De Nederlandse steuncampagne begint succes te krijgen

 

Steun Burgemeesters voor Vrede neemt toe!

 

De Nederlandse steuncampagne voor de ‘Burgemeesters voor Vrede’ begint intussen succes te krijgen. De afgelopen maanden zijn een twintigtal burgemeesters benaderd om de campagne van burgemeester Akiba van Hiroshima te ondersteunen. Een belangrijk succes was de steun van burgemeester Cohen van Amsterdam. Het College van Burgemeester en Wethouders besloot op 14 december jl. om zowel de verklaring van de burgemeesters te ondertekenen als de campagne te ondersteunen. Burgemeester Akiba zelf bracht van 18 tot 20 januari een bezoek aan België.

 

Intussen verklaarden ook de burgemeesters van Deventer, Groningen, Nijmegen en Tilburg zich solidair. Zoals bekend zijn deze steunverklaringen van belang voor de toetsingsconferentie van het NonProliferatie Verdrag, die in mei in New York plaatsvindt. De bedoeling is dat daar zoveel mogelijk burgemeesters van over de hele wereld aanwezig zullen zijn om te pleiten voor een succesvolle conferentie, dat wil zeggen harde afspraken om tot nucleaire ontwapening te komen.

 

Hoewel een aantal burgemeesters al heeft geschreven dat ze niet kunnen komen lijkt het ons van belang dat hun gemeenten toch een vertegenwoordiger sturen om hun betrokkenheid bij burgemeester Akiba’s campagne te demonstreren. Het is verheugend te kunnen melden dat de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, de heer van Haersma Buma, wel bereid is naar New York te gaan om bij de conferentie Akiba's campagne kracht bij te zetten. Daarnaast is het zaak om de steun van nog veel meer burgemeesters te krijgen. De komende maanden zullen alle burgemeesters die nog niet benaderd zijn, een brief ontvangen. Bovendien zal ook een tentoonstelling ter beschikking zijn van plaatselijke vredesactivisten. Die kan dan tussen nu en mei in het stadhuis, bibliotheek of ander openbaar gebouw opgesteld worden om het publiek voor te lichten over de kernbewapening en de campagne van burgemeester Akiba.

 

Bezoek van burgemeester Akiba aan België

Van 18 tot 20 januari 2005 bracht burgemeester Akiba van Hiroshima een bezoek aan Brussel. Op 18 januari sprak hij daar met ambtenaren van het Ministerie van buitenlandse zaken en nam deel aan een seminar over kernontwapening in het stadhuis, waar hij werd ontvangen door burgemeester Freddy Thielemans. De volgende dag sprak hij de Commissie voor buitenlandse zaken in het Europees parlement toe, een belangrijk moment in de voorbereiding van de EU op de Toetsingsconferentie van het NonProliferatie Verdrag. Voorafgaand aan deze toespraak was er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van NGO’s uit diverse Europese landen. Daar bleek dat het helaas moeilijk wordt voor de heer Akiba op korte termijn nogmaals naar Europa te komen om de noodcampagne voor de afschaffing van kernwapens verder te promoten. Na bijdragen van de heer Akiba in korte bijeenkomsten van de commissies voor Defensie en voor Buitenlandse Zaken in het Belgische parlement, keerde hij terug voor een receptie in het Europees Parlement. Bij de bijeenkomst waren een aantal Nederlandse anti-kernwapenactivisten aanwezig. Zij boden de heer Akiba een fotoboek aan van de Hiroshima-herdenking in Amsterdam in augustus 2004, waar hij zeer in geïnteresseerd was. De bij dezelfde gelegenheid opgehaalde handtekeningen werden aangeboden aan de Nederlandse Europarlementariër Jan Marinus Wiersma.

 

De volgende dag vertrok de heer Akiba naar Ieperen, waar hij een ontmoeting had met vertegenwoordigers van het lokale bestuur. Daarna nam hij het vliegtuig naar Berlijn. Tijdens zijn bezoek sprak burgemeester Akiba met diverse Belgische burgemeesters, die besloten een gezamenlijke brief naar hun collega’s te sturen en met een groep naar de Toetsingsconferentie van het NonProliferatieVerdrag te reizen. Onder hen was ook de voormalige Belgische premier Jean-Luc Dehaene, tegenwoordig burgemeester van Vilvoorde en lid van het Europees Parlement. Deze toonde belangstelling om zich aan te sluiten bij de delegatie van burgemeesters die daadwerkelijk naar New York gaan om de campagne kracht bij te zetten. Later die dag toonde ook

burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens, interesse voor deze delegatie naar New York.

 

 

Burgemeester Cohen ondertekent overeenkomst voor een kernwapenvrije wereld

 

15 december 2004 - Marleen Nieuwenhuis -persbericht gemeente Amsterdam

 

Burgemeester Cohen heeft namens het college van B&W een verklaring van de internationale organisatie ‘Mayors for Peace’ ondertekend. In de zogenaamde ‘Mayors Statement’ verklaren burgemeesters, die lid zijn van de internationale organisatie, achter de campagne voor een kernwapenvrije wereld te staan.

Bovendien roepen ze hun regeringsleiders op om tijdens de VN-conferentie over het NonProliferatieVerdrag volgend jaar in New York aan te sturen op onderhandelingen die een kernwapenvrije wereld moeten bevorderen. Ook staat in het statement dat kernwapens een bedreiging vormen voor de wereld en niet in een geciviliseerde samenleving passen.

De aanleiding voor het opzetten van ‘Mayors for Peace’ was de vernietiging van de steden Hiroshima en Nagasaki door atoombommen in 1945, waardoor honderdduizenden mensen werden gedood. De burgemeesters van deze steden hebben zich sinds die gebeurtenis ingezet om herhaling te voorkomen. Behalve het bewust maken van de wereld over de gevaren en gevolgen van nucleaire wapens is in 1982 door de toenmalige burge-meester van Hiroshima ‘Mayors for Peace’ opgezet. Steden over de hele wereld ondersteunen deze organisatie.

In de aanloop naar de VN-conferentie in New York is onder leiding van burgemeester Akiba van Hiroshima een wereldwijde noodcampagne gestart, waarvan de ondertekening van het Mayors Statement een van de onderdelen is. De noodcampagne is gericht op het wereldwijd afschaffen van kernwapens.

Amsterdam is sinds het begin van de jaren negentig lid van ‘Burgemeesters voor de Vrede’. De voorzitter van de organisatie, burgemeester Akiba, heeft zijn collega-burgemeesters opgeroepen om de noodcampagne op verschillende manieren kracht bij te zetten. Hij heeft alle leden van ‘Mayors for Peace’ opgeroepen om bij de VN-conferentie aanwezig te zijn. Het bestuur van de gemeente Amsterdam kan hierbij niet aanwezig zijn, maar de gemeente Amsterdam steunt de campagne van harte en doet haar best om die onder de aandacht te brengen. Behalve de gemeente Amsterdam zijn de burgemeesters van de gemeenten Rotterdam, Arnhem,

Tilburg, Den Haag, Utrecht, Middelburg en Waalwijk ook lid van de organisatie.

 

 

TOETSINGSCONFERENTIE NON-PROLIFERATIE VERDRAG

 

Als in mei 2005 de toetsingsconferentie van Non-proliferatie Verdrag plaatsvindt worden daar de afspraken over het verdrag bekeken. De belangrijkste daarvan is de afspraak dat geen enkele ondertekenaar kern-

wapens mag ontwikkelen (geen proliferatie), in ruil voor de toezegging van de kernwapenstaten dat ze nucleair zullen ontwapenen. In 2000 werden een aantal afspraken gemaakt over de te nemen stappen naar nucleaire ontwapening. Alle ondertekenaars van het verdrag stemden in met deze slotverklaring, behalve Frankrijk,

dat zich onthield.

 

In de praktijk houden de kernwapenstaten vast aan kernwapens (ondanks substantiële reducties in aantallen). De VS heeft in de meest recente begroting $17.8 aan het Congres gevraagd voor de ontwikkeling van twee nieuwe types kernwapens. Voor de voorzienbare toekomst zullen kernwapens de hoeksteen blijven van de Amerikaanse militaire strategie.  Dat geldt evenzo voor Frankrijk, dat haar kernwapens ook aan het moderniseren is en Rusland, dat nieuwe systemen in gaat zetten. De NAVO houdt vast aan haar nucleaire beleid, in het kader waarvan vliegtuigen en piloten worden gereedgehouden om kernwapens in te zetten.

Israël, India en Pakistan zijn zogenaamde niet-erkende kernwapenstaten, ze hebben het NPV niet ondertekend.

Tegelijkertijd heeft Noord-Korea op 10 februari 2005 verklaard in het bezit te zijn van kernwapens en wordt Iran ervan beschuldigd voorbereidingen te treffen om kernwapens te bouwen.