Clusterbommen-conferentie’

Verdrag tegen Cluster-

bommen komt dichterbij

 

Clusterbommen zijn bommetjes die met honderden in raketten of grotere bommen worden gestopt en zich bij de ontploffing over een groot terrein verspreiden. Een vrij groot percentage ontploft niet, met als gevolg dat ze op den duur veel burgerslachtoffers eisen, met name kinderen. Clusterbommen zijn recentelijk gebruikt in Irak, Kosovo, Afghanistan en Libanon.

 

Waarom zijn landmijnen per verdrag verboden en clusterbommen niet? Onderhandelingen hierover in de VN liepen op niets uit. De Noorse regering nam derhalve zelf het initiatief tot het beleggen van een 'Cluster-bommen-conferentie'. Over deze aangelegenheid schreef de NVMP afgelopen december een brief naar premier Balkenende.

Het antwoord van de premier volgde een paar dagen voorafgaande aan de Noorse conferentie op 22 februari.

Een bemoedigend schrijven. Waarin echter gesproken wordt over steun voor het initiatief en met geen woord over de Nederlandse clusterwapenvoorraad.

 

De NVMP, vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, is erg blij met het initiatief van Noorwegen  aangaande een verdrag ten aanzien van clusterbommen. 'Noorwegen organiseert in februari een internationale conferentie voor het uitbannen van clusterbommen. De Noren pakten de koe bij de horens, nadat een VN conferentie hierover gisteren geen overeenstemming kon bereiken. ‘De tijd is rijp voor een gezamenlijke inspanning om dit onmenselijke oorlogstuig te verbieden’, aldus de Noorse minister van buitenlandse zaken, Jonas Støre.'

 

Nederland is hierbij geen mede-initiatiefnemer. Sterker nog: Nederland heeft zelfs het concept verdrag tegen clusterbommen niet ondertekend. Deze afzijdige rol heeft ons verbaasd gezien de vooraanstaande rol die Nederland bij het landmijnen verdrag gespeeld heeft.

De Nederlandse regering heeft de afgelopen periode een dubbele houding ten aanzien van  clusterbommen getoond. Aan de ene kant heeft de regering zich meerdere malen uitgesproken tegen een verbod op clustermunitie. Anderzijds investeert Nederland in het opruimen van clusterbommen in conflictgebieden vanwege de risico’s ervan voor de burgerbevolking. Ons is onduidelijk waarom de regering tot nu toe niet is overtuigd door argumenten om het gebruik van clusterbommen af te zweren.

 

Wij roepen Nederland op het gebruik, de opslag, de productie en het transport van clustermunitie te stoppen. Daarnaast moet ons land zich sterk maken voor een algeheel verbod op het gebruik van clusterbommen. De eigen voorraad clustermunitie moet worden vernietigd en de hulp aan landen en individuen die het slachtoffer zijn van deze bommen moet worden vergroot. Degenen die clusterbommen gebruiken moeten de bommen opruimen, zorgen voor een goed werkend waarschuwingssysteem en hulp bieden aan de slachtoffers.

 

Ons inziens betreft het hier een belangrijk onderwerp, gericht op vredes-bevorderende activiteiten zonder troepen in te zetten. Wij vragen u dan ook hierover bij de kabinetsformatie afspraken te maken.

 

Met vriendelijke groet.

 

H.O. Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter NVMP

 

 

 

 

Het resultaat van de Oslo-conferentie

Zesenveertig van de negenenveertig landen die in Oslo een conferentie over clusterbommen bijwonen, ondertekenen vrijdag 23 februari een verklaring die de omstreden wapens in de ban doet. Dat heeft de Noorse onderminister van Buitenlandse Zaken, Raymond Johansen, gezegd. Polen, Roemenië en Japan keuren volgens hem de verklaring af. Uiterlijk in 2008 sluiten de zesenveertig landen een juridisch bindende overeenkomst die clusterbommen verbiedt.

 

Grootmachten en belangrijke wapenfabrikanten zoals de Verenigde Staten, Rusland en China boycotten de conferentie in Oslo. Ook Pakistan, India, Australië en Israël hebben geweigerd een afvaardiging naar de Noorse hoofdstad te sturen. Deelnemers aan de conferentie zeiden dat het niettemin zin heeft om clusterbommen in de ban te doen.

 

Volgens Steve Goose van Human Rights Watch zal het verbod ook zonder deelname van de grootmachten impact hebben. Het landmijnverbod dat werd gesloten in Oslo in 1997 zonder de VS, Rusland en China heeft er toch toe geleid dat die grootmachten geen landmijnen meer gebruiken die zijn bedoeld om mensen te treffen, zei hij. Het aantal burgers dat slachtoffer wordt van landmijnen is sinds 1997 gehalveerd.

 

Clusterbommen zijn bommetjes die bij de honderden in raketten of grotere bommen worden gestopt en zich bij de ontploffing over een groot terrein verspreiden. Een vrij groot percentage ontploft niet, met als gevolg dat ze op den duur veel burgerslachtoffers eisen, met name kinderen.

 

Clusterbommen zijn recentelijk gebruikt in Irak, Kosovo, Afghanistan en Libanon. De Verenigde Naties schatten dat Israël de afgelopen zomer vier miljoen clusterbommen boven Libanees grondgebied heeft afgeworpen en dat 40 procent niet onmiddellijk is geëxplodeerd.