Veel vragen

 

Pokkenvaccinatie

 

 

Door: Akke Botzen

 

Naar aanleiding van een artikel van Lynne Born in Z Magazine (VS), juli/augustus 2003, blz. 41.

Met dank aan Jan Gevers Leuven. Zie ook het uitgebreide artikel door Trees Harms in ons lentenummer 2003.

 

December 2002 kondigde Bush zijn vaccinatieplan tegen pokken aan in de gespannen periode voorafgaand aan de oorlog tegen Irak. Op korte termijn werden 500.000 militairen verplicht ingeënt. Het was de bedoeling, hierna 500.000 burgers, de zogenaamde first responders (vrijwillig) te vaccineren, te weten gezondheidswerkers en uit te zenden journalisten die beroepshalve, bij verspreiding van pokstof door terroristen, met dit virus in contact zouden kunnen komen. En in 2004 zou er voor iedere Amerikaan een dosis vaccin klaarliggen.

 

Schokeffect

In een poging de risico’s van vaccinatie in te schatten baseerden de autoriteiten zich op gegevens uit de tijd dat pokkenvaccinatie algemeen was. Dat betekende in de jaren 60 per miljoen gevaccineerden één of twee doden en 250 ernstige bijwerkingen. Meer schade echter werd gevonden bij de gevaccineerden van 2003. In juni 2003 waren 35.000 burgers gevaccineerd, onder wie 3 met dodelijke afloop (80 x het oude getal) en men vond één ernstige bijwerking per 583 gevaccineerden (7 x de oude aanname van het CDC).

Dit bracht een schokeffect teweeg, burgers weigerden vaccinatie en Bush’s programma kwam tot een (tijdelijke?) stop.

 

Bijwerkingen en contraindicaties

Bij jonge gezonde vrijwilligers werd ondraaglijke pijn en heftige zwelling gerapporteerd in oksel en bovenarm.

Genoemd worden tevens vaccinia, hartafwijkingen, encephalitis, huidzweren, hoge koorts, vaak leidende tot opnames en soms tot blijvende invaliditeit. Therapeutisch is er weinig te doen. ‘Als deze percentages zich voortzetten zullen de ziekenhuizen zich geen raad weten’. Contra-indicaties zijn er veel, vooral als immuunsuppressie in het spel is. Omdat er vandaag de dag meer chemokuren, be-straling, cortisonegebruik tegen afstoting en tegen reuma en er HIV patienten zijn, kan bij onzorgvuldig handelen het doden/zieken aantal door vaccinatie hoger uitvallen dan in de jaren 60.

 

Rapportage

Rapportage van de gevolgen is federaal niet verplicht. Born vermoedt sterke onderrapportage, mede doordat in de VS de verantwoordelijke instantie tevens de producent is van een middel. Drie tot vier weken na vaccinatie zouden er geen bijwerkingen meer optreden. Born wijst op de mogelijkheid van langetermijnschade, zoals hartziekte. Ze noemt zelfs een geval van gegeneraliseerde vaccinia na 10 jaar. Het verband is lastig aan te tonen. Men werkt niet met een controlegroep van niet-gevaccineerden wat wel zou kunnen nu er geen epidemie is.

 

Historie

Jenner had de indruk dat boeren en melkmeisjes immuun werden voor koepokken en trok de conclusie dat ze dat dan ook zouden zijn voor variola major, de echte pokken. Op deze basis  lanceerde hij in 1796 een vaccin, bereid uit koepokstof. Jenner infecteerde eerst 6 kinderen, waaronder zijn eigen jonge zoontje, met diverse brouwsels: koepokken, varkenspokken en vet van paardenhoeven. Een 8 jarig jongetje stierf aan een ulcererende infectie door het paardenhoevenvet. Nooit kwamen deze kinderen in aanraking met variola major, zodat hun immuniteit nooit bewezen is. Vier jaar na lancering van zijn vaccin stelde Jenner dat dit immuniteit gaf voor het leven. Hij werd gesteund door een Act of Parliament.

 

In vele Europese landen werd midden 18e eeuw vaccinatie verplicht gesteld, op straffe van boete, gevangenisstraf, zelfs verbeurdverklaren van goederen.

Al meteen waren er tegenstanders (anti-vaccinationalisten) met argumenten dat er geen goed onderzoek was gedaan over effectiviteit en gevaar van de methode. Negatieve bevindingen en statistieken zouden worden genegeerd.

 

Bereiding vaccin

Het vaccin werd oorspronkelijk gemaakt uit zweren van koepokken en werd vervolgens van mens op mens overgebracht. Later werd vaccin ook bereid door een koe met het virus te besmetten om zo weer te kunnen oogsten. Er waren geen koelkasten, dus de pokstof moest steeds in omloop blijven. Arme kinderen en wezen werden wel gebruikt als reservoir. Pas in de 19e eeuw werd deze methode verboden. Onderzoek op specificiteit en zuiverheid van het vaccin was niet mogelijk. Er zijn via vaccinatie allerlei ziekten overgebracht. Zo werden in 1800 vierenzestig Italiaanse kinderen geïnfecteerd met syphylis.

 

Meting vaccinatie-effect

Dit gebeurde vroeger empirisch: men zag dat gevaccineerden tijdens een epidemie minder (vaak) ziek werden (tegengesproken door de anti’s). De bescherming zou 3 tot 10 jaar aanhouden. Het is heden mogelijk anti-stoffen te meten, maar het afwezig zijn daarvan sluit immuniteit niet uit (immunologisch geheugen).

 

Pokkenvaccin, wat is dat?

De productieketen via de koe (kalf) is nog steeds ononderbroken, maar het vaccin heeft zich enigszins gewijzigd.

 

Hypothesen:

a. Born noemt een onderzoek uit 1939 van de Universiteit van Liverpool: het virus onderscheidt zich genetisch van koepokvirus en van variola major.

b. Hybride van beide, verzwakt variola major, (uitgestorven) paardenpokstof. Mainstream media (Encycl. Britannica, ABC News, Nova) spreken nog steeds van koepokstof (van de oorspronkelijke koeienziekte), hetgeen echter niet meer voorkomt in de natuur. Born is een hedendaagse anti en spreekt van een dubbele mythe: het vaccin bevat de oorspronkelijke koepokstof én het immuniseert tegen variola major.

 

Tegenwoordig is het mogelijk het vaccin redelijk zuiver te krijgen, van bacteriën door filteren en van (bekende) andere virussen door DNA onderzoek. Onbekende virussen en bijmengsels (van de huid van het kalf dat dient voor de productie van het vaccin1) zijn niet uit te sluiten. Het vaccin is niet meer identiek aan het koepokvaccin van Jenner, dat in de natuur niet meer voorkomt. Het kent verschillende stammen en kan zich in de loop der tijd enigszins wijzigen. Periodieke controle is nodig. Beter, maar heel erg duur, zou zijn vaccinproductie via re-combinante technieken. Op kleine schaal wordt dit al gedaan voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Zwartboek

Born: doden en zieken door vaccinatie, en doden aan variola major ondanks vaccinatie, waren talrijk, maar de statistieken hierover werden genegeerd. Tijdens de ‘verplichte’ jaren nam de Engelse bevolking toe met

16%, het aantal pokkendoden met 160% (exclusief de vaccinatiedoden).

Born noemt als ‘anti’s’ gerespecteerde academische medici (Rowly, Woodwille). Ze wijst erop dat met de intrede van betere hygiëne en voeding, tegen 1800, bestaande epidemieën spectaculair teruggingen, zonder vaccinatie. Ook pokken nam af, maar de curve (met vaccinatie) liep achter bij die van de andere besmettelijke ziekten zonder vaccinatie. De epidemie van 1871 eiste in Engeland 23.000 doden aan pokken, dit tijdens 20 jaar bestaande verplichte vaccinatie. Het perfect gevaccineerde Pruisen toont soortgelijks. In 1898 stopte Engeland de verplichte vaccinatie, volgens Born door weerstand van de bevolking die de vele zieken en doden aan de vaccinatie toeschreef.

 

Terug naar Bush                                                                                                                             

Als de Bio Shield Bill en de MEPHA2) door het congress komen, zal 6000 miljoen dollar belastinggeld beschikbaar zijn voor ontwikkeling en opslag van medicijnen en vaccins, als tegenmaatregel tegen mogelijke BC-wapens. De FDA gaf een speciale vrijstelling van regels op de gebruikelijke toestemmingsroute om een en ander snel door de procedure te loodsen.

Toepassing op het publiek zonder eerst een beperkte/gecontroleerde test op mensen is dan mogelijk, een novum voor de farmaceutische industrie.

 

 

Gedwongen vaccinatie

De Homeland Sec Bill (sectie 304) en de MEHPA) werken als een Patriot Act voor de gezondheidszorg. Ze ontnemen burgers de autonomie over het eigen lichaam. Vaccinatie en andere medische behandelingen kunnen verplicht worden, met sancties als gevangenisstraf, boete of confisqueren van bezittingen. Quarantaine, isolatie van individuen of van een stad, wordt mogelijk. Een hypothetische bioterroristische aanval rechtvaardigt hier

massavaccinatie, los van de graad van waarschijnlijkheid. Alleen Bush en Thomson, secretaris van  Health and Human Services, hebben die macht. De nieuwe wetten schenken de autoriteiten die zich bezighouden met ontwikkeling, productie, opslag, verkoop en gebruik van genoemde preparaten (o.a.vaccins) justitiële immuniteit voor vervolging bij schade/dood door militair-medisch handelen. Dit ontneemt deze instanties de (financiële) prikkel om de veiligheid van vaccins te bewaken en onderzoek te blijven doen naar de effecten van vaccinatieprogramma’s. Born signaleert de smalle marge tussen defensieve en offensieve programma’s voor BW. En betwijfelt de zin van defensief onderzoek. Ieder land met een beetje techniek kan het potentiële wapen genetisch manipuleren  zodat tegenmaatregelen niet werken.

 

Gedachtenkronkel

De ‘grote farmacie’ zet de FDA onder druk met de exemption of human testing omdat beperkt/gecontroleerd testen ingeval van BW onethisch zou zijn. Wel zou het ethisch zijn om de Homeland Security Bill te gebruiken om mensen te dwingen deze niet geteste mediamenten/vaccins te nemen.

Bush kreeg 262 miljoen dollar, een exorbitant hoog bedrag, van de grote farmacie voor zijn electie, meer dan van enige andere industrie. De Bill zorgt voor een eindeloos krediet aan de farmacie voor productie van niet geteste medicamenten en vaccins, om deze op te slaan voor eventueel gebruik voor de bevolking. Thompson: elke Amerikaan: man, vrouw of kind, krijgt zijn eigen vaccinatiepakket. Zelfs één geval van pokken zet de Bill (massale vaccinatie) in werking.

Slaafse media doen de rest. Maar dat ene pokkengeval zou wel eens gemist kunnen worden door de enorme aandacht/energie die dan de massavaccinatie opeist!

 

Bij de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring zei de arts Benjamin Rush tegen George Washington, 10 jaar voor het uitkomen van het pokkenvaccin: als we geen medische vrijheid in de Constitutie stoppen zal er een tijd komen dat de medische wereld zal veranderen in een undercover dictatorship.