Kernwapens de wereld uit: om te beginnen uit België en uit de NAVO

 

Bomspotting

 

Kernwapens zijn geen relict uit het verleden. Kernwapens zijn helaas terug van (nooit echt) weggeweest. Een nieuwe wedloop van massavernietigingswapens is volop aan de gang. Pakistan, India en Noord-Korea hebben kernwapens verworven. Iran is druk bezig en Israël, dat zelf al meer dan twintig jaar lang een kernwapenarsenaal heeft opgebouwd, dreigt met militaire acties daartegen.

 

Ondertussen maken de ‘officiële’ kernwapenstaten, de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk geen aanstalten om van nucleaire ontwapening werk te maken. Het Non-proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, staat op springen! (*) De nood om nucleaire ontwapening terug bovenaan de politieke agenda te zetten is groot maar nog niet overal doorgedrongen.

 

Kernwapens zijn ook illegale wapens

Uit de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996 valt af te leiden dat geen enkele van de huidige kernwapens gebruikt kan worden zonder dat het oorlogsrecht zwaar geschonden wordt. Dit maakt dat kernwapens illegale massavernietigingswapens zijn. En ze zijn hier even illegaal als elders!

 

Aan deze situatie kan maar duurzaam iets veranderen als het internationaal recht weer in zijn belang erkend en nageleefd wordt. Het oorlogsrecht en het internationaal strafrecht is niet enkel van toepassing op met machetes zwaaiende Rwandezen of op onbruikbaar geworden dictators. Het dient ook nageleefd te worden door de goedgeklede politici en generaals die zich eerder ophouden in de wandelgangen van de internationale politiek. Dit internationaal recht is niet enkel een zaak voor exotische internationale rechtbanken, maar zou dat ook moeten zijn voor onze eigen procureurs en rechtbanken.

 

Kernwapens zijn illegale wapens. De plaatsing ervan, het ontwerpen van aanvalsplannen en het oefenen op het gebruik van kernwapens komt neer op het voorbereiden van oorlogsmisdaden. De rechterlijke macht hier ten lande negeert dit en negeert daarmee ook het oorlogsrecht. Ze gaat ervan uit dat de defensiepolitiek een zaak is van de regering en niet voor rechters. Daarmee weigert ze het oorlogsrecht en het internationaal strafrecht te handhaven. Toch is dit niet zomaar een luxegoed. Het is de erfenis van de excessen in WO II. Enkel door het consequent te handhaven kunnen die excessen voorkomen worden. Consequent, dat wil zeggen ook tegenover de eigen regeringen en militairen.

‘Iedereen die weet heeft van illegale activiteiten en de mogelijkheid heeft hiertegen op te komen, is volgens de internationale rechtsregels een potentieel misdadiger, tenzij die persoon maatregelen neemt om de misdaad te voorkomen.’ (Uit het vonnis van het Tokyo-tribunaal, waar net als op het Nürnberg-tribunaal, oorlogsmisdadigers uit WO II vervolgd werden).

 

Met de Bomspotting-campagne proberen we daar iets aan te doen. Met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid trachten we deze voorbereiding van oorlogsmisdaden te stoppen. Het is niet omdat de gerechtelijke macht het humanitair recht wenst te negeren, dat wij dit ook moeten doen. Integendeel, actie is nodig om de verschillende actoren op hun verantwoordelijkheid te wijzen. We hebben als burger alle wettelijke instrumenten gebruikt die mogelijk waren om onze opeenvolgende regeringen te vragen zich in regel te stellen met het internationaal recht. We hebben een klacht ingediend en gevraagd aan ons Belgische gerecht om een onderzoek in te stellen naar de illegale kernwapens op Belgische bodem. Ondanks talrijke parlementaire initiatieven weigert onze regering zelfs nog maar een debat aan te gaan. Duizenden klachten worden door het gerecht systematisch geseponeerd. We kunnen niet anders dan zelf onze verantwoordelijkheid opnemen.

 

De Bomspotting-acties verlopen in alle openheid en eerlijkheid. De deelnemers komen openlijk voor hun identiteit en eerlijk voor hun bedoelingen uit. Wij hebben niets te verbergen en niets om beschaamd over te zijn. We staan juridisch recht in onze schoenen. De Bomspotting-acties verlopen actief geweldloos. Dit betekent dat de deelnemers vastberaden, maar zonder fysiek geweld tegenover personen te gebruiken, de militaire basis betreden. Ook wanneer ze geprovoceerd worden of wanneer er geweld tegenover hen wordt uitgeoefend, beantwoorden de deelnemers dit niet met tegengeweld. De deelnemers tonen in alle omstandigheden respect voor de menselijke waardigheid van mogelijke tegenstanders (Belgische en Amerikaanse soldaten, rijkswacht, enz.). Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden, is zich bewust van de mogelijke gevolgen en is bereid deze desgevallend te dragen. Geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid impliceren dat burgers bewust en in alle openheid een bepaalde wet overtreden, met als doel een grotere onrechtmatigheid aan de kaak te stellen. Hierbij trachten ze zich niet aan eventuele gerechtelijke vervolging te onttrekken. Het doel is niet om de rechtstaat te omzeilen of te ontwrichten, maar om ze rechtvaardiger te maken. Indien een deelnemer gedagvaard wordt, zal hij zijn volledige medewerking aan de gerechtelijke procedure verlenen. Een eventuele rechtszaak maakt deel uit van het campagnemodel en is een manier om kernwapens voor de rechter te brengen.

 

Politiek leggen we de focus op de NAVO. In Europa liggen in het kader van de NAVO nog 150 Amerikaanse kernwapens, waarvan een tiental in België. Een denuclearisering van de NAVO, waardoor het aantal landen dat stelt kernwapens nodig te hebben gereduceerd wordt tot de eigenlijke (officiële en niet-officiële) kernwapenstaten, lijkt ons een eerste haalbare stap naar hernieuwde nucleaire ontwapening te zijn. Zulke stappen zijn nodig om het Non-Proliferatieverdrag in stand te houden en de erin voorziene totale nucleaire ontwapening te verwezenlijken. Samen met de feitelijke terugtrekking van deze kernwapens willen we een duidelijke wijziging in de NAVO-politiek: een denuclearisering. Enkel dit garandeert dat ze niet meer kunnen terugkomen.

De kans is reëel dat de kernwapens uit Kleine Brogel worden teruggetrokken. Als beweging tegen kernwapens moeten we dan feest vieren.

Onze doelstelling, de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa en de denuclearisering van de NAVO, is echter nog niet bereikt.

 

2004

De campagne Bomspotting gaat haar zevende jaar in. Op die zeven jaar hebben we kernwapens in België tot een politiek probleem gemaakt en hebben duizenden mensen aan één van de acties deel genomen. Blikvangers waren de bomspottingacties in Kleine Brogel en op de SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. De acties van burgerlijke ongehoorzaamheid op deze twee plaatsen maken duidelijk waar het in deze campagne om draait: een verwijdering van de kernwapens uit België én een denuclearisering van de NAVO-strategie.

 

(*) Zie het artikel van Karel Koster in de vorige nieuwsbrief.

 

De agenda voor het komende jaar

 

Vanaf oktober 2004

Bomspotting Small

Vanaf het najaar 2004 plannen we een reeks kleinere, gespreide en onaangekondigde Bomspottingacties gericht op nucleaire ontwapening. Door op verschillende tijdstippen, op verschillende plaatsen en onaangekondigd actie te voeren, dwingen we de overheid om het kernwapendebat aan te gaan. De acties blijven strikt geweldloos. Mensen vormen kleine groepen en bereiden zich voor ondersteund door Bomspotting vzw. De deelnemers volgen een training geweldloze actie en kiezen zelf het juridische risico dat ze willen lopen. De plaats en de datum van de actie, de perswerking enz. wordt in overleg met Bomspotting vzw afgesproken.

 

27 november 2004:

Iedereen bomspotter

Op 27 november stappen honderden mensen naar hun plaatselijke politiekantoor om zich aan te geven als medeplichtige aan de bomspottingacties.

Iedereen kan deelnemen en een brede publieke ondersteuning wordt zichtbaar. Als voorbereiding op de dag ‘Iedereen bomspotter’ kunnen mensen zich in de praktijk reeds medeplichtig maken aan het voorkomen van

oorlogsmisdaden door het ondertekenen van de ‘medeplichtigheidverklaring’. Door het ondertekenen van dit document én het storten van minimum één euro op het rekeningnummer van Bomspotting vzw maken mensen en organisaties zich juridisch medeplichtig aan de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Met het geld kan Bomspotting vzw de acties financieren.

 

16 april 2005:

Bomspotting XL

Vlak voor de NPT Review Conference (mei 2005) plannen we een grootschalige, internationale Bomspotting op de verschillende plaatsen in België die iets met de kernwapens te maken hebben: het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, SHAPE in Bergen en de militaire basis in Kleine Brogel. Op drie plaatsen wordt tegelijk massaal, internationaal en geweldloos actie gevoerd. Bomspotting XL maakt kernwapens een niet te negeren politiek thema.

 

Deze acties worden georganiseerd door Bomspotting vzw en het Forum voor Vredesactie.

Meer info is te vinden op www.bomspotting.be of is te verkrijgen op het contactadres: Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, tel:03/281 68 39 bomspotting@vredesactie.be

 

 

Actie oproep

 

Ook artsen kunnen aan deze campagne hun steentje bijdragen. Eén van de Bomspotting Small-acties hadden we graag met artsen gedaan. Artsen hebben hun eigen beroepsmatige bekommernis om het leven. Artsenverenigingen zoals Artsen voor Vrede, NVMP en IPPNW hebben vanuit deze invalshoek een actieve bijdrage geleverd in de strijd tegen kernwapens. In het verleden hebben artsen duidelijk gemaakt wat de

medische gevolgen van het gebruik van kernwapens zijn en hoe onvergelijkbaar deze zijn met de ‘gewone’ oorlogsgruwelen. De kennis hierover bij het grote publiek verdween toen het einde van de Koude oorlog

kernwapens deed lijken op een probleem uit het verleden.

 

Om de toon van de campagne te zetten willen we deze invalshoek terug aan bod laten komen. In het verleden hebben we samengewerkt met schrijvers en acteurs, nu zouden we dit graag met artsen doen.

 

We zoeken artsen die deel willen nemen aan een Bomspotting Small-actie. Hierbij wordt met een groep van ongeveer 20 mensen op geweldloze manier actie gevoerd op één van de met kernwapens verbonden sites of crime: de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, de NAVO in Brussel en SHAPE in Mons.

 

Wie interesse heeft kan contact opnemen met het Bomspotting-secretariaat:

Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, tel:03/281 68 39 

bomspotting@vredesactie.be