dienste met militaire middelen.

NAVO is een politieke organisatie

De NAVO-ambassadeurs van de aangesloten landen komen 1 x per week bij elkaar voor overleg en beleid. Zij krijgen richtlijnen van hun regeringen. De NAVO wacht dus op orders. Het idee dat de NAVO als een autonome dolle stier afvliegt op alles wat onze veiligheid bedreigt, is onjuist. De politiek maakt de dienst uit. Wij waren met onze kritiek in Brussel dus eigenlijk aan het verkeerde adres. Toch hebben wij de bijeenkomst voortgezet, want we hadden ook wel een paar vragen. Als inleiding kregen wij een uitvoerige videoband te zien over het vredelievende en nuttige werk van de UNPROFOR, de United Nations Protection Force, de vredesmacht in voormalig Joegoslavië. De soldaten werkten hard aan het herstel van het normale leven. De beelden van slachtoffers onder "onze jongens" ontbraken. Opvallend was de samenwerking met troepen uit Rusland, een historisch en bemoedigend gegeven. Het filmpje eindigt met een gezonde baby met de stethoscoop van een brave dokter; de zon ging onder met passende muziek. We waren klaar voor de discussie.

Uitbreiding irriteert

De NAVO breidt uit. De landen Polen, Hongarije en Tsjechië hebben verzocht toe te mogen treden. Nieuwe lidstaten moeten wel aan enige voorwaarden voldoen, zodat zij in de consensusbesluitvorming niet al te storend zouden zijn. Een lidstaat kan de NAVO namelijk gemakkelijk door een veto blokkeren als de organisatie moet optreden tegen dat land wegens intern of extern wangedrag. Gelet op de weerstand van Rusland kan men de uitbreiding met deze landen beschouwen als een aanfluiting van de alom gepropageerde noodzaak van vertrouwenwekkende maatregelen, maar de NAVO ziet dit ander. De Koude Oorlog is over. Daarnaast werd met klem ontkend dat bij deze drie landen ooit kernwapens zullen worden gestationeerd.

Kernwapens

Het atoomwapen als fundament van kracht is onaantastbaar. Een Nederlandse kolonel vertelde ons dat hij eens in een tank zat, wetend dat "zij" drie keer méér conventioneel materiaal hadden dan hij. En dat er in Rusland tonnen chemische wapens lagen te wachten op toepassing. Bij overmacht moet je "iets" achter de hand hebben! Onze opmerking dat dit soort `koude-oorlog'-verhalen toch wel achterhaald zijn vond geen instemming. Ook de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie, waarbij de kernwapens illegaal werden verklaard, werd op een eigen wijze geïnterpreteerd. En de vraag, of "wij" het ons eigenlijk wel kunnen permitteren zo'n kostbaar militair apparaat als de NAVO te handhaven in het licht van een falend beleid inzake armoede en gezondheidszorg, zowel nationaal als wereld wijd, moesten wij maar aan de politiek voorleggen. "Haalt het kernwapen het jaar 3000?" NAVO-zegsman: "Nee dan is er iets ergers".

Preventie

In hoeverre kan de NAVO conflicten voorkómen? Het antwoord: "Daarvoor hebben we de OSVE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (vroeger: CVSE). En militair geweld zal altijd nodig blijven. Zo is het enige waar Saddam Hoessein naar luistert een bombardement". Enkelen van ons reageerden daar zeer verontrust op, maar de zegslieden bleven vriendelijk. Helemaal preventieloos is de NAVO toch ook weer niet. Onze vragen sloegen vooral op de situatie rondom Kosovo. De NAVO-mensen volgen dit en maken plannen voor het geval dat zij moeten ingrijpen. Tijdens het wekelijkse ambassadeursoverleg neemt de "politiek" de beslissingen.

De NAVO en de NVMP

Had dit bezoek zin? Ja en nee. Het is zinnig om een "tegenstander" op te zoeken en zijn denktrant en argumenten te leren kennen. Vooroordelen maken immers machteloos. Wie iets wil bereiken, moet spreken in een taal die wordt verstaan. En taalles kregen we. Dat ook wij een indruk je achterlieten is mogelijk. Volhouden en niet wanhopen blijft het devies!


Terug naar inhoud Nieuwsbrief