Kom naar Beijing! Schrijf brieven naar de VS!

 

Internationaal IPPNW-nieuws

 

Herman Spanjaard

Beijing, een bijzondere stad. Het lijkt alsof de geleidelijke overgang naar een markteconomie in China beter verloopt dan in Moskou. Natuurlijk valt er veel te zeggen over het mensenrechtenbeleid van beide landen, maar de structuur waarin geleidelijk de economie wordt opgebouwd en een belastingsysteem zorgen voor een toename van de algemene welvaart (gedefinieerd door betere leefomstandigheden, waaronder gezondheid en educatie). Dit proces lijkt in China beter tot stand te komen. Politie en criminelen zijn veel minder zichtbaar aanwezig dan in Moskou. Verwevenheid met politiek lijkt en blijkt minder sterk te zijn. Beide landen verkeren in een ontwikkelingsfase waarin veel onzekerheden schuilen, waardoor enerzijds het zelfvertrouwen versterkt wordt, maar anderzijds de angst nog steeds gecompenseerd wordt door het behoud van massavernietigingswapens. Een wereld-politiek waarin Amerika zich profileert als agressor draagt niet bij tot een heldere ontwapeningspolitiek.

 

In Beijing kwamen Michael Christ (director Central Office IPPNW), prof. Ian Maddocks (Chair of the Board) en uw voorzitter (Treasurer, Vice-President) twee dagen bijeen met de organisatoren van het wereldcongres teneinde er voor zorg te dragen dat logistiek en inhoud van het congres goed zullen verlopen. De keuze voor een andere congreslocatie resulteerde in een fors lager budget, hetgeen hopelijk tot gevolg zal hebben dat velen zullen kunnen participeren. Het belooft een interessant congres te worden en ik hoop dat er vanuit Nederland en België echt meer dan alleen 1 of 2 bestuursleden aanwezig zullen zijn. China is een belangrijk land, waarbij interesse vanuit het buitenland (met media aandacht) zal kunnen bijdragen aan een interne discussie. Hoe beter het congres wordt bezocht, hoe meer aandacht! Hier ligt voor u een mogelijkheid om naast donateurschap een actieve bijdrage te leveren én een prachtig land te bezoeken én er wat dagen vakantie aan vast te knopen.

 

In Moskou, een week later, vond een bijeenkomst plaats die vanuit NAVO zijde was verzocht en die door IPPNW (SLMK-Zweden) werd georganiseerd, met Liz Waterston uit Engeland als medeorganisator. Samen met prof. Sergey Koleshnikov (in december herkozen als Duma-lid) werd een ingewikkelde conferentie voorgezeten. Ingewikkeld omdat pas de dag zelf duidelijk werd welke mensen rond de tafel zouden zitten (politiek spel van welk niveau van beide zijden) en wat de open en verborgen agenda’s waren. Simultane vertaling zorgde dan tevens voor continue begripsonduidelijkheid. Desondanks werd voortgang bereikt in het vertrouwen tussen Russische vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken, ministerie van defensie en vertegenwoordigers uit onder andere de Ukraine enerzijds en NAVO vertegenwoordigers anderzijds. De aanwezige IPPNW-leden zorgden voor onverbloemde uitspraken.

 

Na deze bijeenkomst vonden nog

dialogue meetings met decision-makers plaats, onder andere in de Duma en op het Ministerie van Atoomzaken (Minatom). Aan het einde van de week startte een conferentie van de G8: global partnership against the spread of weapons of mass destruction. Twee jaar geleden werd door de G8 20 miljard toegezegd over 10 jaar verspreid, teneinde reserve chemische en nucleaire wapens te vernietigen. De conferentie berichtte over de voortgang en die is wezenlijk. Italië helpt Rusland met de ontmanteling van nucleaire onderzeeërs en heeft hiervoor 1 miljard Euro ter beschikking gesteld. De Nunn-Lugar-gelden, die door de Bush regering waren bevroren, worden weer aangesproken en zorgen voor het afbouwen van de chemische wapensdestructie fabriek in Csuchnia. En zo zijn er meer voorbeelden. Critici van dit platform geven aan dat de VS dit platform manipuleren om de counterproliferation-strategie van Washington door te voeren. Desondanks zijn er toch positieve lichtpunten op ontwapeningsgebied en realiseren regeringen zich dat reserves een zeer groot potentieel gevaar vormen voor terroristische acties.

 

In Berlijn vond een kleine Europese vergadering plaats waar diverse onderwerpen op de agenda stonden, onder andere de inhoud van de Nuclear Weapons Campaign en wat door wie gedaan wordt. Een discussie ontstond naar aanleiding van een presentatie van Alex Rosen, een zeer actieve student uit Duitsland. Hij had een overzicht gemaakt van affiliates en waar actief met studenten werd samengewerkt. Het AB hoopt dat ook in Nederland na de actieve inzet van Elske Hoornenborg, Marieke Blokzijl en Saskia v.d. Weijden gedurende vele jaren, goede opvolg(st)ers gevonden worden om wat zij hebben opgebouwd niet verloren te laten gaan. Over taken en opvolging van de Europese Vice President werd gesproken en een uitvoeriger rapport zal ten tijde van het verschijnen van de Nieuwsbrief bekend zijn. Een verslag van het aansluitende congres, dat door 800 IPPNW-ers werd bezocht en waar Bernard Lown en Ron McCoy spraken, vind u op de Duitse website:  www.ippnw.de. Een aanrader! 

 

Beste leden, als eeuwige optimist ligt doemdenken niet op mijn weg, doch de realiteit is dat de presidentsverkiezingen in de VS dit najaar de belangrijkste zijn sedert de Tweede Wereldoorlog en dit is geen pathetiek! Wanneer de Bush regering haar plannen op het gebied van ontwikkeling en gebruik van nieuwe, tactische nucleaire wapens kan doorvoeren, zal een

ongekende wapenwedloop met desastreuze effecten volgen. Wanneer u actief wilt deelnemen aan het voorkomen van een verlenging van de ambtstermijn van deze president kunt u helpen door brieven te schrijven naar kranten van zustersteden in de VS. Via de websites van IPPNW of via ons kantoor kunt u hierover meer informatie krijgen (en voorbeeldbrieven).

Kort dus: kom naar Beijing en schrijf alstublieft brieven!