Steun campagne neemt onverminderd toe

 

Tentoonstelling Burgemeesters voor Vrede

 

Ondanks het feit dat de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) in New York op een mislukking is uitgelopen neemt de steun voor de campagne ‘Burgemeesters voor Vrede’ onverminderd toe. Daarbij speelt de tentoonstelling van de Nederlandse steuncampagne een belangrijke rol. Kijk ook op onze website http://www. nvmp.org. Nadat burgemeester Wallage van Groningen de spits had afgebeten (7-25 april) werd de tentoonstelling op 28 april geopend door burgemeester Brouwer van Utrecht. Een verslag daarvan leest u hiernaast, maar eerst aandacht voor het verhaal van mevrouw An van Sabben uit Helmond en haar inzet voor de campagne, een voorbeeld voor ons allen.

 

 

Burgemeesters voor Vrede-aktie Helmond

Na diverse oproepen te hebben gelezen van de burgemeester van Hiroshima de heer Akiba aan de burgemeesters van de wereld om de door Amerikaanse burgemeesters opgestelde resolutie van 2004 te ondersteunen, besloot ik een poging te wagen om ook in Helmond de burgemeester hiervoor te interesseren. Op de VN-Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag in mei 2005 in New York zal de voornoemde resolutie worden ingediend, waarbij zal worden aangedrongen op vermindering en afschaffing van kernwapens wereldwijd.

 Ik benaderde enkele mensen en kreeg de steun van een vrouw van de ‘Vluchtelingenwerkgroep Helmond’, die tevens raadslid is. We besloten een brief aan de burgemeester te schrijven, vergezeld van handtekeningen van inwoners van onze gemeente. Voor het verzamelen van handtekeningen namen we contact op met leden van verschillende groeperingen: Platform Zinloos Geweld, Amnesty International, Wereldwinkel, Soroptimisten, Vrijwilligerscentrale, Vrouwenraad en personen die beroepsmatig geïnteresseerd konden zijn: pastoor, dominee, docente ROC en de voorzitter van de huisartsenvereniging. Allen gaven spontaan hun medewerking en zetten hun handtekening als lid van een van bovenstaande groepen of op persoonlijke titel. Een brief met informatie over de actie plus de handtekeningen stuurden we naar het stadhuis en kregen daarop een uitnodiging om bij de burgemeester te komen praten. In tegenwoordigheid van zijn beleidsmedewerker, die eerst een negatief advies had gegeven, duurde ons gesprek anderhalf uur. We konden er gelukkig op wijzen dat het kernwapengevaar de politiek overstijgt en dat de burgemeesters van de drie grootste steden: Amsterdam (PvdA), Den Haag (CDA) en Rotterdam (VVD) ook achter de actie staan. Bij ons vertrek beloofde de burgemeester ons informatiemateriaal, waaronder het laatste nummer van de NVMP-Nieuwsbrief (‘lente 2005’), nog eens aandachtig te zullen bestuderen en ook zijn wethouders op de hoogte te zullen stellen. Na twee weken kregen we een schriftelijke bevestiging dat de burgemeester op persoonlijke titel zijn steunbetuiging aan de actie had doorgegeven, met instemming van de wethouders. Een stem meer voor burgemeester Akiba.

 Ons plan is de plaatselijke bladen te vragen een bericht hierover op te nemen. In de Vredesweek zullen we proberen een tentoonstelling over Hiroshima te organiseren.

 

 An van Sabben, Helmond, mei 2005

 

De Tentoonstelling in Utrecht

Op donderdag 28 april werd de tweede tentoonstelling hierover in Nederland geopend, ditmaal in Utrecht. Burgemeester Brouwer, net onderscheiden als Officier Oranje Nassau, vertelde over de tijd dat zij met haar kleine kinderen meeliep in de grote vredesdemonstratie in Den Haag. Ook zij had, net als burgemeester Wallage van Groningen, het idee dat met het eindigen van de Koude Oorlog de kernwapens wel geleidelijk zouden zijn afgebouwd. Herman Spanjaard, voorzitter van de NVMP (gezondheidszorg en vredesvraagstukken) gaf een korte toelichting op de tentoonstelling: verleden en heden en benadrukte het gevaar dat bestaat wanneer zo weinigen besef hebben van het huidige dreigende gevaar, dat groter is dan ten tijde van de Koude Oorlog. Dank werd uitgesproken dat de gemeente Utrecht het stadhuis ter beschikking stelde. Burgemeester Brouwer gaf aan dat de locatie, dichtbij de Raadszaal, voor veel toeloop zal zorgen, zodat ook in de wandelgangen de discussies kunnen losbarsten. De door de gemeente verzorgde receptie zorgde voor nieuwe netwerkcontacten, waarbij samenwerking het uiteindelijke doel: een stabiele en veilige wereld, dichterbij zal kunnen brengen. Gelukkig zijn dit geen incidentele zaken. De tentoonstelling komt van 4-15 juli in Den Haag en gedurende augustus in Amersfoort en Tilburg. Daarna volgen in september Haarlem, Helmond en Alkmaar. Natuurlijk is het ook mogelijk om de tentoonstelling naar uw gemeente te laten komen.

Voor nadere gegevens en afspraken kunt u het NVMP-bureau benaderen.