Ruimere aandacht voor voorstellen uit het beleidsplan 2005

Algemene Ledenvergadering 2005 en Symposium Global Health Education

 Zaterdag 16 april hield de NVMP haar Algemene Leden-vergadering in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. De ALV was vroeg in het jaar gepland om aan de voorstellen uit het beleidsplan 2005 ruimere aandacht te kunnen schenken. Tijdens het middaggedeelte werd binnen workshops gediscussieerd over de mogelijkheden van Global Health Education.

 Burgemeesters voor Vrede

In zijn  openingswoord schonk voorzitter Herman Spanjaard aandacht aan verschillende projecten en gebeurtenissen. Kernwapens blijven in de huidige samenleving een onderschatte dreiging. Vandaar dat de campagne Burgemeesters voor Vrede van zoveel belang is. Bijna 1000 burgemeesters wereldwijd hebben zich inmiddels geschaard achter de oproep van burgemeester Akiba van Hiroshima voor een kernwapenvrije wereld. Ook de NVMP doet mee aan de Nederlandse activiteiten die door Karel Koster gecoŲrdineerd worden. In Nederland hebben een twintigtal burgemeesters zich inmiddels aangesloten. Er is een Hiroshima-tentoonstelling ontworpen die de campagne moet ondersteunen. Deze is van 7 april tot 25 april in Groningen te zien, daarna nog in Utrecht, Den Haag en andere steden volgen. 

Enkele aanwezigen wezen op het belang van actieve communicatie en terugkoppeling van resultaten naar de regio. De afdelingen Noord en Rijnmond waren niet altijd op de hoogte van actieplannen en reacties van burgemeesters.Herman spoort iedereen aan om ook de laatste weken vůůr de conferentie over het Non-Proliferatie Verdrag in mei, waarop de burgemeester zullen pleiten voor planmatig streven naar een kernwapenvrije wereld, nog alle energie te steken in deze campagne. 

In memoriam Barthold Hengeveld

Na de behandeling van het jaarverslag krijgt Konnie Hebeda het woord voor een in memoriam naar aanleiding van het overlijden van Barthold Hengeveld op 90 jarige leeftijd, najaar 2004. Barthold was 12 jaar lang actief, van 1981 tot 1992 als Ďstrenge maar rechtvaardige vaderí van de redactie. Hij verzorgde de vormgeving en het beeldmateriaal van de nieuwsbrief samen met zijn vrouw Joy. Ook corrigeerde hij teksten op een integere maar gedegen wijze. De auteur kreeg wel altijd het gevoel dat de brief enorm was verbeterd maar hij wel in zijn waarde was gelaten. In 1993 werden hij en Joy benoemd tot ereleden van de NVMP. Akke Botzen: heeft gebeld naar het huis van de Hengevelds. Barthold is slechts kort ziek geweest, Joy is onder hoede van thuiszorg. 

Tijdens het bestuurlijke gedeelte aanvaarden voorzitter Herman Spanjaard en vice-voorzitter Fernando Lopes da Silva een nieuwe termijn. Herman geeft aan dat zijn drukke werkzaamheden binnen de IPPNW zijn functioneren op nationaal niveau niet belemmeren maar dat indien zich een actieve nieuwe voorzitter aandient hij geen moeite heeft deze functie over te dragen. Fernando stopt wel als lid van het dagelijkse bestuur en het vice-voorzitterschap wegens activiteiten in zijn geboorteland Portugal. Hij blijft lid van het Algemeen Bestuur. 

Beleidsdiscussie

Wijnand Rutgers geeft een toelichting namens het bestuur. Dat heeft geconstateerd dat er teveel losse eilandjes in de NVMP bestaan. Bestuur, redactie, werkgroepen, afdelingen, alles staat te los en gaat zijn eigen gang. Daarnaast zijn er onderwerpen die teveel en onderwerpen die te weinig aandacht krijgen. We willen meer projectmatig gaan werken en onze doelen met kleine stapjes bereiken. We hebben een trouwe achterban, maar waarom zijn er zo weinig leden actief? Als bestuur willen we graag contact leggen met afdelingen als Noord en Rijnmond. Als bestuur hebben we drie kernthema's gekozen: massavernietigingswapens, oorlogspreventie en small arms.

 Zoals het nu gaat is er te veel sprake van bestuurlijke acties. Het bestuur zou vooral coŲrdinator moeten zijn, werkgroepen zouden concrete projecten moeten aanpakken en afdelingen ons voeden met ideeŽn. Vanuit de afdelingen wordt wel bereidwilligheid getoond aan in onderling overleg tijd steken in projectvoorstellen vanuit het bestuur. Dat is een goede intentie die om praktische uitvoering vraagt.

 Discussie over Global Health Education 16-04-í05

Na de ALV van de NVMP vond op basis van vier stellingen een discussie over GHE plaats. Henk Groenewegen en Herman Spanjaard verzorgden een inleiding over het onderwerp waarna de deelnemers in twee workshops discussieerden over onderstaande stellingen. Jannes Mulder en Hans Wendte gaven het volgende verslag.

1. GHE hoort niet in het kerncurriculum geneeskunde thuis.

De circa 30 aanwezigen waren het erovereens dat GHE wel degelijk past binnen het kerncurriculum. Het is belangrijk gezondheid en ziekte te plaatsen in een bredere maatschappelijke context, zoals vraagstukken van armoede, oorlog, geweld, internationalisering. Uiteraard moet het geen veredelde cursus Tropische Geneeskunde zijn.

 2. Welke disciplines zijn bij GHE betrokken?

GHE zou als een rode draad curriculumbreed moeten zijn. Omdat veel onderwijs aan de hand van casussen wordt gegeven, zou GHE daarvan onderdeel moeten zijn. Deze constatering gaf aanleiding te spreken van twee strategieŽn waarmee GHE het curriculum zou kunnen binnendringen. 1) Het speerpuntmodel gaat uit van vier aparte uren met 100% GHE. Dat is helder, overzichtelijk maar kwetsbaar. 2) Het infiltratiemodel (alternatief: diffusiemodel) maakt gebruik van die docenten met affiniteit voor GHE, infiltreert in alle daarvoor in aanmerking komende casussen en geeft iets meer hoop op verankering en continuÔteit. Mooiste is een twee sporen strategie. Denkbare disciplines zijn huisartsgeneeskunde, ethiek, sociale geneeskunde, psychiatrie etc. Samen met de lokale IFMSA-studenten zouden potentieel geÔnteresseerde docenten per universiteitsstad in kaart moeten worden gebracht. Er zouden voorbeeld casussen per discipline bedacht kunnen worden. Duidelijk is dat per stad een strategie moet worden ontwikkeld al naar gelang de situatie ter plekke.

 3. Welke rollen hebben artsen bij vredesprocessen?

Dit is een belangrijke vraag die potentiŽle docenten en vooral bestuurders zullen stellen. Bouwstenen bij de beantwoording zijn: arts moet op de hoogte zijn van relatie geweld, oorlog etc. en aandoeningen en ziekten later (bijv. PTSS). Soms moeten artsen zaken van geweld e.d. rapporteren om herhaling te voorkomen. Positie van de arts (prestige, neutraal, specifieke expertise) leent zich vaak goed voor bemiddeling en signalering. Kennis van geweld voorkomt te snelle doorverwijzing naar tweede echelon. Vele aandoeningen en ziekten vinden hun oorzaak in maatschappelijke omstandigheden.

4 Hoe concreet samen te werken IFMSA en IPPNW/NVMP?

Studenten willen weten wat NVMP nog meer doet en gebruik maken van de daar aanwezige expertise. NVMP is geÔnteresseerd in wat er leeft bij studenten geneeskunde en kan nieuwe ideeŽn goed gebruiken. Samenwerking kan in specifieke projecten concreet worden gemaakt. Wellicht kan meer van de netwerken en ingangen van elkaar gebruik worden gemaakt. Overwogen moet worden een student weer een AB-NVMP plaats aan te bieden.

 Zowel de ochtenddiscussie over het te voeren beleid en kernthema's  als het middaggedeelte over de realisering van Global Health-onderwijs gaven leden en bestuur voldoende aanknopingspunten om energiek aan het werk te gaan. In de loop van het jaar zult u concrete resultaten vernemen.